Gaz łupkowy – potrzeba skoordynowanej polityki

| Produkcja i surowce |

Wielka Brytania intensywnie poszukuje nowych złóż gazu łupkowego. We wsparcie dla łupkowych inwestycji coraz aktywniej włączają się także władze centralne. Brytyjski przykład może wkrótce pokazać, na ile opłacalne okaże się dotowanie komercyjnego wydobycia gazu z łupków, oraz na ile pomoc państwa przyczynia się do budowania energetycznej niezależności.

Czytaj więcej →

Zjednoczone Łupki Ameryki Północnej

| Rynki zagraniczne |

Stany Zjednoczone to doskonały przykład kraju, w którym mamy do czynienia z postępującym wzrostem znaczenia branży chemicznej w przemyśle. Dzięki wydobyciu gazu łupkowego, firmy z amerykańskiego sektora chemicznego zyskały źródło taniego surowca, a tym samym obniżyły koszty produkcji, stając się znaczącym konkurentem dla azjatyckich i europejskich producentów.

Niekonwencjonalne źródła

Ponad dziesięć lat temu Stany Zjednoczone uzyskały pozycję lidera w wydobyciu gazu ziemnego na świecie. Aż 40% tego surowca było pozyskiwane z łupków oraz złóż węgla. Dzięki znacznemu obniżeniu cen „błękitnego paliwa” (nawet do poziomu ok. 3 dol./MMBtu w 2012 roku), doszło do znaczącego ożywienia gospodarczego w amerykańskim przemyśle, w tym również branży chemicznej.

Gaz napędza

Rewolucja łupkowa doprowadziła do wzrostu zatrudnienia w przemyśle. Przełożyło się to na rozwój podmiotów gospodarczych wykorzystujących gaz w procesie produkcyjnym, w tym głównie w branży chemicznej. Znaczne ożywienie tej gałęzi przemysłu amerykańskiego jest również związane ze spadkiem cen energii elektrycznej. Jest to związane z możliwościami jej tańszego wytwarzania – także w oparciu o gaz. Dzięki temu łańcuchy dostaw dla przemysłu gazowego są zamykane w kraju, bez konieczności importu surowców z zewnątrz.

Nowy American dream?

Aktualne prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że za około dwie dekady, Stany Zjednoczone nie będą musiały importować ropy i gazu, a więc strategicznych paliw kopalnych. Szacuje się, że do 2025 r. dzięki wydobyciu gazu łupkowego ma przybyć około 1 mln miejsc pracy w amerykańskim przemyśle wydobywczym i kilka milionów w innych sektorach gospodarki. Ponadto, analizy wykazują, że poprzez eksploatację złóż łupkowych w najbliższym czasie amerykański przemysł ma szansę obniżyć wydatki związane zakupem energii elektrycznej i surowców o ponad 11 mld USD rocznie.

 

Czytaj więcej →

PUŁAWY w Programie Blue Gas

| Perspektywy i inwestycje |

„PUŁAWY” aktywnie włączyły się w proces tworzenia technologii związanych z komercyjnym wydobyciem gazu łupkowego w Polsce. W ramach zainicjowanego przez nas projektu chcemy, aby osady z „PUŁAW” pomagały użyźniać zniszczoną w czasie odwiertów glebę. Na stworzenie procedury wytwarzania mieszanki rekultywującej m.in. tereny po wierceniach gazu łupkowego, uzyskaliśmy 11 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Współpraca podmiotów z Lubelszczyzny

Grupa Azoty PUŁAWY to lider projektu nazwanego „Blue Gas”, w którym uczestniczą również „Kruszywa Niemce” S.A. oraz przedstawiciele środowiska naukowego Lubelszczyzny: Politechnika Lubelska, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Konsorcjum tych podmiotów podpisało 23 maja umowę o współpracy, której efektem ma być wykorzystanie odpadów z łupkowych odwiertów i osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków, działającej przy naszych Zakładach, dla rekultywacji wyrobisk i gleb zdegradowanych.

W oczekiwaniu na gaz z łupków

Czas realizacji projektu określono na 18 miesięcy. Prace ruszyły w styczniu 2013 roku i powinny zakończyć się w czerwcu 2014 r. W trakcie realizacji będą prowadzone prace wdrożeniowe przez spółkę „Kruszywa Niemce” S.A. prowadzącą aktualnie rekultywacje wyrobiska po kopalni piasku na powierzchni ok. 5 ha. Koszt projektu to ponad 19 mln zł. Pomysł zyskał bardzo wysokie oceny Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, które sfinansuje znaczą część przedsięwzięcia.

Ponowne wykorzystanie zniszczonej ziemi

Kluczową rolę naukowo – badawczą w projekcie będzie pełnił Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. W chwili obecnej powstający wyrobek oraz zużyta płuczka odbierane są z miejsca powstawania przez podmioty posiadające koncesje na zbieranie odpadów, a następnie są przekazywane firmom posiadającym decyzje pozwalające te odpady zagospodarować. Proponowane rozwiązania są absolutną zmianą myślenia o gospodarce tego typu odpadami.

Podstawowym rezultatem projektu będą efekty w zakresie technologii związanych z inżynierią środowiska. Powstanie nowa metoda zagospodarowania zarówno odpadów z procesu wierceń poszukiwawczych jak również odpadów pochodzących z procesów produkcyjnych w Zakładach Wielkiej Syntezy Chemicznej.

 

Czytaj więcej →