Rolnictwo precyzyjne szansą współczesnych gospodarstw rolnych

| Ochrona środowiska |

Rolnictwo precyzyjne charakteryzuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii i specjalistycznych zasad agrobiznesowych, polegających na właściwym zarządzaniu zmiennością przestrzenną i czasową, związaną ze wszystkimi aspektami produkcji rolnej. Ma ono na celu poprawę jakości, przy jednoczesnej optymalizacji mocy produkcyjnej i wiąże się z wykorzystywaniem dostępnych technologii informatycznych czy systemów nawigacji satelitarnej (GPS).

Według raportu na temat możliwych sposobów wykorzystania rolnictwa precyzyjnego w nowoczesnych gospodarstwach Unii Europejskiej, w celu realizacji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), przygotowanego na wniosek Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ten rodzaj działalności będzie odgrywać coraz większą rolę we współczesnej gospodarce rolnej. Przede wszystkim w kontekście zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na żywność.

Zastosowanie nowych technologii w rolnictwie

Podstawowym założeniem, przed rozpoczęciem działalności rolniczej, według nowoczesnych standardów, powinna być szeroko zakrojona kampania informacyjna prowadzona wśród rolników. Kluczowe jest przybliżenie im zasady postępowania, przedstawienie wytycznych, którymi powinni się kierować w swojej działalności, jak również ułatwianie dostępu do rozwiązań technologicznych, mających usprawnić zarządzanie gospodarstwami.

Doradztwo rolne i edukacja – wyzwanie na najbliższe lata

Niezwykle istotną rolę w tym procesie odgrywa doradztwo rolne, które powinno być ściśle powiązane z badaniami naukowymi, aby dać rolnikom jasny obraz, jak rolnictwo precyzyjne może korzystnie wpływać na środowisko, zarówno na poziomie lokalnym, w obrębie pobliskich gospodarstw, jak również na poziomie krajowym czy globalnym.

Chodzi o właściwe funkcjonowanie w zmiennych warunkach klimatycznych, wykorzystanie precyzyjnych upraw, siewu, właściwych sposobów nawożenia i nawadniania, odpowiednich rodzajów maszyn, narzędzi, stosowania pestycydów, zbioru czy hodowli zwierząt.

Inwestycje w badania użytków rolnych

Warto zaznaczyć, że niezwykle istotna w zarządzaniu uprawami powinna być optymalizacja pracy, nie tylko poprzez zmechanizowanie, lecz także bazowanie na dostępnych narzędziach detekcyjnych i wyciąganie wniosków z zebranych danych. Dzięki czujnikom montowanym na pokładach maszyn rolniczych czy dronów, można dokonać pomiaru pola czy spadków terenu, temperatury powietrza, właściwości gleby, jakości nawodnienia, a także stanu fizjologicznego roślin. Posiadanie tak szczegółowych danych może okazać się ważne podczas tworzenia szczegółowego projektu prowadzenia bieżącej działalności. Jak również w celu zwiększania produktywności oraz zyskowności gospodarstwa.

Technologia w małych gospodarstwach

Rolnictwo precyzyjne od dawna kojarzone było z makrogospodarstwami, które ze względu na duży areał i większe zyski z produkcji rolnej mogły pozwolić sobie na nowoczesne rozwiązania ułatwiające pracę. Jak się jednak okazuje, szybki postęp technologiczny sprawia, że wprowadzanie nowinek technologicznych staje się coraz bardziej popularne i mogą sobie na nie pozwolić również mniejsi producenci rolni.