„PUŁAWY” znowu z zyskiem

| Nasze zakłady |

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” w I kwartale roku obrotowego 2013/14 odnotowały zysk na poziomie 17,8 mln zł netto.

Warto podkreślić, że zysk operacyjny naszej Spółki w raportowanym okresie wyniósł 18,6 mln zł w stosunku do 37,2 mln zł przed rokiem. Przychody Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” spadły do 839,8 mln zł z 878 mln zł (wanalogicznym okresie roku obrotowego2012/2013).

W Segmencie Chemia Grupa Azoty „PUŁAWY” osiągnęła 516,7 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk EBITDA na poziomie 6,9 mln zł.

Przychody Segmentu Energetyka w raportowanym okresie wyniosły miał 459,7 mln zł oraz zysk EBITDA na poziomie 40,6 mln zł.

Równocześnie Segment Pozostała DziałalnośćGrupy Azoty „PUŁAWY” miał 27,6 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk EBITDA na poziomie 8,1 mln zł.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

839 760

877 633

197 987

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej

118 768

142 082

28 001

Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej

20 050

41 085

4 727

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej

17 914

34 797

4 224

Zysk/(strata) netto za okres

17 774

34 675

4 190

Całkowity dochód za okres

17 600

34 082

4 149

Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej

17 605

34 336

4 151

Zysk/(strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące

169

339

40

Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej

17 457

33 743

4 116

Całkowity dochód przypadający na udziały niekontrolujące

143

339

34

Ilość akcji (w szt.)

19 115 000

19 115 000

19 115 000

Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,92

1,80

0,22

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

106 115

80 565

25 018

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(112 167)

(93 740)

(26 445)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(2 948)

(4 273)

(695)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(9 000)

(17 448)

(2 122)

na 30.09.2013r.

na 30.06.2013r.

na 30.09.2013r.

Aktywa trwałe

2 016 420

1 981 696

478 244

Aktywa obrotowe

1 392 792

1 430 773

330 335

Aktywa razem

3 409 212

3 412 469

808 579

Zobowiązania długoterminowe

230 361

237 364

54 636

Zobowiązania krótkoterminowe

490 085

503 939

116 236

Kapitał własny

2 688 766

2 671 166

637 707

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

780 918

807 625

184 114

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej

103 589

119 063

24 423

Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej

18 720

33 489

4 414

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej

17 188

29 763

4 052

Całkowity dochód za okres

17 066

29 663

4 024

Ilość akcji (w szt.)

19 115 000

19 115 000

19 115 000

Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,89

1,55

0,21

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

116 789

31 025

27 535

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(110 797)

(76 028)

(26 122)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(623)

(576)

(147)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

5 369

(45 579)

1 266

na 30.09.2013r.

na 30.06.2013r.

na 30.09.2013r.

Aktywa trwałe

1 940 102

1 903 633

460 143

Aktywa obrotowe

1 276 679

1 308 618

302 796

Aktywa razem

3 216 781

3 212 251

762 939

Zobowiązania długoterminowe

156 018

158 068

37 003

Zobowiązania krótkoterminowe

453 778

464 264

107 625

Kapitał własny

2 606 985

2 589 919

618 311