Zmiany w polskim rolnictwie

| Bez kategorii, Rynek polski |

W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami wielu przekształceń i zmian w krajowej gospodarce. Nie ominęły one także rolnictwa, które dziś znacząco różni się od tego z początku XXI w.

Mniej, ale efektywniej

Najważniejszą zmianą była struktura wielkości i ilości gospodarstw rolnych. Aż o 23% spadła ich liczba (w tym o 32% zmniejszyła się liczba tych najmniejszych). Jednocześnie towarzyszył temu wzrost liczebności tych największych (o pow. 50 ha i więcej) o 36% oraz wzrost średniej wielkości gospodarstwa rolnego o 44%. Dzięki temu udział liczby gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych większej niż 20 ha wyniósł w 2011 r. 5,5% w porównaniu do 4% w 2002 r. To ważny proces, ponieważ dzięki komasacji gruntów jest możliwość efektywniejszego prowadzenia produkcji rolnej, co skutkuje wzrostem samowystarczalności.

Produkujemy więcej

Istotne przewartościowanie miało również miejsce w zakresie wykorzystania ziemi. Największy wzrost odnotowano w sadownictwie – aż o 34%. Nieco mniejszy był udziałem gruntów leśnych (+6%) oraz łąk (+4%). Jednocześnie powierzchnia zasiewów spadła o 2%. Dzięki tym zmianom odnotowano wzrost towarowej produkcji rolniczej o ponad 100% oraz wzrost towarowej produkcji rolniczej z 1 ha użytków rolnych o ponad 125%.