„PUŁAWY” znowu z zyskiem

| Nasze zakłady |

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” w I kwartale roku obrotowego 2013/14 odnotowały zysk na poziomie 17,8 mln zł netto.

Warto podkreślić, że zysk operacyjny naszej Spółki w raportowanym okresie wyniósł 18,6 mln zł w stosunku do 37,2 mln zł przed rokiem. Przychody Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” spadły do 839,8 mln zł z 878 mln zł (wanalogicznym okresie roku obrotowego2012/2013).

W Segmencie Chemia Grupa Azoty „PUŁAWY” osiągnęła 516,7 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk EBITDA na poziomie 6,9 mln zł.

Przychody Segmentu Energetyka w raportowanym okresie wyniosły miał 459,7 mln zł oraz zysk EBITDA na poziomie 40,6 mln zł.

Równocześnie Segment Pozostała DziałalnośćGrupy Azoty „PUŁAWY” miał 27,6 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk EBITDA na poziomie 8,1 mln zł.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

839 760

877 633

197 987

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej

118 768

142 082

28 001

Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej

20 050

41 085

4 727

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej

17 914

34 797

4 224

Zysk/(strata) netto za okres

17 774

34 675

4 190

Całkowity dochód za okres

17 600

34 082

4 149

Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej

17 605

34 336

4 151

Zysk/(strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące

169

339

40

Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej

17 457

33 743

4 116

Całkowity dochód przypadający na udziały niekontrolujące

143

339

34

Ilość akcji (w szt.)

19 115 000

19 115 000

19 115 000

Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,92

1,80

0,22

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

106 115

80 565

25 018

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(112 167)

(93 740)

(26 445)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(2 948)

(4 273)

(695)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(9 000)

(17 448)

(2 122)

na 30.09.2013r.

na 30.06.2013r.

na 30.09.2013r.

Aktywa trwałe

2 016 420

1 981 696

478 244

Aktywa obrotowe

1 392 792

1 430 773

330 335

Aktywa razem

3 409 212

3 412 469

808 579

Zobowiązania długoterminowe

230 361

237 364

54 636

Zobowiązania krótkoterminowe

490 085

503 939

116 236

Kapitał własny

2 688 766

2 671 166

637 707

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

780 918

807 625

184 114

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej

103 589

119 063

24 423

Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej

18 720

33 489

4 414

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej

17 188

29 763

4 052

Całkowity dochód za okres

17 066

29 663

4 024

Ilość akcji (w szt.)

19 115 000

19 115 000

19 115 000

Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,89

1,55

0,21

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

116 789

31 025

27 535

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(110 797)

(76 028)

(26 122)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(623)

(576)

(147)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

5 369

(45 579)

1 266

na 30.09.2013r.

na 30.06.2013r.

na 30.09.2013r.

Aktywa trwałe

1 940 102

1 903 633

460 143

Aktywa obrotowe

1 276 679

1 308 618

302 796

Aktywa razem

3 216 781

3 212 251

762 939

Zobowiązania długoterminowe

156 018

158 068

37 003

Zobowiązania krótkoterminowe

453 778

464 264

107 625

Kapitał własny

2 606 985

2 589 919

618 311

 

Czytaj więcej →

Rolnictwo w Stanach atrakcyjne dla inwestorów

| Rynki zagraniczne |

Spodziewany wzrost przychodu amerykańskich gospodarstw rolnych, ich wartości oraz korzystny stosunek aktywów do zadłużenia – te elementy wskazują na opłacalność inwestowania środków w rolnictwo, w Stanach Zjednoczonych.

Rolnictwo w cenie

Ponad 120 mld USD – taka jest szacowana wartość przychodów netto farmerów w 2013 r. To rekordowy wynik, mając na uwadze długotrwałą suszę z ubiegłego roku. Apetyty inwestorów mogą wzrosnąć również na myśl o spodziewanym 7-procentowym wzroście wartości aktywów gospodarstw rolnych, która ma osiągnąć w tym roku rekordowy poziom 3 mld USD. Warto też przyjrzeć się prognozom spadku zadłużenia w stosunku do aktywów: 10,2% to jego najniższa wartość od pół wieku!

Źródła sukcesu

Amerykanie coraz bardziej zaczynają zwracać uwagę na wykorzystywanie w kuchni zdrowego jedzenia. Zmiany w diecie skutkują przede wszystkim wzrostem znaczenia rolnictwa organicznego, którego sukcesy, jako najszybciej rozwijającej się gałęzi tego sektora, są nie do przecenienia. Ponadto rozwój klasy średniej w krajach rozwijających się, jej coraz wyższe dochody, zmiany nawyków żywieniowych oraz import żywności z krajów rozwiniętych, to istotne czynniki powodzenia rolnictwa w takich państwach jak Stany Zjednoczone. Ich tegoroczny eksport produktów rolnych jest szacowany na poziomie 142 mld USD, a nadwyżka w handlu nimi za rok 2012 wyniosła ponad 32 mld USD

Warto inwestować

Obserwując wyniki gospodarki Stanów Zjednoczonych w sektorze rolnictwa, inwestorzy poszukujący nowych kierunków rozwoju nie powinni się zbyt długo wahać. Jeżeli koniunktura utrzyma się na obecnym poziomie, to operowanie na amerykańskim rynku rolnym może okazać się strzałem w dziesiątkę. Mając na uwadze nie tylko liczbę ludności zamieszkujących USA, ale także konsumentów poza granicami Stanów Zjednoczonych, nie należy się obawiać gwałtownego obniżenia atrakcyjności inwestycyjnej rolnictwa amerykańskiego.

 

Czytaj więcej →

Dobre wyniki w Puławach

| Perspektywy i inwestycje |

30 sierpnia Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. opublikowały wyniki finansowe, jednocześnie za IV kwartał, jak również za cały rok obrotowy 2012/13. Jest to niewątpliwie powód do zadowolenia, gdyż po raz kolejny były one spójne z oczekiwaniami rynku. Możemy także pochwalić się dwoma rekordami w ujęciu rocznym – drugim w historii zyskiem netto oraz najwyższymi w historii przychodami ze sprzedaży.

Wyniki w ujęciu kwartalnym

Zysk netto Grupy wyniósł 105,2 mln zł i był wyższy wobec konsensusu rynkowego na poziomie 92 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 110,5 mln zł, natomiast przychody grupy, uplasowały się na niższym poziomie niż w poprzednim kwartale i wyniosły do 930,2 mln zł.

Główną przyczyną tak dobrych wyników była wysoka rentowność w segmentach nawozowym oraz energetycznym. Na ich tle słabiej wypadł segment chemiczny, który odnotował stratę spowodowaną słabym biznesem kaprolaktamu.

Wyniki w ujęciu rocznym

Zysk netto Grupy wyniósł 392 mln zł, co jest drugim co do wielkości wynikiem w historii. „PUŁAWY” odnotowały również najwyższe jak dotąd przychody, które wyniosły 3 684,5 mln zł.

Największą zasługą tegorocznych wyników jest segment Agro, który stanowił 63,5% ogólnych przychodów Spółki, co przełożyło się na kwotę w wysokości 2 340,6 mln zł. Warto zauważyć, że suma ta wyniosła o 2,8 % więcej niż w poprzednim roku. Drugim, co do wielkości udziałem w przychodach jest segment Chemia, odpowiadający 33,2% przychodów ze sprzedaży, czyli sumie 1 223,3 mln zł.

Prognozy na przyszłość

Najbardziej obiecująco w nadchodzącym czasie przedstawia się rynek nawozów. Ceny mają utrzymać się na podobnym poziomie. Warto zaznaczyć, że niski poziom cen zbóż, jest jedynie trendem tymczasowym, który nie wpłynie negatywnie na segment Agro.

 

Czytaj więcej →

Minister Skarbu Państwa w Puławach

| Perspektywy i inwestycje |

W związku z uroczystością zakończenia pierwszego etapu kluczowej dla „PUŁAW” inwestycji w Nowy Kompleks Nawozowy, na terenie naszych Zakładów gościł Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa.

Zakończenie inwestycji w Puławach

W czasie wizyty w Puławach, minister wziął udział w otwarciu pierwszej tej klasy w Europie i trzeciej na świecie instalacji odsiarczania spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz dwie inwestycje w ramach nowego kompleksu nawozowego: instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki: PULASKA (190 tys. ton rocznie), RSMS oraz centrum logistyczne dla nawozów granulowanych. Nakłady na pierwszy etap inwestycji wyniosły 360 mln zł.

Minister podkreślił, że zakończone inwestycje są dowodem, że „PUŁAWY” są mądrze i dobrze zarządzane. W jego opinii tego rodzaju projekty są świadectwem, że Zarząd Spółki myśli o zyskowności swojej działalności.

Inwestycje kluczem do sukcesu

Wyraził swoje zdecydowane poparcie dla tego rodzaju, konsekwentnej polityki proinwestycyjnej. Jego zdaniem dla „PUŁAW” nowe instalacje to przede wszystkim nowe miejsca pracy oraz stabilna produkcja w przyszłości. W opinii ministra Karpińskiego, przeprowadzone w Puławach projekty inwestycyjne potwierdzają aktualną pozycję polskiej gospodarki w skali nie tylko europejskiej, ale również globalnej.

W czasie pobytu w Puławach minister zwrócił uwagę na fakt, że z punktu widzenia rodzimego przemysłu tego rodzaju inwestycje są nie do przecenienia, szczególnie w czasie kryzysu ekonomicznego i spowolnienia gospodarczego na świecie.

Podkreślił, że nie sztuką jest zbudowanie czegoś, ale sztuką jest rozpoznanie rynku i inwestycja odpowiadająca jego potrzebom. W jego opinii projekty zrealizowane w Puławach, odpowiadają aktualnym potrzebom rynku i przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności Firmy na rynkach. Znacząco wpływają również na poprawę efektywności produkcji, pozwalając osiągać lepsze przychody i generować większe zyski.

W opinii ministra Skarbu Państwa, dzięki inwestycjom realizowanym przez „PUŁAWY”, eksperci w Europie Zachodniej z uznaniem wypowiadają się na temat branży nawozowo-chemicznej i Grupy Azoty, stanowiącej „flagowy okręt polskiej gospodarki”.

 

Czytaj więcej →