Odpowiedzialne PUŁAWY

| Ochrona środowiska |

Grupa Azoty PUŁAWY, należąc do stowarzyszenia Fertilizers Europe, zrzeszającego czołowych producentów nawozów, aktywnie działa na polu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W związku z tym od 2008 roku realizuje program pn. „Opieka nad produktem”.

Jakość jest najważniejsza

Program „Opieka nad produktem” jest kompleksowym narzędziem, pozwalającym monitorować cały cykl życia towarów. Opiera się on na międzynarodowych standardach oraz przepisach dotyczących jakości. Dzięki temu członkowie Fertilizers Europe, w tym Grupa Azoty PUŁAWY, są liderami zmian w zakresie odpowiedzialnej produkcji nawozów.

„Opieka” w PUŁAWACH

Decyzja o jego wdrożeniu była ważnym momentem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Realizacja tego programu obliguje bowiem „PUŁAWY” do zagwarantowania, iż cały proces wytwarzania nawozów – od momentu pozyskania surowców i półproduktów, aż do chwili dystrybucji produktów końcowych – jest neutralny dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Potwierdzona rzetelność

Uczestnicy programu „Opieka nad produktem” podlegają także certyfikacji jakości prowadzonych działań. W PUŁAWACH pierwszy audyt, zakończony wydaniem certyfikatu, miał miejsce już w 2008 roku i został przeprowadzony przez spółkę SGS. Ostatni był realizowany w 2011 r. przez Det Norske Veritas i również zakończył się pozytywnym wynikiem. Eksperci z Norwegii potwierdzili, iż Grupa Azoty PUŁAWY wypełnia zasady programu „Opieka nad produktem” oraz że wszystkie jego wytyczne zostały wdrożone w ramach funkcjonowania Spółki.

 

Czytaj więcej →

Nasi ludzie w Fertilizers Europe

| Nasze zakłady |

Skład zarządu Fertilizers Europe (FE), stowarzyszenia europejskich producentów nawozów, zasilili: wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. – Andrzej Skolmowski oraz Marek Kapłucha, członek Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY S.A. Obaj zostali wybrani na dwuletnią kadencję.

Odpowiedzialne funkcje

Zgodnie z zeszłotygodniową decyzją Walnego Zgromadzenia Fertilizers Europe, Marek Kapłucha objął funkcję Vice-President of Fertilizers Europe (Wiceprezydent Fertilizers Europe). Warto dodać, że wcześniej pełnił on już funkcję Chairman of Trade and Economic Committee FE (Przewodniczący Komitetu ds. Handlu i Polityki Gospodarczej). Natomiast Andrzej Skolmowski został powołany do na stanowisko Vice-Chairman of Statistics Committee (Wiceprzewodniczący Komitetu Statystyki).

W dotychczasowych władzach Fertilizers Europe zasiadał Paweł Jarczewski – obecny prezes Grupy Azoty S.A., a wcześniej prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.

Nowe zadania, nowe możliwości

Nadrzędnymi celami FE są edukacja oraz analiza i rozwiązywanie problemów związanych z wytwarzaniem i aplikacją nawozów oraz ich wpływem na zdrowie mieszkańców Unii Europejskiej oraz na środowisko naturalne. Ponadto organizacja monitoruje funkcjonowanie unijnego rynku nawozowego, jak również reprezentuje zgromadzone pod jej szyldem przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej i przed Komisją Europejską.

Dzięki temu, iż przedstawiciele władz Grupy Azoty mają możliwość działania w strukturach FE na wysokim szczeblu, mamy szansę na jeszcze skuteczniejszą współpracę z innymi firmami z branży oraz realny wpływ na współdecydowanie o kształcie europejskiego rynku nawozów.

 

Czytaj więcej →

O rolnictwie w Puławach

| CSR |

W listopadzie 2012 roku, z inicjatywy Centrum Kompetencji PUŁAWY odbyła się w auli Puławskiej Szkoły Wyższej konferencja „NAUKA, BIZNES, ROLNICTWO – nowe realia”. To spotkanie było dobrą okazją do spotkania się przedstawicieli tych sektorów i dyskusji na interesujące ich tematy.

Ważne tematy

Konferencja składała się z kilku paneli dyskusyjnych. Zgromadzeni przedstawiciele świata biznesu, rolnictwa, nauki oraz producentów rolnych mogli skoncentrować się na takich zagadnieniach jak otoczenie rolnictwa, bazujące na Wspólnej Polityce Rolnej, czy zrównoważone zarządzanie nawozami. Ważną częścią puławskiego spotkania była również prezentacja platformy e-commerce, wdrożonej przez Grupę Azoty PUŁAWY. To nie tylko e-sklep, ale także baza wiedzy o produktach i ich zastosowaniu; narzędzie służące logistyce, marketingowi oraz zapewniające fachowe raporty analityczne. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwo ma szansę efektywnie dystrybuować swoje towary i jednocześnie poszerzać pole współpracy ze swoimi klientami poprzez stałą wymianę informacji.

Zróżnicowane i komplementarne audytorium

W konferencji „NAUKA, BIZNES, ROLNICTWO – nowe realia” wzięli udział przedstawiciele Grupy Azoty PUŁAWY oraz innych konsorcjantów, współtworzących Centrum Kompetencji, reprezentanci administracji publicznej (w tym także na poziomie ministerialnym), instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń branżowych, przemysłu nawozowego, podmiotów z otoczenia rolnictwa, producentów rolnych oraz mediów. Dzięki tak szerokiemu spectrum zgromadzonych uczestników, spotkanie dało możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Jednym z istotnych wniosków płynących z konferencji jest konieczność szerszej popularyzacji wiedzy dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej, jak również skutecznych i efektywnych metod nawożenia w rolnictwie.

Honorowy patronat nad konferencją „NAUKA, BIZNES, ROLNICTWO – nowe realia” objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stowarzyszenie Fertilizers Europe. Od strony medialnej inicjatywie patronowało Wydawnictwo Farmer.

 

Czytaj więcej →

Rada Naukowa Centrum Kompetencji PUŁAWY

| Perspektywy i inwestycje |

W dniu 22.05. br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Centrum Kompetencji „PUŁAWY”, którego tematem było m.in. omówienie tez wystąpienia podczas Europejskiego Forum Nawozowego „Fertilizers and Nutrients for Growth” zorganizowanego przez Fertilizers Europe w Brukseli.

Perspektywy na przyszłość

Według członków Rady Naukowej Centrum stanowisko to powinno wpisywać się w założenia Strategii „EUROPA 2020”. Stanowisko Komisji Europejskiej wskazuje na konieczność „zwiększenia wydajności i konkurencyjności rolnictwa, większą efektywność gospodarowania zasobami, tak aby produkcję realizować przy mniejszym zużyciu wody, energii, nawozów (głównie P i N) oraz pestycydów”. Jednak przewidywania FAO wskazują na wzrost zapotrzebowania na żywność w perspektywie do 2050 r. o 70%. Dlatego należy poszukiwać i wdrażać technologie racjonalnego wykorzystania nawozów celem lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz energią. Ale z drugiej strony należy zadbać również o zachowanie konkurencyjności gospodarki europejskiej i w tym celu należy:

• tworzyć instrumenty prawne i finansowe dla wyrównania różnic gospodarczych w regionach Unii Europejskiej oraz pozyskiwania i wykorzystywania surowców niezbędnych w produkcji nawozów,

• zachowywać potencjał produkcji nawozów celem zapewnienia niezbędnych zasobów do produkcji żywności,

• oprzeć rozwój produkcji nawozów i systemów nawożenia o innowacyjne rozwiązania oparte na wiedzy.

Jak wspierać polskie rolnictwo?

Członkowie Rady byli zgodni, że na forum europejskim powinniśmy podkreślać specyficzne warunki glebowo – klimatyczne panujące w Polsce. Należy również dążyć do uruchomienia instrumentów wspierających polskie rolnictwo (odkwaszanie gleb, dotacje na wapnowanie).

Efektywne nawożenie

Liczba ludności stale wzrasta, wg prognoz do 2050 r. będzie nas ponad 9 mld, powierzchnia gruntów ornych nie zwiększy się. Należy zatem racjonalnie wykorzystywać wodę i azot, a w Polsce wręcz należy zdecydowanie zwiększyć wykorzystanie tych składników. Wpływ na produktywność mają składniki drugoplanowe takie jak potas, fosfor i magnez. Trzeba zapewnić efektywne gospodarowanie również tymi składnikami, a także dokładnie określić zapotrzebowanie rośliny na składniki odżywcze w krytycznej fazie rozwoju.

Zmiany klimatyczne a środowisko naturalne

Nasilenie się ekstremalnych zjawisk klimatycznych powiązane ze słabym wykorzystaniem składników pokarmowych zawartych w nawozach i związane z tym przesłanki wynikające z ochrony środowiska oraz wskaźniki ekonomiczne przemawiają za wprowadzaniem zmian technologii nawożenia. Rozwiązaniem takim może być doglebowe stosowanie nawozów połączone z siewem nasion, sukcesywnym, powolnym uruchamianiu się składników pokarmowych w okresie wegetacyjnym.

Zwrócono ponadto uwagę na kilka kolejnych kwestii:

• Najgorsze gleby należałoby wyłączyć z użytkowania na cele rolnicze;

• Zwiększyć zawartość próchnicy w glebie np. poprzez inkorporację biomasy, co jest najlepszą drogą do sekwestracji węgla w glebie;

• Należy położyć większy nacisk na kwalifikacje i umiejętności menedżera rolnego;

• Zapewnić racjonalne wykorzystanie składników z masy odpadowej, z recyklingu;

• Produkcja energii odnawialnej, a co za tym idzie masowe nastawianie się na uprawę roślin energetycznych wg polskich naukowców niesie wiele zagrożeń. Rola biomasy w produkcji energii jest wyolbrzymiona.

 

Czytaj więcej →

Nowy prezes Grupy Azoty

| Nasze zakłady |

Decyzją Rady Nadzorczej Grupy Azoty od początku maja br. w fotelu Prezesa Zarządu Grupy Azoty zasiada Paweł Jarczewski.

W branży nie od wczoraj

Paweł Jarczewski to osoba z dużym doświadczeniem w pracy w zakładach tzw. Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od 1999 roku, z przerwami, był związany z Grupą Azoty „PUŁAWY”, gdzie od pięciu lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Podczas jego kadencji, puławskie przedsiębiorstwo przejęło zakłady chemiczne z Gdańska i Chorzowa, wzbogacając tym samym swoją ofertę oraz bazę produkcyjną, poszerzając rynki zbytu.

W trakcie pełnienia funkcji prezesa przez Pawła Jarczewskiego, „PUŁAWY” zainicjowały i przeprowadziły wiele projektów inwestycyjnych. Warto chociażby wspomnieć o realizacji projektu Tlenownia-Amoniak-Mocznik, który zwiększył zdolności produkcyjne puławskiej fabryki i jednocześnie znacząco poprawił jej efektywność. W czasie prezesury Pawła Jarczewskiego przygotowano również projekt Elektrownia „PUŁAWY” (budowę nowej elektrociepłowni, we współpracy z PGE).

Zaangażowanie w rozwój chemii

Doświadczenie oraz kompetencje nowego Prezesa Zarządu Grupy Azoty zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej, dlatego jest on członkiem wielu gremiów, zrzeszających ekspertów i specjalistów z branży chemicznej i szerokorozumianego przemysłu. Od 2011 roku pełni funkcję wiceprezydenta Fertilizers Europe, europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego producentów nawozów sztucznych.

Ponadto jest członkiem Rady ds. Innowacji Województwa Lubelskiego. Paweł Jarczewski zasiada również w Konwencie Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz Konwencie Politechniki Lubelskiej.

Na czele całego zespołu

Ważnym momentem w życiu puławskiej spółki była konsolidacja z Grupą Azoty na początku bieżącego roku. Dzięki temu powstał koncern (drugi co do wielkości w Europie), o bogatej ofercie produktowej i silnej pozycji na rynkach międzynarodowych.

Paweł Jarczewski, przestaje kierować Zakładami w Puławach, równocześnie rozpoczyna kierowanie całą Grupą. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak życzyć nowemu Prezesowi samych sukcesów na nowym stanowisku.

 

Czytaj więcej →

Marketing dźwignią PUŁAW

| Perspektywy i inwestycje |

Nasz sukces jest budowany dzięki wielorakiej aktywności, na wielu płaszczyznach. Ale jego największym wsparciem jest polityka marketingowa. Adresujemy ją do obecnych i przyszłych klientów Zakładów Azotowych „PUŁAWY”.

Primo: rozpoznawalna marka

Najważniejszym zadaniem komunikacyjnym naszego przedsiębiorstwa jest praca nad trwałym zakorzenieniem marki Zakładów Azotowych w Puławach, w świadomości otoczenia biznesowego i pozabiznesowego. Służą temu różnorodne działania marketingowe, wśród których można wymienić choćby wydawanie branżowego czasopisma „Agrolider”, tworzonego m.in. w oparciu o badania lokalnych jednostek naukowych z zakresu rolnictwa, czy organizację licznych konferencji i spotkań podsumowujących współpracę w segmencie nawozowym i chemicznym.

Secundo: dystrybucja

Nie wystarczy wyprodukować atrakcyjne rynkowo produkty i o nich opowiedzieć. Trzeba również zadbać o ich dostawę do klienta oraz w jego najbliższe otoczenie. Jest to możliwe dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji. Składające się na nią podmioty posiadają wysoko rozwiniętą infrastrukturę, doświadczenie oraz ugruntowaną pozycję wśród klientów ostatecznych. Zakłady Azotowe „PUŁAWY”, współpracując ze sprawdzonymi dystrybutorami dają gwarancję sprawnej i rzetelnej obsługi.

Tertio: działania na rzecz branży

Nasza polityka marketingowa zakłada również aktywność w pozaprodukcyjno-sprzedażowych obszarach związanych z profilem ZA „PUŁAWY”. Z tego względu nasi reprezentanci biorą czynny udział w funkcjonowaniu takich międzynarodowych organizacji jak Fertilizers Europe, The European Petrochemical Association, Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, The International Fertilizer Industry Association, Nylon-6 Promotional Group czy European Chemical Industry Council. Dzięki temu Zakłady Azotowe „PUŁAWY” aktywnie poszerzają swoje know-how. Stwarza to nam okazję do promocji naszej działalności oraz partycypację w inicjatywach dotyczących handlu międzynarodowego. Daje to możliwość stałej pracy nad wzrostem jakości świadczonych usług, co ma realne przełożenie na efekt końcowy. A jego adresatem jest nasz klient.

 

Czytaj więcej →