Polacy ekologicznie świadomi

| Ochrona środowiska |

Przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Środowiska badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków pokazują, że troska o środowisko naturalne i jego ochrona są dla nas coraz ważniejsze. Obecnie realizowanych jest bardzo wiele inicjatyw i programów proekologicznych podejmowanych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Czytaj więcej →

Grupa Azoty przekazała wyprawki szkolne

| CSR |

„Lider Polskiej Dystrybucji” to nazwa akcji, w ramach której Grupa Azoty przekazała dzieciom z 91 szkół wiejskich wyprawki szkolne, za pośrednictwem swoich dystrybutorów. W połowie września aż 9 100 uczniów otrzymało wyprawki, które mają pomóc uczniom w nowym roku szkolnym.

Czytaj więcej →

Indie stawiają na edukację rolników

| Rynki zagraniczne |

„The Hindu” jest jednym z najpoczytniejszych dzienników w Indiach. Jedną z jego stałych rubryk jest „Farmers Note Book”. 180 artykułów z tego działu zostało niedawno zebrane i wspólnie wydane jako „Impact of The Hindu’s Farmers Note Book on Technology Literacy of Farmers”.

Tu prasa się liczy

Dziennik zajmuje trzecie miejsce wśród anglojęzycznych tytułów i skupia wokół siebie ok. 2,2 mln czytelników. Stąd decyzja o wydaniu zbioru tekstów publikowanych przez ponad 6 lat na jego łamach spotkała się z szerokim aplauzem. Publikacją zajęły się dwie organizacje działające na rzecz rozwoju rolnictwa, a dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców ma zapewnić tłumaczenie książki na język telugu (ok. 70 mln użytkowników), tamilski (ok. 65 mln użytkowników), kannada (ok. 35 mln użytkowników), marathi (ok. 70 mln użytkowników) oraz hindi (ok. 180 mln użytkowników).

Potrzeba szerzenia wiedzy

Na łamach „Farmers Note Book” publikowane są artykuły poświęcone innowacjom w rolnictwie, opisujące studia przypadku oraz dobre praktyki. Bardzo dużo uwagi poświęca się również wspólnemu gospodarowaniu, które w oparciu o silne przywództwo oraz efektywny podział zadań pomiędzy gospodarstwami może, w warunkach indyjskich, przynieść wymierne sukcesy.

Chłonny grunt

Indie to kraj zamieszkiwany przez ponad 1 mld osób i sektor rolniczy stanowi kluczowy segment krajowej gospodarki. Dlatego inicjatywy takie jak np. wydanie „Impact of The Hindu’s Farmers Note Book on Technology Literacy of Farmers” są ważne dla rozwoju nie tylko agrokultury, ale także en bloc dla całego kraju. W Indiach niemal co druga zatrudniona osoba pracuje w rolnictwie, dlatego wzmacnianie tego sektora, także od strony edukacyjnej, stanowi aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań dla tego kraju.

Czytaj więcej →

Doradztwo rolne w Polsce. Jak podnosić efektywność w rolnictwie?

| Rynek polski |

Prowadzone przez naukowców badania pokazują, że rośnie w Polsce znaczenie współpracy na linii producenci nawozów – dystrybutorzy – przedstawiciele rolni – rolnicy.

Szukamy skutecznych przekaźników wiedzy

Obecnie m.in. „PUŁAWY” promują ideę, w której odbiorca końcowy naszych produktów jest wspierany przez kilku przedstawicieli rolnych, jak również ma dostęp do wyspecjalizowanych doradców – agrotechników. Ta strategia dostarczania rolnikom potrzebnej wiedzy jest wpisana w przyjęty model biznesowy, który jak pokazują analizy przynosi dla wszystkich stron wymierne korzyści.

Rolnicy poszukują informacji!

Ilekroć miałem okazję uczestniczyć w „Dniach Pola” – to widziałem jak agrotechnicy służą wiedzą rolnikom. Rolnicy przyjeżdżają na te „Dni Pola” i rzeczywiście wówczas następuje kształtowanie się sieci i kanałów przepływu wiedzy oraz informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. Dlatego „PUŁAWY” wspólnie z SGGW w Warszawie, zorganizowaliśmy studia podyplomowe dla doradców rolnych, żeby podnieść jakość wiedzy tych doradców. Niedawno zakończyliśmy egzaminy, przekazując dyplomy i certyfikaty dotyczące ochrony roślin – 33 absolwentom kierunku!

Ku optymalizacji w nawożeniu

Zwrócić należy uwagę, że „PUŁAWY” – producent nawozów jest żywo zainteresowany podnoszeniem wiedzy doradców rolnych! Jest to kierunek, w jakim zamierzamy dalej zmierzać. Jesteśmy zainteresowani stosowaniem i wdrażaniem, jak najlepszych praktyk rolniczych. Po to, żeby optymalizować wykorzystanie nawozów. Nie chodzi o to, żeby ich wykorzystać jak najwięcej, ale jak najlepiej! Chcemy, aby w procesie implementacji nawozów jak najmniej tracić azotu, żeby się nie ulatniał i żeby jego wykorzystanie było w perspektywie 10 lat znacznie wyższe.

Stawiamy na edukację

Trzeba tę specjalistyczną wiedzę, dotyczącą nawożenia tak podawać przedsiębiorcom rolnym, jak dzisiaj wygląda percepcja tego środowiska. Eksperci podkreślają na podstawie wyników badań, że w 2010 roku 72% rolników samodzielnie podejmowało decyzje dotyczące nawożenia. W roku 2012 już 35% korzystało z podpowiedzi najbliższego otoczenia! Zadaniem firm nawozowo-chemicznych jest się w tym otoczeniu znaleźć. Dzisiejszy polski rolnik, to jest człowiek młody, prężny, rozwijający się, otwarty na świat, otwarty na wiedzę. Trzeba jedynie mu tę wiedzę podać w przystępnej formie. Stąd tak istotne jest dotarcie, z kluczowymi informacjami do rolników, za pośrednictwem dystrybutorów i ich przedstawicieli rolnych.

Budowanie wzajemnego zaufania

Niezależnie od tego „PUŁAWY” starają uczestniczyć, ale również samodzielnie organizować konferencje, sympozja. Poprzez studia podyplomowe, czy działalność Centrum Kompetencji „PUŁAWY” staramy się kształcić menadżerów rolnych, którzy następnie będą w stanie dzielić się swoją wiedzą z rolnikami. Dzięki temu budujemy zaufanie pomiędzy producentem, doradcą rolnym i samym rolnikiem.

Na podstawie wykładu wygłoszonego przez dr Zenona Pokojskiego w trakcie XIX Kongresu IFMA w Warszawie – 26 lipca 2013 roku.

 

Czytaj więcej →

Współpraca „PUŁAW” z UMCS

| CSR |

W dniu 21 czerwca 2013 roku doszło w Puławach do podpisania umowy o współpracy pomiędzy naszymi Zakładami a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ze strony UMCS uczynił to prof. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS. Grupę Azoty „PUŁAWY” reprezentował Marian Rybak – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY” oraz dr Zenon Pokojski – Członek Zarządu.

W uroczystości wzięli również udział: prof. dr hab. Ryszard Dębicki – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. Cezary Możeński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty „PUŁAWY”, a także Ryszard Bartczak – Dyrektor Pionu Personalnego Spółki.

Efektem podpisanego porozumienia jest zainaugurowanie studiów inżynierskich na kierunku „Chemia techniczna” w Puławach. Ponadto Spółka będzie we współpracy z UMCS prowadzić studia podyplomowe dla naszych pracowników, w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zespołu.

„PUŁAWY” zobowiązały się również do organizowania praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz atrakcyjnych staży wakacyjnych dla najlepszych z nich. Będziemy również służyć wsparciem i pomocą dla tych wszystkich, którzy będą chcieli realizować prace dyplomowe i doktorskie, dotyczące naszej bieżącej działalności.

Liczymy również na ścisłą współpracę pomiędzy naukowcami zatrudnionymi na UMCS a pracownikami „PUŁAW”, przy opracowywaniu nowych projektów, zarówno chemicznych, jak i skierowanych do branży nawozowej.

 

Czytaj więcej →