Wyzwania dla „PUŁAW”

Redakcja „Wirtualnego Nowego Przemysłu” w artykule „Groźny rok. Kto czyha na polską chemię?”  wskazała na wyzwania, przed jakimi obecnie stoi polska chemia. Niewątpliwie przedstawione zagadnienia brane są przez nas pod uwagę przy planowaniu długookresowych strategii, ale trudno zgodzić się z przewagą zagrożeń w stosunku do szans, jakie w najbliższym czasie zamierzamy wykorzystać.

Czytaj więcej →

Ułatwienia w produkcji rolnej

| Rynek polski |

Senat zaproponował projekt ustawy umożliwiającej nieopodatkowaną produkcję i sprzedaż wyrobów spożywczych. Dzięki niej drobni producenci rolni mogliby wyjść z „szarej strefy”.

Dotychczas rolnicy mogli sprzedawać jedynie nieprzetworzone produkty rolne bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Popyt na tzw. „wiejskie jedzenie” spowodował wzrost podaży i oprócz jabłek, marchwi czy ziemniaków można na targach kupić domowej produkcji sery, pieczywo, wędliny itp. Natomiast skala obrotu tymi produktami nie jest na tyle duża, aby pojedynczym osobom opłacało się handlować nimi z uwzględnieniem obowiązującego prawa.

Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany i ustawa zostanie przyjęta, to sprzedaż tychże dóbr będzie mogła odbywać się legalnie. Dzięki temu rolnicy nie będą musieli obawiać się kontroli urzędów skarbowych, prowadzić skomplikowanej dokumentacji. Poprawie ulegnie również kwestia opieki sanitarnej, obejmującej sprzedawane produkty. Poprzez to producenci rolni będą mieli asumpt do dbania o jakość swoich towarów.

 

Czytaj więcej →

Inwestycje Grupy Azoty

| Perspektywy i inwestycje |

Zarząd Grupy Azoty zapowiada powstanie na jesieni tego roku wieloletniego planu inwestycyjnego. Niemniej już teraz wiele się dzieje. Na początku lipca w Puławach oddano do użytku trzy nowe obiekty, a kolejne są w budowie. Ponadto Grupa zwiększa swoją aktywność w zakresie poszukiwania i wydobycia surowców.

Kolejne akwizycje

„PUŁAWY”, konsekwentnie rozbudowując Segment Agro i dążąc do kompleksowego zaspokojenia oczekiwań klientów, planują przejęcie Organiki-Sarzyna od Grupy Kapitałowej Ciech. Dzięki pozyskaniu podkarpackich zakładów, produkujących środki ochrony roślin, Spółka poszerzy znacząco swój asortyment, skierowany do rolników i plantatorów.

Ponadto aktualnie Grupa Azoty parafowała już umowę ze Skarbem Państwa, w zakresie przejęcia pakietu kontrolnego Siarkopolu. Obecnie dostawy siarki z Siarkopolu stanowią 60% surowca konsumowanego przez Grupę!

Potrzebny jest plan

W związku z tak szerokimi możliwościami, Grupa Azoty pracuje nad planem inwestycyjnym, który w wieloletniej perspektywie nakreśli najistotniejsze cele oraz drogi do ich realizacji. Bo tylko dzięki nowym, dobrze opracowanym projektom prorozwojowym, Grupa jest w stanie być nie tylko liderem na rynku krajowym, ale także na arenie międzynarodowej.

 

Czytaj więcej →

Współpraca „PUŁAW” z UMCS

| CSR |

W dniu 21 czerwca 2013 roku doszło w Puławach do podpisania umowy o współpracy pomiędzy naszymi Zakładami a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ze strony UMCS uczynił to prof. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS. Grupę Azoty „PUŁAWY” reprezentował Marian Rybak – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY” oraz dr Zenon Pokojski – Członek Zarządu.

W uroczystości wzięli również udział: prof. dr hab. Ryszard Dębicki – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. Cezary Możeński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty „PUŁAWY”, a także Ryszard Bartczak – Dyrektor Pionu Personalnego Spółki.

Efektem podpisanego porozumienia jest zainaugurowanie studiów inżynierskich na kierunku „Chemia techniczna” w Puławach. Ponadto Spółka będzie we współpracy z UMCS prowadzić studia podyplomowe dla naszych pracowników, w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zespołu.

„PUŁAWY” zobowiązały się również do organizowania praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz atrakcyjnych staży wakacyjnych dla najlepszych z nich. Będziemy również służyć wsparciem i pomocą dla tych wszystkich, którzy będą chcieli realizować prace dyplomowe i doktorskie, dotyczące naszej bieżącej działalności.

Liczymy również na ścisłą współpracę pomiędzy naukowcami zatrudnionymi na UMCS a pracownikami „PUŁAW”, przy opracowywaniu nowych projektów, zarówno chemicznych, jak i skierowanych do branży nawozowej.

 

Czytaj więcej →

Innowacyjne wykorzystanie odpadów

| Perspektywy i inwestycje |

Grupa Azoty „PUŁAWY” liderują nowemu, innowacyjnemu projektowi, związanemu z planowanym w Polsce, komercyjnym wydobyciem gazu łupkowego. We współpracy z lubelskimi firmami i uczelniami technicznymi z regionu planujemy inwestycje, mające na celu rekultywacje ziemi pochodzącej z odwiertów gazowych.

Współpraca „PUŁAW” z naukowcami

Relacje na linii Biznes – Nauka nigdy nie należą do łatwych. Natomiast nasze doświadczenia we współpracy z instytutami, uczelniami i organizacjami gospodarczymi pokazują, że należy wspólnie tworzyć innowacyjne i nowatorskie pomysły i projekty, z których korzyści mogą czerpać obie strony. Natomiast druga konstatacja jest następująca – nie sztuką jest wykładanie dużych pieniędzy na innowacyjność – sztuka polega na tym, aby te wydatki służyły projektom mającym największe szanse na wdrożenie, takim, które będą budowały wartość organizacji.

W ramach programu Blue Gas

Obecnie realizowany przez Nas projekt polega na wytwarzaniu nowego produktu z wykorzystaniem odpadów przemysłowych dwóch firm – naszej biologicznej oczyszczalni ścieków i odpadu firmy „Kruszywa Niemce”. Chcemy wytworzyć produkt, który będzie miał walory użytkowe, dlatego też temu celowi poświęcone jest przygotowanie projektu w ramach programu Blue Gas.

Innowacyjność naszej inicjatywy polega przede wszystkim na tym, że produkt powstający z odpadów może być wykorzystany na miejscu. Dzięki temu oszczędzamy na transporcie czy zużyciu wody podczas wierceń poszukiwawczych. Istnieje także możliwość innego wykorzystania materiałów użytych w procesie wiercenia. Mamy tutaj zatem do czynienia z efektem synergii, wynikającym z połączenia dwóch odpadów przemysłowych i powstaniem produktu o walorach użytkowych.

Degradacja gleby

Naszym zadaniem jest efektywne zagospodarowanie terenów po odwiertach gazu. Produkt, który chcemy stworzyć będzie mógł być wykorzystywany także tam, gdzie mamy do czynienia z degradacją gleb. Gleba piątej czy szóstej klasy będzie modyfikowana w tak sposób, aby zwiększyć jej wartość np. dla rolnictwa.

Współpraca różnych podmiotów

Inicjatorem przedsięwzięcia jest prezes Zygmunt Kwiatkowski ze Spółki „Kruszywa Niemce”. W projekcie uczestniczą również Nasze Zakłady, ale również Instytut Nawozów Sztucznych, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

To jest dosyć duży projekt, bo kwota ogółem to około 19 milionów zł. Dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest na poziomie ponad 11 milionów, a udział „PUŁAW” przekracza 5 milionów. Źródłem dodatkowej satysfakcji jest fakt, że do naszego wniosku nie zostały zgłoszone żadne uwagi. Możemy zatem powiedzieć, że na tym etapie odnieśliśmy sukces. Sztuka jednak polega na tym, żeby w ciągu 18 miesięcy przygotować produkt, który zadeklarowaliśmy we wniosku. I to będzie miara prawdziwego sukcesu.

 

Czytaj więcej →

Inwestycje gwarantują rozwój

| Perspektywy i inwestycje |

Wychodząc z takiego założenia, Grupa Azoty „PUŁAWY” konsekwentnie realizuje założone plany, mające na celu rozbudowę własnej bazy i wzrost efektywności produkcji. Dzięki temu podnosi się jej konkurencyjność na rynku – nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym.

Budujemy w Puławach

W I półroczu roku obrotowego 2012/13 zakończono na terenie Grupy Azoty „PUŁAWY” aż 18 projektów inwestycyjnych, a dla 3 przeprowadzono odbiory częściowe o łącznej wartości ponad 160 mln zł. Wśród wspomnianych przedsięwzięć znalazły się nie tylko działania na rzecz poprawy jakości produkcji (m. in. nowe instalacje linii technologicznych, montaż aparatury pomiarowo-kontrolnej), w zakresie ochrony środowiska (budowa Instalacji Odsiarczania Spalin czy instalacji odwadniania osadów z Biologicznej Oczyszczalni Ścieków), ale także mające na celu poprawę jakości obsługi klienta (zakup i montaż linii do nadruku folii i worków oraz zbiorników do sieci sprzedaży RSM®).

Działania w Gdańsku i Chorzowie

Przeprowadzono również działania modernizacyjne w „Fosforach” oraz Azotach-Adipol. W Gdańsku unowocześniono m.in. instalacje do produkcji nawozów oraz elementy infrastruktury pomocniczej, a także wzbogacono park maszynowy. Natomiast w Chorzowie realizowany jest projekt pn. „Budowa zakładu do przerobu technicznych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny o zdolności przerobowej instalacji 16 000 ton surowca/rok”. Nakłady inwestycyjne, poniesione przez Azoty-Adipol wynoszą 27,3 mln zł, a planowany termin oddania inwestycji do użytkowania, to III kwartał 2013 r.

Nasze plany

Grupa Azoty „PUŁAWY” jednak nie poprzestaje na opisanych wyżej projektach. W I półroczu roku obrotowego 2012/13 Zarząd oraz Rada Nadzorcza „PUŁAW” pozytywnie zaopiniowały kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne. To jedenaście inicjatyw o łącznej wartości 172,5 mln. Zaś Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ZA PUŁAWY zatwierdziło do realizacji 4 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 186,2 mln zł.

 

Czytaj więcej →