Terminal LNG – potężny potencjał ekonomiczny

| Perspektywy i inwestycje |

W grudniu ubiegłego roku do gazoportu w Świnoujściu zawinął pierwszy testowy statek wypełniony po brzegi ciekłym gazem – LNG. To przełomowe wydarzenie otwiera nową erę w polityce energetycznej Polski. Oprócz niezależności od pojedynczych dostawców gazu zyskujemy szereg istotnych możliwości, które mogą znacząco podnieść pozycję Polski w Europie.

Czytaj więcej →

Kolejny kontrakt gazowy

| Nasze zakłady |

Nasze Zakłady wykonały kolejny krok na drodze do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego. Wszystko za sprawą umowy na zakup „błękitnego paliwa”, podpisanej z Vattenfall Energy Trading. Kontrakt opiewa na kwotę prawie 90 mln zł.

Dywersyfikacja źródeł, optymalizacja kosztów

– Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości pojawiające się na rynku dla zoptymalizowania zaopatrzenia naszej firmy w surowiec gazowy oraz zminimalizowania kosztów jego zakupu – powiedział Wojciech Kozak, Wiceprezes Grupy Azoty „PUŁAWY”. Jego zdaniem podpisywane przez „PUŁAWY” kontrakty dają Spółce wiele korzyści, wynikających choćby ze zróżnicowania punktów wejścia zakupionego surowca do systemu przesyłowego. Wiceprezes „PUŁAW” podkreślił, że dostawy gazu z zachodniej granicy wyniosą do 20% ogólnego zużycia gazu w naszych Zakładach. Nie można przy tym jednak zapominać, że PGNiG jest i pozostanie podstawowym partnerem dla Grupy Azoty „PUŁAWY” i jego udział w dostawach gazu nadal będzie większościowy.

Czterech dostawców „błękitnego paliwa”

W grudniu ubiegłego roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” zawarły umowy na zakup gazu ziemnego na 2014 r. z firmami RWE Polska (o wartości 69 mln zł) oraz Statoil (97 mln zł). Nasza Spółka podpisała również załącznik do wieloletniej umowy z PGNiG na dostawy tego surowca, jednego z podstawowych w procesach produkcji amoniaku. Szacunkowa wartość kontraktu wyłącznie w 2014 r. wyniesie aż 1.090 mln zł!

 

Czytaj więcej →

Grupa Azoty dywersyfikuje źródła gazu

| Rynek polski |

Przełom roku przyniósł bardzo pozytywne informacje na temat planów pogłębiania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży chemicznej i energetycznej. Grupa Azoty „PUŁAWY”, największy odbiorca gazu ziemnego w Polsce, podpisała umowy na dostawy tego surowca w roku 2014 łącznie z trzema kontrahentami. Stanowi to element strategii „PUŁAW” i ma na celu zdywersyfikowanie źródeł pozyskiwania „błękitnego paliwa”.

PGNiG największym dostawcą

Z kontraktem, opiewającym na 1,09 miliarda złotych, największym dostawcą gazu ziemnego dla Grupy Azoty „PUŁAWY” pozostało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Umowy zostały podpisane również z firmami Statoil oraz RWE Polska, które dostarczą paliwo za odpowiednio 97 mln i 69 mln złotych.

Konsekwentna strategia „PUŁAW”

Gaz ziemny stanowi jeden z podstawowych surowców, wykorzystywanych przez nasze Zakłady. Dlatego też tak istotna jest dywersyfikacja źródeł jego pozyskiwania. Jednocześnie podjęte przez „PUŁAWY” działania mają bezpośredni związek z postępującą liberalizacją na rynku gazu oraz dalszym dynamicznym rozwojem sektora obrotu „błękitnym paliwem” w naszym kraju.

 

Czytaj więcej →

Grupa Azoty. Inwestycje priorytetem na rok 2014

| Perspektywy i inwestycje |

Grupa Azoty zamierza pogłębić współpracę z KGHM Polska Miedź, z którym „PUŁAWY” podpisały kilka dni temu porozumienie dotyczące poszukiwania i wydobycia surowców, wykorzystywanych w produkcji chemicznej.

Kolejny etap kooperacji

Realizacja wspólnych projektów energetycznych stanowi kolejny krok, po podpisaniu przez Grupę Azoty „PUŁAWY”, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” i KGHM Polska Miedź umowy o współpracy w dziedzinie poszukiwania i wydobywania fosforytów. Kooperacja spółek ma objąć również takie przedsięwzięcia, jak przerób fosfogipsów czy poszukiwanie złóż soli potasowej na rynkach obcych.

Zrównoważony rozwój

Ponadto Grupa Azoty w najbliższym czasie zamierza kontynuować rozpoczęte inwestycje i planując jednocześnie kolejne, które mają opiewać na ponad 800 milionów złotych! Obejmą one przede wszystkim modernizację instalacji do produkcji i przetwarzania amoniaku, produkcji nawozów płynnych i granulowanych czy obszar energetyki. Nadrzędnym celem tych projektów jest poprawa efektywności oraz doskonałości operacyjnej instalacji we wszystkich zakładach należących do Grupy Azoty.

Dalsze inwestycje w gaz ziemny

Grupa Azoty nie planuje swojego zaangażowania w projekty poszukiwawcze, ale jednocześnie jest zainteresowana przedsięwzięciami, które osiągną etap wydobycia. Z pewnością istotny wpływ na aktywność Grupy Azoty w tym zakresie będzie miało otwarcie terminalu LNG w Świnoujściu, co umożliwi dywersyfikację dostaw gazu.

 

Czytaj więcej →

Grupa Wyszehradzka stawia na biopaliwa

| Rynki zagraniczne |

Podczas ostatniego spotkania w Szekszard, reprezentanci Polski, Czech, Słowacji i Węgier, pracujący w krajowych izbach rolniczych, podpisali wspólny dokument dotyczący biopaliw.

Jego głównym elementem jest apel do ośrodków decyzyjnych Unii Europejskiej, o wsparcie produkcji biopaliw z roślin. Stało się tak, ponieważ łączne moce wytwórcze krajów Grupy Wyszehradzkiej w tej dziedzinie są szacowane na dodatkowych 8 mld l rocznie. A ta ilość jest w stanie pokryć 1% europejskiego zapotrzebowania na tego rodzaju paliwa.

Wykorzystanie biopaliw łączy się nie tylko z dywersyfikacją źródeł dostaw, związaną ze wzrostem bezpieczeństwa energetycznego, ale również stanowi ważny krok w kierunku ochrony środowiska. Wartością dodaną wsparcia dla biopaliw, byłoby również znaczące zmniejszenie – aż o 1/5 – importu do Unii Europejskiej pasz bazujących na soi (ilość dodatków paszowych, wolnych od GMO i antybiotyków, powstałych przy procesie wytwarzania biopaliw szacuje się na 5 mln t).

 

Czytaj więcej →

KGHM i Fosfory będą razem poszukiwać surowców

| Produkcja i surowce |

W piątek 30 sierpnia 2013 r. KGHM Polska Miedź S.A. oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” podpisały list intencyjny o wzajemnej współpracy. Na podstawie tego dokumentu strony rozpoczynają rozmowy, które mają określić zasady współpracy przy realizacji projektów w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców chemicznych w kraju i za granicą oraz zagospodarowania surowców wtórnych.

Dla gdańskich Fosforów należących do Grupy Azoty Puławy podstawowym celem prac wydobywczych jest pozyskanie polihalitu, tj. siarczanu potasowo-magnezowo-wapniowego, który może stanowić źródło potasu w produkcji nawozów wieloskładnikowych.

Poszukiwanie złóż oraz związane z tym bezpieczeństwo surowcowe jest strategicznym obszarem zainteresowań w całej Grupie Azoty – komentuje podpisanie porozumienia Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty. Dodatkowo wykorzystanie nowego surowca – polihalitu może skutkować jakościową zmianą filozofii produkcji nawozów wieloskładnikowych w gdańskich Fosforach i Policach. Potas w tej formie, zawarty w nawozach wieloskładnikowych, jest lepiej przyswajalny przez rośliny, daje wyższą skuteczność nawożenia i jest bardziej przyjazny dla środowiska niż jego chlorkowa postać – uzupełnia Prezes Jarczewski.

Podjęcie powyższych działań jest zgodne ze strategią Grupy Azoty zakładającą dywersyfikację surowcową i stanowi jeden z elementów dostępu do własnych zasobów surowcowych. W najbliższym czasie strony porozumienia podejmą rozmowy nad doprecyzowaniem formy i zasad współpracy w tym przedsięwzięciu.

 

Czytaj więcej →

Perspektywy dla Grupy Azoty PUŁAWY

Ze względu na charakter branży, w której funkcjonujemy, czynniki makroekonomiczne mają niezwykle istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Azoty „PUŁAWY”. Warto w tym kontekście zastanowić się jakie perspektywy stoją przed naszą firmą w kontekście najbliższych miesięcy 2013 roku?

Co nam przyniósł 2012 rok?

Ogólne spowolnienie gospodarcze w 2012 roku, skutkujące słabszym popytem w kraju i za granicą, jak również wzrostem PKB, niższym niż zakładano, oraz jego prognozowany dalszy spadek, są na chwilę obecną głównymi wyzwaniami stojącymi przed Grupą Azoty „PUŁAWY”. Jednak według wskazań analityków, wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego, wpłynie na obniżenie inflacji, co w efekcie znajdzie odbicie w niżej oprocentowanych kredytach, a na dłuższą metę pomoże stymulować popyt. Ponadto na jego zwiększenie może również wpłynąć potrzeba rekonstrukcji zapasów, konsumowanych w ubiegłym roku. Nie można również zapominać o prognozowanym spadku wartości złotówki w stosunku do EUR (około 4%) i USD (około 8%). Jednak ta tendencja ma się odwrócić w drugiej połowie roku.

Co na to PUŁAWY?

Mając na uwadze powyższe czynniki, Grupa Azoty „PUŁAWY” postanowiła zareagować tak, aby złagodzić wpływ słabszej koniunktury. W związku z tym, na 2013 roku planowane są następujące działania:

• dywersyfikacja oferty handlowej,

• wprowadzenie nowej oferty produktowej,

• konkurowanie nie tylko na poziomie ceny, ale przede wszystkim jakości.

Niewątpliwie istotnym czynnikiem, mającym wpływ na szanse powodzenia wyżej wymienionych procesów, jest wprowadzona od stycznia tego roku obniżka cen gazu ziemnego, jednego z najważniejszych substratów w produkcji, w branży Wielkiej Syntezy Chemicznej.

Aby zapobiec niekorzystnym rezultatom wahań walut, a co za tym idzie – wpływowi na wyniki Grupy, wprowadzono politykę zarządzania ryzykiem walutowym, która ma zapewnić narzędzia do amortyzowania prognozowanych fluktuacji.

W Grupie siła

Osiągnięte w pierwszej połowie roku obrotowego 2012/13 bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Azoty  „PUŁAWY”, związane z modernizacją instalacji (wpływ na spadek ceny i wzrost jakości), nieustanne staranie o jak najlepszą obsługę klientów poprzez odpowiadanie na ich potrzeby, jak również dywersyfikacja dostaw surowców, potwierdzają, że Grupa jest w stanie osiągnąć cele zakładane na ten rok. Ponadto niebagatelny wpływ na ich realizację będzie miał fakt połączenia się „PUŁAW” z GK Azoty Tarnów w GK „Azoty”. W ramach wspólnej strategii, połączenie potencjałów i doświadczeń daje szansę na jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie efektu skali i synergii. Dzięki wspólnym pracom na rzecz unowocześniania produkcji i poszerzania asortymentu, konsolidacja pozwoli utrzymać Grupie przewagę nad konkurencją na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Czytaj więcej →