Instalacja Przerobu Tłuszczów – w trosce o środowisko

| Ochrona środowiska |

W minionym tygodniu oddano do użytku Instalację Przerobu Tłuszczów w Zakładach Azotowych „CHORZÓW” S.A., wchodzących w skład Grupy Azoty „PUŁAWY”. Zakończenie realizacji tego projektu to również okazja do oceny oddziaływania całości inwestycji na środowisko.

Dbając o środowisko przyrodnicze

Przeprowadzone analizy i badania, na etapie pierwszych technologicznych rozruchów wykazały, że wielkość emisji zanieczyszczeń z instalacji nie wykazuje ponadnormatywnego oddziaływania na jakość powietrza. W otoczeniu zakładu nie odnotowano podwyższonego stężenia jakichkolwiek szkodliwych substancji. Stanowi to jedynie potwierdzenie, że cała inwestycja została zrealizowana w pełni profesjonalnie.

Stosujemy unijne normy i wymogi sanitarne

Od momentu przyjęcia surowca dostarczanego w szczelnych cysternach, cały proces produkcyjny prowadzony jest przy stałej obserwacji, z zastosowaniem nowoczesnych monitoringów, działań i rozwiązań inżynieryjnych. Instalacja Przerobu Tłuszczów wykorzystuje tłuszcze zwierzęce, które ze względu na rodzaj surowca, zostały objęte szczegółowym nadzorem weterynaryjnym. Dzięki temu cała linia produkcyjna, spełnia unijne i krajowe wymogi.

Od początku realizacji inwestycji Zakłady Azotowe „CHORZÓW” Grupy Azoty „PUŁAWY” blisko współpracowały z Powiatowym oraz Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Przetwarzamy produkty uboczne

Całość instalacji została pomyślana w taki sposób, aby wytwarzane odpady, mogły znaleźć zastosowanie w dalszych procesach produkcyjnych. Uruchomiona instalacja jest wyposażona w urządzenia, które umożliwiają przetworzenie produktów ubocznych w tak, aby posiadały one pełną wartość handlową. Dzięki temu odpady powstałe w wyniki procesu produkcyjnego mogą być wykorzystane jako surowiec dla innych gałęzi przemysłu. W instalacji zaprojektowano specjalne płuczki oparów, które zapobiegają emisji odorów do środowiska, a skropliny w połączeniu z wodą procesową wykorzystywane są w dalszej obróbce surowca.

Redukujemy zanieczyszczenia

Podobne rozwiązania zastosowano w przypadku ścieków technologicznych. W ramach instalacji przewidziano osobny węzeł, służący do ich oczyszczania, przez co udało się znacząco zredukować ilość składników niepożądanych. Wstępnie oczyszczone i zneutralizowane ścieki kierowane są do zmodernizowanej zakładowej oczyszczalni ścieków.

W trosce o środowisko naturalne do opalania kotłów, zastosowane zostało paliwo ekologiczne – gaz ziemny. Udało się również zredukować hałas mogący wpłynąć na pobliskie otoczenie. Całość pracy nowej instalacji jest nadzorowany przez nowoczesny system sterowania procesem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zredukowano do minimum ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, zagrażających stabilności procesu produkcyjnego.

 

Czytaj więcej →

Zakończenie inwestycji w Zakładach Azotowych 'CHORZÓW’

| Perspektywy i inwestycje |

W dniu dzisiejszym w Zakładach Azotowych „CHORZÓW” Grupy Azoty „PUŁAWY” oddano do użytku nowoczesną instalację do przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych, umożliwiającą produkcję stearyny, gliceryny i destylowanych kwasów tłuszczowych. Dziś świętujemy również zakończenie półtorarocznego projektu inwestycyjnego. Instalacja Przerobu Tłuszczów o wartości 65 milionów zł, jest pierwszą tego typu w Polsce. Umożliwia wytwarzanie stearyny w ilości 13 tysięcy ton rocznie!

Rozbudowujemy portfolio

Inwestycja rozszerza ofertę, nie tylko Zakładów Azotowych „CHORZÓW”, czy Grupy Azoty „PUŁAWY”, ale przede wszystkim całości polskiego przemysłu chemicznego. Instalacja Przerobu Tłuszczów to pierwsza w Polsce tego typu inwestycja, umożliwiająca produkcję stearyny. W procesie produkcyjnym wykorzystywane są surowce odnawialne, dotąd rzadko stosowane w polskiej chemii (tłuszcze zwierzęce pochodzące z polskich zakładów tłuszczowych). Instalacja przetwarza je na stearynę, która następnie może być wykorzystywana m.in. w przemyśle tworzyw sztucznych, oponiarskim (jako plastyfikator), chemicznym (do produkcji kauczuków), środków powierzchniowo czynnych, świec i zniczy, stearynianów, klejów, emulgatorów, zmiękczaczy. Do tej pory produkty ten był sprowadzany do naszego kraju z Niemiec, Czech, czy nawet Malezji. Teraz dzięki uruchomieniu instalacji w Chorzowie, polskie przedsiębiorstwa branży chemicznej zyskają dużo łatwiejszy dostęp do stearyny. Poprzez wykorzystanie krajowego surowca poprawie ulegnie również bilans eksportowy przemysłu chemicznego.

Nowoczesne technologie

Całościowy koszt inwestycji to 64 mln zł (realizowana ze środków własnych oraz pochodzących z ARP). Budowę Instalacji Przerobu Tłuszczów rozpoczęto w lutym 2012 r. Realizacją projektu zajmowała się firma Profarb z Gliwic.

Obecnie zdolność przerobowa instalacji wynosi 16 tys. ton surowca na rok! Kluczowymi produktami nowej instalacji są stearyna ciekła i płatkowana (wielkość produkcji 13,2 tys. ton rocznie) oraz gliceryna 88 proc. wolna od metanolu (wielkość produkcji 1,6 tys. ton rocznie).

Tradycja i rozwój

Nowa inwestycja to nie tylko zwiększenie zdolności produkcyjnych Grupy Azoty „PUŁAWY”, ale również szansa na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Dzięki uruchomieniu Instalacji Przerobu Tłuszczów zatrudnienie w Zakładach Azotowych „CHORZÓW” znalazło 60 nowych pracowników.

Zakończony projekt inwestycyjny to również nawiązanie do prawie 100-letniej historii produkcji chemicznej w Chorzowie. Zakłady Azotowe „CHORZÓW” obok Zakładów Azotowych w Tarnowie stanowią kolebkę polskiej chemii, którą w okresie II Rzeczpospolitej współtworzyli prezydent RP – Ignacy Mościcki i Minister Skarbu Państwa – Eugeniusz Kwiatkowskiego.

Zakłady w Chorzowie, dzięki Instalacji Przerobu Tłuszczów, po wielu latach stagnacji zmieniają swoje oblicze. Równocześnie mamy do czynienia z powrotem do historycznej nazwy przedsiębiorstwa. Dotychczasową Azoty-Adipol, zastąpiono pamiętającą czasy świetności firmy – Zakłady Azotowe „CHORZÓW” S.A.

Liczymy, że nowa instalacja to również nowy rozdział w historii Zakładów w Chorzowie. Wpisuje się ona w strategię rozszerzania oferty produktowej Grupy Azoty „PUŁAWY” i zwiększania naszej obecności na nowych rynkach.

 

Czytaj więcej →

Nowa instalacja w Chorzowie

| Perspektywy i inwestycje |

Jesteśmy obecnie na jednych z ostatnich etapów realizacji projektu, uruchomienia pierwszej w kraju instalacji do przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny. Inwestycja o wartości ponad 65 mln złotych, realizowana jest w zakładach chemicznych Azoty-Adipol S.A., które od 2012 roku są częścią Grupy „PUŁAWY”. Zdolność przerobowa budowanej instalacji wynosi 16 tys. ton surowca na rok.

Nowa instalacje – nowe produkty

Nowa inwestycja pozwoli nam wytwarzać nowe produkty: stearynę ciekłą i płatkowaną (wielkość produkcji 13,2 tys. ton rocznie) oraz glicerynę 88% wolną od metanolu (wielkość produkcji 1,6 tys. ton rocznie). Dzięki realizacji tego projektu chorzowskie Azoty-Adipol będą jedynym w kraju producentem stearyny. Znajduje ona zastosowanie między innymi przy produkcji: kauczuków, środków powierzchniowo czynnych, świec i zniczy, stearynianów, klejów, emulgatorów, zmiękczaczy, itp.

Dobiegająca końca inwestycja realizowana jest w systemie „pod klucz”. Generalnym Realizatorem jest firma Profarb Sp. z o.o. z Gliwic. Obecnie jesteśmy na etapie tzw. rozruchów mechanicznych w ramach nowej instalacji.

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię

Projekt realizowany w Chorzowie doskonale wpasowuje się strategię „PUŁAW”. Chcemy bowiem rozwijać nowe bioprodukty, wykorzystujące surowce odnawialne. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tego rodzaju projekty inwestycyjne – jak instalacja w Chorzowie – pozwalają nam obejmować swoją aktywnością nowe obszary biznesowe. Drugą tego rodzaju inicjatywą jest aktualnie realizowany projekt w ramach Spółki FCS Natural w Puławach, obejmujący organizację biznesu ekstrakcji nadkrytycznej.

 

Czytaj więcej →

Perspektywy dla Grupy Azoty PUŁAWY

Ze względu na charakter branży, w której funkcjonujemy, czynniki makroekonomiczne mają niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Azoty „PUŁAWY”. Warto w tym kontekście zastanowić się jakie perspektywy stoją przed naszą firmą w kontekście najbliższych miesięcy 2013 roku?

Co nam przyniósł 2012 rok?

Ogólne spowolnienie gospodarcze w 2012 roku, skutkujące słabszym popytem w kraju i za granicą, jak również wzrostem PKB, niższym niż zakładano, oraz jego prognozowany dalszy spadek, są na chwilę obecną głównymi wyzwaniami stojącymi przed Grupą Azoty „PUŁAWY”. Jednak według wskazań analityków, wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego, wpłynie na obniżenie inflacji, co w efekcie znajdzie odbicie w niżej oprocentowanych kredytach, a na dłuższą metę pomoże stymulować popyt. Ponadto na jego zwiększenie może również wpłynąć potrzeba rekonstrukcji zapasów, konsumowanych w ubiegłym roku. Nie można również zapominać o prognozowanym spadku wartości złotówki w stosunku do EUR (około 4%) i USD (około 8%). Jednak ta tendencja ma się odwrócić w drugiej połowie roku.

Co na to PUŁAWY?

Mając na uwadze powyższe czynniki, Grupa Azoty „PUŁAWY” postanowiła zareagować tak, aby złagodzić wpływ słabszej koniunktury. W związku z tym, na 2013 roku planowane są następujące działania:

• dywersyfikacja oferty handlowej,

• wprowadzenie nowej oferty produktowej,

• konkurowanie nie tylko na poziomie ceny, ale przede wszystkim jakości.

Niewątpliwie istotnym czynnikiem, mającym wpływ na szanse powodzenia wyżej wymienionych procesów, jest wprowadzona od stycznia tego roku obniżka cen gazu ziemnego, jednego z najważniejszych substratów w produkcji, w branży Wielkiej Syntezy Chemicznej.

Aby zapobiec niekorzystnym rezultatom wahań walut, a co za tym idzie – wpływowi na wyniki Grupy, wprowadzono politykę zarządzania ryzykiem walutowym, która ma zapewnić narzędzia do amortyzowania prognozowanych fluktuacji.

W Grupie siła

Osiągnięte w pierwszej połowie roku obrotowego 2012/13 bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Azoty  „PUŁAWY”, związane z modernizacją instalacji (wpływ na spadek ceny i wzrost jakości), nieustanne staranie o jak najlepszą obsługę klientów poprzez odpowiadanie na ich potrzeby, jak również dywersyfikacja dostaw surowców, potwierdzają, że Grupa jest w stanie osiągnąć cele zakładane na ten rok. Ponadto niebagatelny wpływ na ich realizację będzie miał fakt połączenia się „PUŁAW” z GK Azoty Tarnów w GK „Azoty”. W ramach wspólnej strategii, połączenie potencjałów i doświadczeń daje szansę na jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie efektu skali i synergii. Dzięki wspólnym pracom na rzecz unowocześniania produkcji i poszerzania asortymentu, konsolidacja pozwoli utrzymać Grupie przewagę nad konkurencją na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Czytaj więcej →

„PUŁAWY” a współczesny rynek

| Perspektywy i inwestycje |

Mimo zauważalnych skutków globalnej recesji ekonomicznej oraz spadku produkcji przemysłowej w Polsce, Grupa Kapitałowa „PUŁAWY” konsekwentnie realizuje politykę, którą najlepiej oddaje hasło: „Power of Growth”.

Pieniądze szczęścia nie dają… dopiero zakupy

Stara zasada operacji giełdowych, która nakazuje kupować, gdy inni sprzedają doskonale sprawdza się i w tym przypadku. GK „PUŁAWY” stara się sukcesywnie podążać za sprawdzonymi modelami rodem z rynków międzynarodowych, które wskazują, że budowa kompleksów produkcyjnych jest zastępowana przejęciami słabszych ekonomicznie podmiotów. Jednak ich głównymi walorami są: odpowiedni potencjał oraz wypracowane sieci interesariuszy. Owocami tych działań są m. in. włączenie do Grupy Kapitałowej „PUŁAWY” Azotów – Adipol z Chorzowa oraz Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory”. Dało to możliwość znacznego wzbogacenia oferty Grupy Kapitałowej, a przez to wzrost naszej konkurencyjności na rynku.

„PUŁAWY” nie stoją w miejscu

Mimo wspomnianego trendu, ZA „PUŁAWY” nie rezygnują z poszerzania własnego potencjału produkcyjnego. Instalacja odsiarczania spalin, budowa stokażu amoniaku oraz nowego kompleksu do produkcji nawozów stałych i płynnych to tylko niektóre z inwestycji, dzięki którym Grupa Kapitałowa będzie miała szansę na jeszcze większą ekspansję rynkową. Jednak inwestowanie w przejęcia i alianse jak również poszerzanie własnej bazy produkcyjnej, to nie jedyne działania „PUŁAW”, mające na celu umacnianie naszej pozycji. Funkcjonujące od niedawna Centrum Kompetencji jest miejscem pracy nad kapitałem intelektualnym, skoncentrowanym wokół tematyki rolnej. Łączy doświadczenie firm, instytucji badawczych oraz organizacji pozarządowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby branży nawozowej, oraz samych rolników.

Rozwój ripostą na kryzys

Realizując treść hasła „Power of Growth”, ZA „PUŁAWY”, mają na uwadze dobro nie tylko swoich klientów, ale również akcjonariuszy. Zadaniem, jakie stawiamy przed sobą jest nieustanne podnoszenie swojej wartości w obecnych trudnych dla gospodarki światowej czasach. Dzięki konsolidacji z innymi firmami oraz stałemu poszerzaniu oferty produktowej, Grupa Kapitałowa może dążyć do przejścia z pozycji środkowoeuropejskiego lidera w dziedzinie nawozów na pozycje lidera w Europie, a nawet na świecie. Gracza, który nie tylko posiada szeroki i atrakcyjny wachlarz usług i produktów, ale jest przede wszystkim blisko potrzeb naszych klientów.

Czytaj więcej →