Stawiajmy na doradztwo rolne

| Nasze zakłady |

23 września br. miałem okazję wziąć udział w konferencji pt. „Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. – kompetencje, organizacja, finansowanie”, organizowanej przez obie izby polskiego parlamentu. Spotkanie to stanowiło m.in. okazję do podzielenia się z szerokim audytorium ekspertów, naszymi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem Centrum Kompetencji „Puławy”.

Czytaj więcej →

Centrum Kompetencji – tu dostarczamy korzyści

| Nasze zakłady |

W Grupie Azoty „PUŁAWY” przez kilka lat zastanawialiśmy się nad kierunkiem strategii – co w niej takiego zaktualizować, by nadać nową jakość naszej pracy. Okazało się, że z pomocą przyszła kwestia ponownej identyfikacji grup docelowych.

W poszukiwaniu grupy docelowej

Można powiedzieć, że to naturalne, iż właśnie producenci rolni są głównymi odbiorcami produktów takiego przedsiębiorstwa nawozowego, jakim jest Grupa Azoty „PUŁAWY”. Ale nie jest to takie oczywiste, gdy pod uwagę weźmiemy innych interesariuszy: dystrybutorów, pośredników, doradców rolnych. Jednak finalnym odbiorcą zawsze jest rolnik i dlatego postanowiliśmy się zainteresować również jego środowiskiem, zobaczyć co się dzieje na wsi, co się zmienia.

Misja: „Dostarczyć korzyści”

Właśnie tak „PUŁAWY” sformułowały esencję swoich działań. Nie wystarczy tylko zapewnić wysokogatunkowe nawozy, ale też trzeba wiedzieć jak i gdzie ich użyć oraz rozwijać i upowszechniać wiedzę o nich. Dlatego powołano Centrum Kompetencji „PUŁAWY” – konsorcjum pomiędzy naszymi Zakładami, a instytucjami naukowo-badawczymi oraz stowarzyszeniami rolniczymi. To tu łączone są potencjały biznesu i nauki, aby osiągnąć efekt synergii. I są już jego owoce: cykl konferencji „Nauka, Biznes, Rolnictwo”, czy studia podyplomowe z zakresu doradztwa rolnego. Również uruchomiony projekt „AZOMAIS”, którego efektem będzie „pakiet kukurydziany”, obejmujący instrukcje uprawy, nawóz specjalistyczny i agregat uprawowo – siewny. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Potrzeba wiedzy

Jeszcze w 2010 r. 82% rolników samodzielnie podejmowało decyzje dotyczące gospodarowania. Dziś ta liczba zmniejszyła się do 39% – coraz więcej osób zaczyna korzystać z doradztwa rolnego. To niezagospodarowana dotąd nisza, którą Centrum Kompetencji „PUŁAWY” chce wypełnić. Dzięki swoim założeniom przełamuje również bariery pomiędzy środowiskami biznesu, nauki i rolników, czego efektem są choćby setki uczestników naszych konferencji, podczas których można wysłuchać interesujących wykładów dotyczących uprawy rolnej, zapoznać się z ofertą firm produkujących na potrzeby rolnictwa. Polska wieś zmienia się i potrzebuje nowych rozwiązań, a Centrum Kompetencji zostało powołane po to, aby je dostarczyć.

Na podstawie prezentacji, w trakcie śniadania prasowego organizowanego przez Grupę Azoty „PUŁAWY”, z dn. 20.11.2013 r.

 

Czytaj więcej →

Pierwsza edycja studiów podyplomowych dla doradców rolnych zakończona

| CSR |

W dniu 28 września 2013 roku w Warszawie na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się uroczyste zakończenie I edycji Studiów Podyplomowych dla doradców rolnych pt. „Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”. Studia zostały zorganizowane przy współpracy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” w ramach działającego Centrum Kompetencji PUŁAWY.

Kształcimy na najwyższym poziomie

Celem projektu było przygotowanie specjalistów w zakresie najnowszych technologii zintegrowanej produkcji roślin oraz w zakresie obrotu nawozami i środkami ochrony roślin, w konsekwencji połączenie kanału dystrybucji środków chemicznych z systemem doradztwa w zakresie ich efektywnego i bezpiecznego stosowania.

Zrealizowany program edukacyjny obejmował łącznie 220 godz. zajęć wykładowych i praktycznych. Pracownicy firm dystrybucyjnych zdobyli aktualną wiedzę dotyczącą właściwości środków ochrony roślin i nawozów, ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz umiejętności wykorzystania jej w praktyce zawodowej.

Wiedza – podstawą sukcesu

W trakcie studiów został także zrealizowany program szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin oraz program szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin. Ponadto uczestnicy opanowali nowoczesne metody doradzania w zakresie wyboru stosowanych nawozów lub środków ochrony roślin. Zdobyli umiejętności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi w zakresie doboru nawozów i pestycydów, wykonaniu planu nawozowego, a także w obliczeniach opłacalność stosowania nawozów, preparatów różnych firm. Uzyskali również możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych wymaganych w kontaktach z producentami rolnymi.

Studia ukończyło 32 osoby. Każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dwa certyfikaty upoważniające do obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla profesjonalnych użytkowników.

 

Czytaj więcej →

Doradztwo rolne w Polsce. Jak podnosić efektywność w rolnictwie?

| Rynek polski |

Prowadzone przez naukowców badania pokazują, że rośnie w Polsce znaczenie współpracy na linii producenci nawozów – dystrybutorzy – przedstawiciele rolni – rolnicy.

Szukamy skutecznych przekaźników wiedzy

Obecnie m.in. „PUŁAWY” promują ideę, w której odbiorca końcowy naszych produktów jest wspierany przez kilku przedstawicieli rolnych, jak również ma dostęp do wyspecjalizowanych doradców – agrotechników. Ta strategia dostarczania rolnikom potrzebnej wiedzy jest wpisana w przyjęty model biznesowy, który jak pokazują analizy przynosi dla wszystkich stron wymierne korzyści.

Rolnicy poszukują informacji!

Ilekroć miałem okazję uczestniczyć w „Dniach Pola” – to widziałem jak agrotechnicy służą wiedzą rolnikom. Rolnicy przyjeżdżają na te „Dni Pola” i rzeczywiście wówczas następuje kształtowanie się sieci i kanałów przepływu wiedzy oraz informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. Dlatego „PUŁAWY” wspólnie z SGGW w Warszawie, zorganizowaliśmy studia podyplomowe dla doradców rolnych, żeby podnieść jakość wiedzy tych doradców. Niedawno zakończyliśmy egzaminy, przekazując dyplomy i certyfikaty dotyczące ochrony roślin – 33 absolwentom kierunku!

Ku optymalizacji w nawożeniu

Zwrócić należy uwagę, że „PUŁAWY” – producent nawozów jest żywo zainteresowany podnoszeniem wiedzy doradców rolnych! Jest to kierunek, w jakim zamierzamy dalej zmierzać. Jesteśmy zainteresowani stosowaniem i wdrażaniem, jak najlepszych praktyk rolniczych. Po to, żeby optymalizować wykorzystanie nawozów. Nie chodzi o to, żeby ich wykorzystać jak najwięcej, ale jak najlepiej! Chcemy, aby w procesie implementacji nawozów jak najmniej tracić azotu, żeby się nie ulatniał i żeby jego wykorzystanie było w perspektywie 10 lat znacznie wyższe.

Stawiamy na edukację

Trzeba tę specjalistyczną wiedzę, dotyczącą nawożenia tak podawać przedsiębiorcom rolnym, jak dzisiaj wygląda percepcja tego środowiska. Eksperci podkreślają na podstawie wyników badań, że w 2010 roku 72% rolników samodzielnie podejmowało decyzje dotyczące nawożenia. W roku 2012 już 35% korzystało z podpowiedzi najbliższego otoczenia! Zadaniem firm nawozowo-chemicznych jest się w tym otoczeniu znaleźć. Dzisiejszy polski rolnik, to jest człowiek młody, prężny, rozwijający się, otwarty na świat, otwarty na wiedzę. Trzeba jedynie mu tę wiedzę podać w przystępnej formie. Stąd tak istotne jest dotarcie, z kluczowymi informacjami do rolników, za pośrednictwem dystrybutorów i ich przedstawicieli rolnych.

Budowanie wzajemnego zaufania

Niezależnie od tego „PUŁAWY” starają uczestniczyć, ale również samodzielnie organizować konferencje, sympozja. Poprzez studia podyplomowe, czy działalność Centrum Kompetencji „PUŁAWY” staramy się kształcić menadżerów rolnych, którzy następnie będą w stanie dzielić się swoją wiedzą z rolnikami. Dzięki temu budujemy zaufanie pomiędzy producentem, doradcą rolnym i samym rolnikiem.

Na podstawie wykładu wygłoszonego przez dr Zenona Pokojskiego w trakcie XIX Kongresu IFMA w Warszawie – 26 lipca 2013 roku.

 

Czytaj więcej →