Instalacja Przerobu Tłuszczów – w trosce o środowisko

| Ochrona środowiska |

W minionym tygodniu oddano do użytku Instalację Przerobu Tłuszczów w Zakładach Azotowych „CHORZÓW” S.A., wchodzących w skład Grupy Azoty „PUŁAWY”. Zakończenie realizacji tego projektu to również okazja do oceny oddziaływania całości inwestycji na środowisko.

Dbając o środowisko przyrodnicze

Przeprowadzone analizy i badania, na etapie pierwszych technologicznych rozruchów wykazały, że wielkość emisji zanieczyszczeń z instalacji nie wykazuje ponadnormatywnego oddziaływania na jakość powietrza. W otoczeniu zakładu nie odnotowano podwyższonego stężenia jakichkolwiek szkodliwych substancji. Stanowi to jedynie potwierdzenie, że cała inwestycja została zrealizowana w pełni profesjonalnie.

Stosujemy unijne normy i wymogi sanitarne

Od momentu przyjęcia surowca dostarczanego w szczelnych cysternach, cały proces produkcyjny prowadzony jest przy stałej obserwacji, z zastosowaniem nowoczesnych monitoringów, działań i rozwiązań inżynieryjnych. Instalacja Przerobu Tłuszczów wykorzystuje tłuszcze zwierzęce, które ze względu na rodzaj surowca, zostały objęte szczegółowym nadzorem weterynaryjnym. Dzięki temu cała linia produkcyjna, spełnia unijne i krajowe wymogi.

Od początku realizacji inwestycji Zakłady Azotowe „CHORZÓW” Grupy Azoty „PUŁAWY” blisko współpracowały z Powiatowym oraz Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Przetwarzamy produkty uboczne

Całość instalacji została pomyślana w taki sposób, aby wytwarzane odpady, mogły znaleźć zastosowanie w dalszych procesach produkcyjnych. Uruchomiona instalacja jest wyposażona w urządzenia, które umożliwiają przetworzenie produktów ubocznych w tak, aby posiadały one pełną wartość handlową. Dzięki temu odpady powstałe w wyniki procesu produkcyjnego mogą być wykorzystane jako surowiec dla innych gałęzi przemysłu. W instalacji zaprojektowano specjalne płuczki oparów, które zapobiegają emisji odorów do środowiska, a skropliny w połączeniu z wodą procesową wykorzystywane są w dalszej obróbce surowca.

Redukujemy zanieczyszczenia

Podobne rozwiązania zastosowano w przypadku ścieków technologicznych. W ramach instalacji przewidziano osobny węzeł, służący do ich oczyszczania, przez co udało się znacząco zredukować ilość składników niepożądanych. Wstępnie oczyszczone i zneutralizowane ścieki kierowane są do zmodernizowanej zakładowej oczyszczalni ścieków.

W trosce o środowisko naturalne do opalania kotłów, zastosowane zostało paliwo ekologiczne – gaz ziemny. Udało się również zredukować hałas mogący wpłynąć na pobliskie otoczenie. Całość pracy nowej instalacji jest nadzorowany przez nowoczesny system sterowania procesem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zredukowano do minimum ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, zagrażających stabilności procesu produkcyjnego.

 

Czytaj więcej →

Kolejny krok ku innowacyjnej gospodarce

| Perspektywy i inwestycje |

Instalacja Przerobu Tłuszczów, którą uruchomiliśmy w ostatnich dniach, umacnia Grupę Azoty „PUŁAWY” w gronie czołowych polskich koncernów, inwestujących w innowacyjne i perspektywiczne rozwiązania technologiczne. Zakończona w Chorzowie inwestycja posłuży do wyodrębnienia mieszaniny destylowanych nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych z przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych. Dzięki temu na rynek polski i europejski trafią wysokiej jakości półprodukty, znajdujące zastosowanie w różnych sektorach gospodarki.

Gospodarka wysokich technologii

Wytwarzane w Chorzowie nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe, będą mogły być wykorzystywane w produkcji mydeł toaletowych oraz metalicznych, środków powierzchniowo-czynnych. Instalacja będzie dostarczać półprodukty do przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Kwasy tłuszczowe z Chorzowa mogą stanowić również surowiec alternatywny do produkcji bioestrów.

Gliceryna – nowy produkt, nowe możliwości

Oddana do użytku inwestycja rozszerza portfolio Grupy Azoty „PUŁAWY” o glicerynę, o stężeniu glicerolu powyżej 80%, wolnej od metanolu, pochodzącej z hydrolizy tłuszczów zwierzęcych. Obecnie gliceryna jest kluczowym półproduktem znajdującym zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w branży spożywczej. To wyjściowy surowiec do otrzymywania nitrogliceryny dla przemysłu farmaceutycznego. Glicerynę wykorzystuje również przemysł tytoniowy, papierniczy, włókienniczy. Od lat stosuje się ją do produkcji płynów hydraulicznych, klejów i uszczelniaczy.

Otwarcie na nowe rynku

Odpady tłuszczów spożywczych, które będą wykorzystywane jako surowiec w ramach nowej instalacji, pochodzą z dwóch źródeł: z procesów przetwarzania produktów roślinnych oraz zwierzęcych, w ubojniach i zakładach utylizacyjnych. W naszym kraju, do ponownego wykorzystania dostępnych jest rocznie około 65 tysięcy ton tłuszczów zwierzęcych. Zakłady Azotowe „CHORZÓW”, dzięki nowej instalacji są w stanie z 16 tysięcy ton tłuszczów, dostarczyć na rynek 13 tysięcy ton stearyny technicznej!

Zmiany na rynku krajowym

Dotychczas polscy odbiorcy importowali stearynę techniczną z pobliskich krajów europejskich (m.in. Szwecji, Belgii, Republiki Czeskiej, Włoch, Niemiec) oraz ok. 10% stearyny pochodzenia roślinnego z Malezji i Indonezji. W 2012 roku wg danych Eurostat zaimportowano do Polski ok. 17 600 ton kwasu stearynowego technicznego o wartości 18 milionów euro. Wytwarzanie stearyny w Polsce, uniezależni nas od długich łańcuchów dostaw i konieczności importu tego surowca. Zwiększy się również dostępność stearyny na rynku krajowym.

Badania wskazują, że obecnie w największym procencie stearynę wykorzystuje przemysł produkcji świeczek (ok. 47%) oraz gum i kauczuków (ok. 45%), następnie przemysł chemiczny (ok. 7%) i farmaceutyczny. Szczególnie ważne są analizy wskazujące na potencjał rynku świeczkarskiego. Stearyna z powodzeniem może zastąpić wykorzystywaną do tej pory masowo parafinę przy produkcji świec i mas zalewowych do zniczy, tym bardziej, że dodatek dobrej jakości stearyny podnosi jej walory użytkowe.

 

Czytaj więcej →

Nowa instalacja w Chorzowie

| Perspektywy i inwestycje |

Zakłady Azotowe „CHORZÓW” rozpoczęły w dniu wczorajszym produkcję stearyny, gliceryny i destylowanych kwasów tłuszczowych. Po zakończeniu realizacji inwestycji, o wartości 65 mln złotych, zakłady w Chorzowie zyskały jedyną w Polsce instalację do przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych.

„CHORZÓW” stawia na innowacje

Nowa linia produkcyjna wykorzystuje surowce odnawialne, które do tej pory były niezwykle rzadko stosowane w polskiej chemii. Ponadto uruchomienie instalacji wpisuje się w strategię rozwoju całej Grupy Azoty „PUŁAWY” S.A. Od kilku lat „PUŁAWY” podkreślają znaczenie rozwoju w kierunku wytwarzania bioproduktów, które możemy wykorzystywać w nowych obszarach biznesowych. Przedsięwzięcia tego rodzaju, jak zakończone właśnie w Chorzowie, stanowią również odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby klientów.

Początek inwestycji w oleochemii

W instalacjach oleochemicznych (takich jak uruchomiona w Chorzowie) przerabia się surowce naturalne do półproduktów. Są one następnie wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu, począwszy od branży spożywczej, poprzez farmację, po branżę paliwową i przemysł chemiczny. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na produkcję estrów metylowych kwasów tłuszczowych, które znajdują zastosowanie jako dodatek do paliw.

Jedyny w kraju producent stearyny

Oddanie do użytku Instalacji Przerobu Tłuszczów Zakłady Azotowe „CHORZÓW” S.A. są od dziś jedynym w kraju przedsiębiorstwem wytwarzającym stearynę. Produkt ten znajduje zastosowanie w przemyśle gumowym, świeczkarskim, chemicznym, farmaceutycznym, górniczym. Bez stearyny trudno wyobrazić sobie produkcję kauczuków, gumy, świec i mas zalewowych do zniczy.

Odpowiedź na potrzeby rynku

Wydział Przerobu Tłuszczów posiada zdolność przerobową 16 tysięcy ton surowca rocznie! Produkowana w Chorzowie stearyna, pochodzić będzie z procesu uwodornienia kwasów tłuszczowych. Na początku, będą one otrzymywane z tłuszczów zwierzęcych. W dalszej perspektywie zamierzamy w ramach instalacji przetwarzać również oleje roślinne.

Odpowiadając na zapotrzebowanie konkretnych odbiorców na produkt o zróżnicowanych parametrach, oferowana będzie stearyna o żądanej liczbie jodowej w zakresie od 1 do 20 g l2/100g, o niskiej zawartości kwasów o łańcuchach < C16.

 

Czytaj więcej →

Zakończenie inwestycji w Zakładach Azotowych 'CHORZÓW’

| Perspektywy i inwestycje |

W dniu dzisiejszym w Zakładach Azotowych „CHORZÓW” Grupy Azoty „PUŁAWY” oddano do użytku nowoczesną instalację do przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych, umożliwiającą produkcję stearyny, gliceryny i destylowanych kwasów tłuszczowych. Dziś świętujemy również zakończenie półtorarocznego projektu inwestycyjnego. Instalacja Przerobu Tłuszczów o wartości 65 milionów zł, jest pierwszą tego typu w Polsce. Umożliwia wytwarzanie stearyny w ilości 13 tysięcy ton rocznie!

Rozbudowujemy portfolio

Inwestycja rozszerza ofertę, nie tylko Zakładów Azotowych „CHORZÓW”, czy Grupy Azoty „PUŁAWY”, ale przede wszystkim całości polskiego przemysłu chemicznego. Instalacja Przerobu Tłuszczów to pierwsza w Polsce tego typu inwestycja, umożliwiająca produkcję stearyny. W procesie produkcyjnym wykorzystywane są surowce odnawialne, dotąd rzadko stosowane w polskiej chemii (tłuszcze zwierzęce pochodzące z polskich zakładów tłuszczowych). Instalacja przetwarza je na stearynę, która następnie może być wykorzystywana m.in. w przemyśle tworzyw sztucznych, oponiarskim (jako plastyfikator), chemicznym (do produkcji kauczuków), środków powierzchniowo czynnych, świec i zniczy, stearynianów, klejów, emulgatorów, zmiękczaczy. Do tej pory produkty ten był sprowadzany do naszego kraju z Niemiec, Czech, czy nawet Malezji. Teraz dzięki uruchomieniu instalacji w Chorzowie, polskie przedsiębiorstwa branży chemicznej zyskają dużo łatwiejszy dostęp do stearyny. Poprzez wykorzystanie krajowego surowca poprawie ulegnie również bilans eksportowy przemysłu chemicznego.

Nowoczesne technologie

Całościowy koszt inwestycji to 64 mln zł (realizowana ze środków własnych oraz pochodzących z ARP). Budowę Instalacji Przerobu Tłuszczów rozpoczęto w lutym 2012 r. Realizacją projektu zajmowała się firma Profarb z Gliwic.

Obecnie zdolność przerobowa instalacji wynosi 16 tys. ton surowca na rok! Kluczowymi produktami nowej instalacji są stearyna ciekła i płatkowana (wielkość produkcji 13,2 tys. ton rocznie) oraz gliceryna 88 proc. wolna od metanolu (wielkość produkcji 1,6 tys. ton rocznie).

Tradycja i rozwój

Nowa inwestycja to nie tylko zwiększenie zdolności produkcyjnych Grupy Azoty „PUŁAWY”, ale również szansa na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Dzięki uruchomieniu Instalacji Przerobu Tłuszczów zatrudnienie w Zakładach Azotowych „CHORZÓW” znalazło 60 nowych pracowników.

Zakończony projekt inwestycyjny to również nawiązanie do prawie 100-letniej historii produkcji chemicznej w Chorzowie. Zakłady Azotowe „CHORZÓW” obok Zakładów Azotowych w Tarnowie stanowią kolebkę polskiej chemii, którą w okresie II Rzeczpospolitej współtworzyli prezydent RP – Ignacy Mościcki i Minister Skarbu Państwa – Eugeniusz Kwiatkowskiego.

Zakłady w Chorzowie, dzięki Instalacji Przerobu Tłuszczów, po wielu latach stagnacji zmieniają swoje oblicze. Równocześnie mamy do czynienia z powrotem do historycznej nazwy przedsiębiorstwa. Dotychczasową Azoty-Adipol, zastąpiono pamiętającą czasy świetności firmy – Zakłady Azotowe „CHORZÓW” S.A.

Liczymy, że nowa instalacja to również nowy rozdział w historii Zakładów w Chorzowie. Wpisuje się ona w strategię rozszerzania oferty produktowej Grupy Azoty „PUŁAWY” i zwiększania naszej obecności na nowych rynkach.

 

Czytaj więcej →