Kapitał intelektualny w Grupie PUŁAWY

| Nasze zakłady, Produkcja i surowce |

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” starają się od kilku lat systematycznie dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji na rynkach. Jednym z elementów strategii naszej firmy jest rozwój kapitału intelektualnego, na którym budujemy wartość Spółki na arenie krajowej i międzynarodowej.

Kreowanie wartości w naszej firmie oparte jest na 4 filarach:

a) wzrost i rozwój, na które składają się:

1) realizacja opcji rozwoju gwarantujących zwrot wyższy niż koszt kapitału,

2) rozwój nowych rynków/produktów.

b) poprawa efektywności operacyjnej, na którą składają się:

1) maksymalizacja marży,

2) zwiększenie wykorzystania aktywów,

3) optymalizacji kosztów,

4) sprawne systemy IT.

c) optymalizacja kosztów finansowania, na którą składają się:

1) utrzymanie efektywnej stopy podatkowej,

2) zapewnienie finansowania po optymalnym koszcie,

d) kapitał intelektualny, na który składają się:

1) zasoby ludzkie oparte o umiejętności, wiedzę i doświadczenie,

2) zasoby ludzkie oparte o zarządzanie, kulturę organizacyjną,

3) zasoby relacyjne oparte o wartość klientów firmy i komunikację z interesariuszami.

Klient na pierwszym miejscu

Naszą podstawową zasadą jest: „Wartości nie budujemy na poziomie instalacji, budujemy ją na poziomie klienta”. To oznacza, że poczyniliśmy zwrot od marketingu produktów w kierunku rozwijania relacji z klientami, co wymagało również zmiany stosowanych mierników oceny wartości klienta.

I tak w podejściu tradycyjnym mówiliśmy o zyskowności produktu, podczas gdy teraz mówimy o rentowności klienta. Mówiliśmy o bieżącej sprzedaży, podczas gdy teraz mówimy o wartości życiowej klienta. Podkreślaliśmy znaczenie kapitału marki, teraz kładziemy nacisk na kapitał klientów. W końcu skupialiśmy uwagę na udziałach w rynku, a teraz najważniejszy jest dla nas udział w łącznym kapitale klientów.

Powodem zmiany kierunku myślenia jest to, że dziś rynkowa wartość przedsiębiorstwa zależy od wartości klientów przedsiębiorstwa. Na to składają się:

a) Wpływy i rentowność transakcji zakupu

b) Wartość marki, czyli:

1) świadomość marki

2) stosunek klientów do marki „PUŁAWY”

3) postrzeganie brendów produktowych

c) Wartość relacji z klientami, czyli:

1) programy lojalnościowe

2) budowa wiedzy o klientach

3) traktowanie klientów

4) powiązania emocjonalne

Projekty dla kadry menadżerskiej

W ramach rozwoju kapitału ludzkiego stworzyliśmy w naszej firmie projekt dla kadry menadżerskiej.

Jego cele to:

a) Zbudowanie nowych standardów zarządzania i wzmocnienie kompetencji kluczowej kadry zarządzającej, tak by szybciej i skuteczniej doprowadzić do osiągnięcia celów strategicznych określonych przez zarząd;

b) Budowanie efektywnej kultury organizacyjnej sprzyjającej realizacji celów biznesowych;

c) Wzrost zaangażowania kluczowych pracowników dzięki udziałowi w prestiżowym projekcie rozwojowym;

Współpraca ze szkołami

Współpracujemy również z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach. Przedmiotem umowy jest zapewnienie naszej firmie wartościowych kandydatów do pracy, dobrze przygotowanych zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Dlatego zobowiązaliśmy się do:

a) Zatrudniania minimum 10 absolwentów Zespołu Szkół z każdego rocznika;

b) Organizacji praktyk uczniowskich dla uczniów w zawodach: technik technologii chemicznej, technik analityk, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik teleinformatyk;

c) Współpracy w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych wynikających z podstawy programowej dla zawodów chemicznych;

d) Występowania jako jednostka wspierająca projekt w przypadku występowania przez ZST o dofinansowanie w ramach projektów unijnych.

Współpraca z instytucjami naukowymi

W ostatnim czasie nasza firma zainicjowała projekt powstania Centrum Kompetencyjnego, którego celem jest stworzenie pola wymiany doświadczeń, pomiędzy polskimi instytutami naukowymi, przedsiębiorcami rolnymi oraz przemysłem nawozowym.

Założycielami Centrum Kompetencyjnego są:

SGGW

Uczelnia zobowiązała się do tworzenia nowych programów menadżerskich dla przedsiębiorców rolnych oraz dostarczania materiałów do prac naukowych i dydaktycznych. Stworzyła także program wsparcia dla trwałych doświadczeń nawozowych i prowadzi specjalistyczne studia podyplomowe dla doradców rolnych

Zakłady Azotowe „PUŁAWY”

W ramach projektu dbamy o podnoszenie kompetencji dotyczących efektywności gospodarowania w rolnictwie, promujemy nowoczesny model przedsiębiorcy rolnego, kształtujemy nowe relacje biznesu z nauką, popularyzujemy standardy niskoemisyjnej uprawy i najlepszych praktyk rolniczych

Instytut Nawozów Sztucznych (INS)

Do jego zadań należy: prowadzenie prac badawczych nad nowymi produktami nawozowymi, wsparcie techniczne i technologiczne dla nowych instalacji, współpraca we wdrażaniu innowacyjnych produktów (np. ekstrakty), ocena wpływu różnych nawozów na środowisko, badania i doradztwo w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Kapitał intelektualny w Grupie „PUŁAWY”

To instytucja, która posiada 150-letnią tradycję naukową. W ramach Centrum zajmuje się system doradztwa opartym na danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Środowisku Rolniczym Polski, przygotowuje narzędzia wspierające system doradztwa rolnego, np. kalkulator nawozowy.

Edukacja naukowa

Chcąc jak najlepiej dbać o rozwój kapitału ludzkiego wspieramy też studia podyplomowe w SGGW, które kończą się dyplomem uczelni oraz certyfikatem upoważniającym do stosowania i obrotu środkami ochrony roślin przeznaczonymi dla profesjonalnych użytkowników.

Na postawie prezentacji dr Zenona Pokojskiego pt. „Kapitał intelektualny na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy” przedstawionej na konferencji naukowej „Kompetencje kadr przyszłością branży chemicznej w Polsce”, Tarnów 4 października 2012.