Dobry I kwartał Grupy

| Nasze zakłady |

Z zyskiem netto na poziomie 149 mln PLN Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał w bieżącym roku. Oprócz tego sukcesu, warto wspomnieć m.in. o 21. miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej”, gromadzącym 500 największych firm w kraju.

Czytaj więcej →

Pierwsze półrocze: 37 mln zł zysku „PUŁAW”

| Nasze zakłady, Rynek polski |

Nasze Zakłady zakończyły pierwsze półrocze z zyskiem netto na poziomie 37 mln złotych, wynikami EBIT i EBITDA, wynoszącymi odpowiednio 39 mln zł oraz 112 mln zł, a także przychodami ze sprzedaży w wysokości 1 763 mln zł.

Czynnikami, mającymi największy wpływ na wyniki finansowe, okazały się spadki w rolnictwie i branży chemicznej, kluczowych dla Grupy Azoty „PUŁAWY”. Jednocześnie odnotowaliśmy wzrost produkcji w najistotniejszych segmentach nawet o kilkanaście procent, co pozwala z optymizmem patrzeć na zbliżający się sezon nawozowy.

713 mln zł zysku Grupy Azoty

Ze względu na istotny wpływ wyników finansowych „PUŁAW”, na wyniki całej Grupy Azoty, jej Zarząd podjął decyzję o zaprezentowaniu również szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2013. Na podstawie wstępnych informacji z rynku, zysk netto został oszacowany na poziomie 713 mln zł, EBIT wyniósł 702 mln zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 821 mln zł!

Korzystne prognozy dla rynku nawozów

– Wchodzimy obecnie w sezon nawozowy, który wedle naszej oceny zapowiada się całkiem dobrze – komentuje Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za Segment Agro. Warto zwrócić uwagę, że wzmocnieniu uległa siła nabywcza rolników za sprawą dopłat bezpośrednich, które w tym roku są wyższe o blisko 100 zł na ha w stosunku do ubiegłorocznych. Nastąpiło również lekkie odbicie w cenach płodów rolnych – krajowe ceny zbóż są jednymi z najwyższych w regionie! Nasi eksperci podkreślają, że ceny nawozów azotowych są obecnie na zbliżonych poziomach do tych z roku ubiegłego, natomiast ceny na DAP i MAP (fosforan amonu) rosną.

 

Czytaj więcej →

„PUŁAWY” znowu z zyskiem

| Nasze zakłady |

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” w I kwartale roku obrotowego 2013/14 odnotowały zysk na poziomie 17,8 mln zł netto.

Warto podkreślić, że zysk operacyjny naszej Spółki w raportowanym okresie wyniósł 18,6 mln zł w stosunku do 37,2 mln zł przed rokiem. Przychody Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” spadły do 839,8 mln zł z 878 mln zł (wanalogicznym okresie roku obrotowego2012/2013).

W Segmencie Chemia Grupa Azoty „PUŁAWY” osiągnęła 516,7 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk EBITDA na poziomie 6,9 mln zł.

Przychody Segmentu Energetyka w raportowanym okresie wyniosły miał 459,7 mln zł oraz zysk EBITDA na poziomie 40,6 mln zł.

Równocześnie Segment Pozostała DziałalnośćGrupy Azoty „PUŁAWY” miał 27,6 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk EBITDA na poziomie 8,1 mln zł.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

839 760

877 633

197 987

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej

118 768

142 082

28 001

Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej

20 050

41 085

4 727

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej

17 914

34 797

4 224

Zysk/(strata) netto za okres

17 774

34 675

4 190

Całkowity dochód za okres

17 600

34 082

4 149

Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej

17 605

34 336

4 151

Zysk/(strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące

169

339

40

Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej

17 457

33 743

4 116

Całkowity dochód przypadający na udziały niekontrolujące

143

339

34

Ilość akcji (w szt.)

19 115 000

19 115 000

19 115 000

Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,92

1,80

0,22

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

106 115

80 565

25 018

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(112 167)

(93 740)

(26 445)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(2 948)

(4 273)

(695)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(9 000)

(17 448)

(2 122)

na 30.09.2013r.

na 30.06.2013r.

na 30.09.2013r.

Aktywa trwałe

2 016 420

1 981 696

478 244

Aktywa obrotowe

1 392 792

1 430 773

330 335

Aktywa razem

3 409 212

3 412 469

808 579

Zobowiązania długoterminowe

230 361

237 364

54 636

Zobowiązania krótkoterminowe

490 085

503 939

116 236

Kapitał własny

2 688 766

2 671 166

637 707

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

780 918

807 625

184 114

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej

103 589

119 063

24 423

Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej

18 720

33 489

4 414

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej

17 188

29 763

4 052

Całkowity dochód za okres

17 066

29 663

4 024

Ilość akcji (w szt.)

19 115 000

19 115 000

19 115 000

Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,89

1,55

0,21

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

116 789

31 025

27 535

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(110 797)

(76 028)

(26 122)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(623)

(576)

(147)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

5 369

(45 579)

1 266

na 30.09.2013r.

na 30.06.2013r.

na 30.09.2013r.

Aktywa trwałe

1 940 102

1 903 633

460 143

Aktywa obrotowe

1 276 679

1 308 618

302 796

Aktywa razem

3 216 781

3 212 251

762 939

Zobowiązania długoterminowe

156 018

158 068

37 003

Zobowiązania krótkoterminowe

453 778

464 264

107 625

Kapitał własny

2 606 985

2 589 919

618 311

 

Czytaj więcej →

Dobre wyniki w Puławach

| Perspektywy i inwestycje |

30 sierpnia Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. opublikowały wyniki finansowe, jednocześnie za IV kwartał, jak również za cały rok obrotowy 2012/13. Jest to niewątpliwie powód do zadowolenia, gdyż po raz kolejny były one spójne z oczekiwaniami rynku. Możemy także pochwalić się dwoma rekordami w ujęciu rocznym – drugim w historii zyskiem netto oraz najwyższymi w historii przychodami ze sprzedaży.

Wyniki w ujęciu kwartalnym

Zysk netto Grupy wyniósł 105,2 mln zł i był wyższy wobec konsensusu rynkowego na poziomie 92 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 110,5 mln zł, natomiast przychody grupy, uplasowały się na niższym poziomie niż w poprzednim kwartale i wyniosły do 930,2 mln zł.

Główną przyczyną tak dobrych wyników była wysoka rentowność w segmentach nawozowym oraz energetycznym. Na ich tle słabiej wypadł segment chemiczny, który odnotował stratę spowodowaną słabym biznesem kaprolaktamu.

Wyniki w ujęciu rocznym

Zysk netto Grupy wyniósł 392 mln zł, co jest drugim co do wielkości wynikiem w historii. „PUŁAWY” odnotowały również najwyższe jak dotąd przychody, które wyniosły 3 684,5 mln zł.

Największą zasługą tegorocznych wyników jest segment Agro, który stanowił 63,5% ogólnych przychodów Spółki, co przełożyło się na kwotę w wysokości 2 340,6 mln zł. Warto zauważyć, że suma ta wyniosła o 2,8 % więcej niż w poprzednim roku. Drugim, co do wielkości udziałem w przychodach jest segment Chemia, odpowiadający 33,2% przychodów ze sprzedaży, czyli sumie 1 223,3 mln zł.

Prognozy na przyszłość

Najbardziej obiecująco w nadchodzącym czasie przedstawia się rynek nawozów. Ceny mają utrzymać się na podobnym poziomie. Warto zaznaczyć, że niski poziom cen zbóż, jest jedynie trendem tymczasowym, który nie wpłynie negatywnie na segment Agro.

 

Czytaj więcej →

Minister Skarbu Państwa w Puławach

| Perspektywy i inwestycje |

W związku z uroczystością zakończenia pierwszego etapu kluczowej dla „PUŁAW” inwestycji w Nowy Kompleks Nawozowy, na terenie naszych Zakładów gościł Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa.

Zakończenie inwestycji w Puławach

W czasie wizyty w Puławach, minister wziął udział w otwarciu pierwszej tej klasy w Europie i trzeciej na świecie instalacji odsiarczania spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz dwie inwestycje w ramach nowego kompleksu nawozowego: instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki: PULASKA (190 tys. ton rocznie), RSMS oraz centrum logistyczne dla nawozów granulowanych. Nakłady na pierwszy etap inwestycji wyniosły 360 mln zł.

Minister podkreślił, że zakończone inwestycje są dowodem, że „PUŁAWY” są mądrze i dobrze zarządzane. W jego opinii tego rodzaju projekty są świadectwem, że Zarząd Spółki myśli o zyskowności swojej działalności.

Inwestycje kluczem do sukcesu

Wyraził swoje zdecydowane poparcie dla tego rodzaju, konsekwentnej polityki proinwestycyjnej. Jego zdaniem dla „PUŁAW” nowe instalacje to przede wszystkim nowe miejsca pracy oraz stabilna produkcja w przyszłości. W opinii ministra Karpińskiego, przeprowadzone w Puławach projekty inwestycyjne potwierdzają aktualną pozycję polskiej gospodarki w skali nie tylko europejskiej, ale również globalnej.

W czasie pobytu w Puławach minister zwrócił uwagę na fakt, że z punktu widzenia rodzimego przemysłu tego rodzaju inwestycje są nie do przecenienia, szczególnie w czasie kryzysu ekonomicznego i spowolnienia gospodarczego na świecie.

Podkreślił, że nie sztuką jest zbudowanie czegoś, ale sztuką jest rozpoznanie rynku i inwestycja odpowiadająca jego potrzebom. W jego opinii projekty zrealizowane w Puławach, odpowiadają aktualnym potrzebom rynku i przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności Firmy na rynkach. Znacząco wpływają również na poprawę efektywności produkcji, pozwalając osiągać lepsze przychody i generować większe zyski.

W opinii ministra Skarbu Państwa, dzięki inwestycjom realizowanym przez „PUŁAWY”, eksperci w Europie Zachodniej z uznaniem wypowiadają się na temat branży nawozowo-chemicznej i Grupy Azoty, stanowiącej „flagowy okręt polskiej gospodarki”.

 

Czytaj więcej →

’PUŁAWY’ zakończyły…

| Perspektywy i inwestycje |

…czwarty kwartał roku kalendarzowego 2012 z sukcesem! Mimo kryzysu gospodarczego, nasze przedsiębiorstwo może się pochwalić 87,5 mln zł zysku netto, wypracowanego w ostatnich miesiącach. Na tę sytuację wpływ miało wiele czynników, które cały czas oddziałują na nasze funkcjonowanie.

„PUŁAWY” działają

Niewątpliwy wpływ na rozwój koniunktury przedsiębiorstwa w zakresie nawozów azotowych miały wpływ takie zdarzenia jak wstrzymanie, ograniczenie czy rezygnacja z wytwarzania tego typu środków przez konkurencję na rynkach międzynarodowych. Jednym z czynników, który odegrał w kwestii produkcji niezwykle istotną rolę były m. in. trudności z dostawami gazu ziemnego. Ten fakt wskazuje na konieczność dywersyfikacji dostaw „błękitnego paliwa”, celem sprawnego funkcjonowania w branży.

Produkcja chemiczna

Wyższe ceny produktów chemicznych oraz wzrost bilansu handlowego UE w tym obszarze zaowocowały zwiększeniem zaufania biznesowego w tym sektorze. Tego typu sygnały, mimo pewnego spadku produkcji, zawsze działają motywująco dla poszczególnych graczy na rynku, w tej konkretnej dziedzinie gospodarki.

Co dalej z mediami?

Na przełomie września i października 2012 r. opublikowano kolejne projekty ustaw dedykowanych prawu energetycznemu, gazowemu i odnawialnym źródłom energii. Mają one zastąpić aktualnie obowiązujące prawo energetyczne, które w wielu miejscach nie odpowiada obecnej sytuacji i współczesnym uwarunkowaniom gospodarczym. Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej „PUŁAWY”, pozytywne zmiany na tym polu będą kluczowe dla naszego, dalszego rozwoju, głównie ze względu na fakt, iż jesteśmy jednym z największych odbiorców gazu ziemnego w kraju.

Nie tylko dla rolnictwa

„PUŁAWY”, choć kojarzone głównie z nawozami azotowymi, szeroko działają pośrednio również w innych dziedzinach gospodarki, takich jak budownictwo, przemysł meblowy, tekstylia czy tworzywa sztuczne. Dzieje się to za sprawą związków, które są wykorzystywane przy produkcji laminatów (melamina) czy elementy konstrukcyjne (kaprolaktam). Dlatego istotny wpływ na wyniki czwartego kwartału miały relacje z odbiorcami z ww. branż. W pierwszym rzędzie należy wymienić sprzedaż naszych produktów do Chin, jednego z najbardziej znaczących odbiorców m. in. kaprolaktamu. Niemniej jednak starania o coraz szersze działania na terenie Państwa Środka prowadzone są stale, w celu umocnienia naszej obecnej pozycji na tym rynku.

Czytaj więcej →

Jak oceniamy nasze wyniki?

| Nasze zakłady |

Mamy czas ogłaszania wyników rocznych przez spółki publiczne. Ponieważ Grupa „PUŁAWY” ma inny okres obrachunkowy swoich wyników, dokonałem krótkiej analizy odnosząc się do roku kalendarzowego 2012. Otóż okazało się, że „PUŁAWY” osiągnęły zysk netto w wysokości 488 mln zł przy przychodach na poziomie 3 982 mln zł. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów były wyższe o 11% w stosunku do roku 2011.

Jak wypadamy na tle konkurencji?

Miarą pokory jest porównanie do konkurencji międzynarodowej. Otóż przychody naszej Spółki stanowiły 8,5% przychodów Yara; 10,7% przychodów DSM i 21,0% przychodów CF Industries. Natomiast możemy pochwalić się dobrymi wskaźnikami efektywnościowymi, choć były one nieco gorsze niż w roku 2011. Rentowność sprzedaży (ROS) „PUŁAW” w 2012 r. wyniosła 12% (spadek z 15% w poprzednim roku), ale była wyższa od Grupy Yara – 13% (spadek z 16%) i DSM 3% (spadek z 9%). Rekordzista CF Industries osiągnął poziom 32% (wzrost z 29%). Należy jednak pamiętać, że ta amerykańska firma dysponuje dostępem do czterokrotnie tańszego gazu niż ten w Polsce. W 2012 r. wskaźnik ROCE (rentowność kapitału zaangażowanego) wyniósł 19%, a w przypadku Yara osiągnął poziom 17%, natomiast DSM 5%. Po raz pierwszy od dłuższego czasu wskaźnik wartości rynkowej przekroczył wartość księgową Spółki i wyniósł 1,09.

Klucz do efektywności biznesowej

Wydaje się zatem, że przyjęty w Spółce model zarządzania wartością daje pozytywne efekty. W warunkach ograniczonego zaufania inwestorów do branży chemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej potrafimy dać akcjonariuszom atrakcyjna stopę zwrotu z zaangażowanych kapitałów, a pracownikom bezpieczne i relatywnie korzystne wynagrodzenie.

Czytaj więcej →