Współczesne rolnictwo wobec problemów globalizacji

| Rynek polski |

Polskie rolnictwo potrzebuje impulsu modernizacyjnego. Rodzime gospodarstwa wymagają zwiększenia nakładów na innowacje, lepszego wykorzystania istniejących zasobów oraz podwyższania poziomu produktywności, w związku z rosnącą konkurencją globalnych koncernów spożywczych. Tylko takie rolnictwo będzie mogło sprostać wyzwaniom globalizacji.

Rolnictwo w zglobalizowanym świecie

Dominujący jeszcze do niedawna model rolnictwa, nastawiony na wytwarzanie żywności na wielką skalę przy relatywnie niskich kosztach i prostej technologii odchodzi do lamusa. Globalizacja, która otworzyła przed wytwórcami żywności w naszym kraju dostęp do rynków zewnętrznych, postawiła pod znakiem zapytania opłacalność takiej produkcji. Ponadto, model ten nie był w stanie odpowiedzieć na wyzwania związane z koniecznością zwiększonej troski o środowisko naturalne.

Potrzeba zmian

Wraz otwarciem się Polski na zachodnie rynki i późniejszą akcesją do Unii Europejskiej, przed rodzimym rolnictwem stanęło szereg wyzwań, związanych z postępującą globalizacją gospodarki. Sprostanie im w należytym stopniu możliwe będzie tylko dzięki zmianom mającym na celu, między innymi, systematyczne zwiększanie innowacyjności polskiego rolnictwa.

Przeobrażenia te objąć muszą oprócz innowacyjności także kreacje kapitału, czy alokacje zasobów. Stąd, jasnym jest, że impuls do zmian pochodzić musi z zewnątrz – od władz lokalnych, samorządów, a także przedstawicieli świata biznesu.

Spolaryzować rolnictwo

Zwolennicy poddania rolnictwa mechanizmom wolnego rynku optują za oparciem rolnictwa na dwóch przeciwległych biegunach – dużych, rentownych i nowoczesnych gospodarstwach typu farmerskiego oraz rozproszonych gospodarstwach, które będą musiały z czasem przekształcić się w jednostki wielofunkcyjne, niezwiązane tylko z działalnością rolniczą. Taka polaryzacja, może jedynie zmienić strukturę agrarną rolnictwa, nie jest jednak panaceum na jego bolączki.

W kierunku innowacji

Celem powinno stać się ustawiczne zwiększanie tworzonej w rolnictwie wartości dodanej, co osiągalne może być tylko dzięki lepszemu gospodarowaniu i wzrostowi produktywności. Rozwój rolnictwa musi opierać się, więc na poprawie efektywności, czy zwiększaniu poziomu innowacji. Cele te można osiągnąć dzięki odpowiedniej promocji rolnictwa zrównoważonego, we współpracy ze środowiskami nauki i biznesu, wsparciu samorządów lokalnych i samego państwa.