GMO – w czym tkwi problem?

| Ochrona środowiska |

Kwestia dopuszczalności upraw roślin modyfikowanych genetycznie to temat coraz mocniej obecny w przestrzeni publicznej. Przez wiele lat wokół niego narosło wiele kontrowersji i sprzecznych opinii. Niestety w wielu krajach temat ten spychany jest na dalszy plan lub omawiany jedynie w aspekcie konsumpcyjnym oraz podejmowanych decyzji zakupowych i żywieniowych. Pomija się przy tym kwestie związane z rolnictwem i rozwojem tego segmentu gospodarki. Ponadto nie jesteśmy w stanie przewidzieć długofalowych skutków działania organizmów modyfikowanych genetycznie na zdrowie i funkcjonowanie człowieka, co poddaje w wątpliwość całą polemikę, toczącą się wokół stosowania GMO.

Czytaj więcej →

Nowy nawóz z „PUŁAW”

| Nasze zakłady |

Dzięki współpracy Grupy Azoty „PUŁAWY” i Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (dawniej Instytut Nawozów Sztucznych), wkrótce zostanie wprowadzony na rynek kolejny preparat, który może zapewnić zwyżki plonów nawet o 18%.

Czytaj więcej →

2014 pod znakiem inwestycji

| Nasze zakłady |

W roku 2013 Nasze Zakłady rozpoczęły wiele projektów, które wejdą w skład wieloletniego programu inwestycyjnego Grupy Azoty i przełożą się na umocnienie pozycji na rynku nawozowo-chemicznym. W strategię wspólnego, zrównoważonego rozwoju wpisuje się również podjęta kooperacja z partnerami zewnętrznymi, m.in. w zakresie pozyskiwania surowców czy zwiększania potencjału energetycznego.

Czytaj więcej →

Dobry klimat dla przemysłu w Europie?

| Produkcja i surowce |

Komisja Europejska bardzo mocno angażuje się w kwestie związane z ograniczaniem emisji CO2, sumiennie wypełniając założenia Protokołu z Kioto oraz innych konwencji poświęconych ochronie klimatu. Jednocześnie dąży do wzrostu znaczenia przemysłu. Czy da się pogodzić te dwa cele unijnej polityki?

Czytaj więcej →

Najnowocześniejsi w Europie!

| Nasze zakłady |

8 lipca 2013 roku, w naszych Zakładach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Oddano bowiem do użytku pierwszą tej klasy w Europie i trzecią na świecie Instalację Odsiarczania Spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz dwie inwestycje w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego – Instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki (PULASKA®, RSM®S) oraz Centrum logistyczne dla nawozów granulowanych.

Inwestujemy w rozwój

Nakłady Grupy Azoty „PUŁAWY” poniesione z tytułu zrealizowanych projektów wynoszą łącznie prawie ponad 360 mln złotych. W przyszłym roku nastąpi uruchomienie kolejnych dwóch inwestycji: Instalacji do Produkcji Nawozów Granulowanych (PULGRAN®, PULGRAN®S), wchodząca w skład Nowego Kompleksu Nawozowego oraz Stokaż Amoniaku o budżecie 108,5 mln zł.

W uroczystości, która miała miejsce 8 lipca, udział wzięli: Włodzimierz Karpiński-Minister Skarbu Państwa, Paweł Jarczewski-Prezes Zarządu Grupy Azoty, oraz przedstawiciele władz Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY”. Prezes Zarządu Grupy Azoty-Paweł Jarczewski podkreślił, że projekty inwestycyjne realizowane przez „PUŁAWY” stanowią dowód, że polska chemia może być i jest innowacyjna.

Nowoczesne „PUŁAWY”

Nowa Instalacja Odsiarczania Spalin jest jedną z pierwszych na świecie instalacji w technologii mokrej amoniakalnej. Dzięki tej inwestycji będzie możliwa redukcja emisji zanieczyszczeń z elektrociepłowni do atmosfery o ponad 80%! Produktem ubocznym przy tej technologii będzie siarczan amonu, który znajdzie zastosowanie w produkcji nawozów z siarką, w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

Zdaniem nowego prezesa Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY”-Mariana Rybaka, nowe inwestycje w Puławach, stanowią odpowiedź na zbadane wcześniej potrzeby rynku rolnego w środkowej Europie. Zakończone niedawno badania potwierdziły potrzebę wzbogacania gleby w siarkę. Wytwarzane przez „PUŁAWY” nawozy płynne, a wkrótce również granulowane, zapewnią ten ważny dla wielu upraw pierwiastek.

Ukończono także realizację Nowego Centrum Logistycznego-części nowej wytwórni do produkcji nawozów granulowanych na bazie mocznika i siarki. Nowy obiekt wyposażony jest w nowoczesną pakownię o łącznej zdolności załadowczej ponad 240 ton/h i magazyn, który może pomieścić nawet 13 000 ton nawozów.

W trosce o środowisko

Podstawowym celem realizacji projektów inwestycyjnych w Grupie Azoty „PUŁAWY” jest zwiększenie efektywności produkcyjnej. Równocześnie chcemy, aby nasze instalacje spełniały najwyższe standardy jakości i troski o środowisko naturalne.

W ciągu ostatnich lat „PUŁAWY” znacząco zredukowały ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz tzw. zanieczyszczeń ściekowych. Od 1985 roku Spółka zredukowała zanieczyszczenia pyłowe aż o 94%, zanieczyszczenia ściekowe o 70%, a zanieczyszczenia gazowe o 53%! Oddawana do użytku nowa Instalacja Odsiarczania Spalin obniży koncentrację stężeń SO2 z 3000 mg/m3 do poziomu poniżej 200 mg/m3.

Lider innowacji

Inny istotnym zadaniem, który ma poprawić efektywność produkcji jest zakończenie 28 czerwca 2013 roku inwestycji dotyczącej zakupu nowej turbosprężarki powietrza, podnoszącej sprawność produkcji amoniaku na Wydziale Amoniaku II w Zakładzie Nawozów. Koszt tej inwestycji to 24,5 mln zł. Dzięki niej tworzymy w tym węźle warunki do intensyfikacji zdolności produkcyjnej o 15%!

Wszystkie zakończone i planowane projekty inwestycyjne podnoszą nasza konkurencyjność na rynkach, zarówno polskim, jaki i globalnym. Dzięki realizacji projektów innowacyjnych, umacniamy swoją pozycję w czołówce przedsiębiorstw nawozowo-chemicznych w Europie i na świecie.

 

Czytaj więcej →

Rada Naukowa Centrum Kompetencji PUŁAWY

| Perspektywy i inwestycje |

W dniu 22.05. br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Centrum Kompetencji „PUŁAWY”, którego tematem było m.in. omówienie tez wystąpienia podczas Europejskiego Forum Nawozowego „Fertilizers and Nutrients for Growth” zorganizowanego przez Fertilizers Europe w Brukseli.

Perspektywy na przyszłość

Według członków Rady Naukowej Centrum stanowisko to powinno wpisywać się w założenia Strategii „EUROPA 2020”. Stanowisko Komisji Europejskiej wskazuje na konieczność „zwiększenia wydajności i konkurencyjności rolnictwa, większą efektywność gospodarowania zasobami, tak aby produkcję realizować przy mniejszym zużyciu wody, energii, nawozów (głównie P i N) oraz pestycydów”. Jednak przewidywania FAO wskazują na wzrost zapotrzebowania na żywność w perspektywie do 2050 r. o 70%. Dlatego należy poszukiwać i wdrażać technologie racjonalnego wykorzystania nawozów celem lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz energią. Ale z drugiej strony należy zadbać również o zachowanie konkurencyjności gospodarki europejskiej i w tym celu należy:

• tworzyć instrumenty prawne i finansowe dla wyrównania różnic gospodarczych w regionach Unii Europejskiej oraz pozyskiwania i wykorzystywania surowców niezbędnych w produkcji nawozów,

• zachowywać potencjał produkcji nawozów celem zapewnienia niezbędnych zasobów do produkcji żywności,

• oprzeć rozwój produkcji nawozów i systemów nawożenia o innowacyjne rozwiązania oparte na wiedzy.

Jak wspierać polskie rolnictwo?

Członkowie Rady byli zgodni, że na forum europejskim powinniśmy podkreślać specyficzne warunki glebowo – klimatyczne panujące w Polsce. Należy również dążyć do uruchomienia instrumentów wspierających polskie rolnictwo (odkwaszanie gleb, dotacje na wapnowanie).

Efektywne nawożenie

Liczba ludności stale wzrasta, wg prognoz do 2050 r. będzie nas ponad 9 mld, powierzchnia gruntów ornych nie zwiększy się. Należy zatem racjonalnie wykorzystywać wodę i azot, a w Polsce wręcz należy zdecydowanie zwiększyć wykorzystanie tych składników. Wpływ na produktywność mają składniki drugoplanowe takie jak potas, fosfor i magnez. Trzeba zapewnić efektywne gospodarowanie również tymi składnikami, a także dokładnie określić zapotrzebowanie rośliny na składniki odżywcze w krytycznej fazie rozwoju.

Zmiany klimatyczne a środowisko naturalne

Nasilenie się ekstremalnych zjawisk klimatycznych powiązane ze słabym wykorzystaniem składników pokarmowych zawartych w nawozach i związane z tym przesłanki wynikające z ochrony środowiska oraz wskaźniki ekonomiczne przemawiają za wprowadzaniem zmian technologii nawożenia. Rozwiązaniem takim może być doglebowe stosowanie nawozów połączone z siewem nasion, sukcesywnym, powolnym uruchamianiu się składników pokarmowych w okresie wegetacyjnym.

Zwrócono ponadto uwagę na kilka kolejnych kwestii:

• Najgorsze gleby należałoby wyłączyć z użytkowania na cele rolnicze;

• Zwiększyć zawartość próchnicy w glebie np. poprzez inkorporację biomasy, co jest najlepszą drogą do sekwestracji węgla w glebie;

• Należy położyć większy nacisk na kwalifikacje i umiejętności menedżera rolnego;

• Zapewnić racjonalne wykorzystanie składników z masy odpadowej, z recyklingu;

• Produkcja energii odnawialnej, a co za tym idzie masowe nastawianie się na uprawę roślin energetycznych wg polskich naukowców niesie wiele zagrożeń. Rola biomasy w produkcji energii jest wyolbrzymiona.

 

Czytaj więcej →