Polska wieś się bogaci

| Rynek polski |

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat wzrostu płac w poszczególnych sektora rodzimej gospodarki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że najszybszy wzrost wynagrodzeń ma miejsce w rolnictwie i rybołówstwie.

Historyczna spuścizna

Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej producenci rolni w naszym kraju musieli borykać się z wieloma problemami, które były konsekwencją transformacji ustrojowej. Jednym z kluczowych wyzwań było przeludnienie wsi, przy jednoczesnym rozdrobnieniu gospodarstw i niskim rozwoju technologicznym produkcji rolnej.

Od 2004 r. obserwujemy stały rozwój produkcji rolnej w naszym kraju i poprawę sytuacji ekonomicznej rolników. Wzrastają zarobki w rolnictwie, ubywa gospodarstw małych a ich miejsce zajmują dochodowe przedsiębiorstwa rolne. Ważnym elementem wpływającym na dynamikę rozwoju sektora jest również współpraca rolników i wymiana wiedzy między nimi, co obserwujemy zarówno na poziomie dostępności do różnego rodzaju szkoleń czy oferty doradczej, jak również w wymiarze tworzenia spółdzielni produkcyjnych. Te działania znacząco wpływają na kondycję sektora i jego konkurencyjność na wspólnym, unijnym rynku rolnym.

Rolnictwo jednym z filarów gospodarki

Aktualnie w Polsce (według statystyk GUS) jest ok. 2 mln rolników. Dotacje z Unii Europejskiej stanowią wsparcie w przypadku prawie 75% z nich. Środki pozyskane w ramach różnego rodzaju projektów prorozwojowych, jak również tzw. dopłat bezpośrednich pozwoliły nie tylko doinwestować gospodarstwa i podnieść poziom technologiczny produkcji rolnej. Dodatkowo zanotowano statystyczny wzrost dochodów rolników, którzy stanowiąc jedną z najmniej zarabiających grup społecznych jeszcze na początku XXI wieku, na początku 2016 r. mogą pochwalić się jednymi z najwyższych dochodów.

Spostrzeżenia ekspertów z Centrum Kompetencji PUŁAWY

W przygotowanym w 2014 r. przez Centrum Kompetencji PUŁAWY raporcie „25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”, zwróciliśmy uwagę na szereg zmian w polskim rolnictwie na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Warto zwrócić uwagę na kilka elementów zasygnalizowanych w Raporcie, które z pewnością miały wpływ na zmianę sytuacji ekonomicznej polskich gospodarstw. Systematycznemu zmniejszeniu uległa różnica między dochodami przedsiębiorców rolnych w Polsce i w innych krajach Unii. Polscy farmerzy niechętnie się pozbywają ziemi i lepszym rozwiązaniem jest współpraca w ramach grup producenckich, co daje lepszą pozycję np. w przetargach. To z kolei pozwala mniejszym uczestnikom rynku na zwiększanie zamożności gospodarstw i poprawę ich rentowności.

Należy sądzić, że najbliższe lata zaowocują dalszym wzrostem poziomu dochodów polskich rolników. Prognozy te opierają się na sugestiach ze strony analityków wskazujących, że do 2020 r. pozycja naszego kraju wśród czołowych graczy na rynku produkcji rolnej będzie systematycznie rosnąć.