Jak bezpiecznie stosować i składować saletrę amonową?

| Produkty |

Azotan amonu, zwany inaczej saletrą amonową, to jeden z najbardziej popularnych jednoskładnikowych nawozów mineralnych, charakteryzujący się najwyższą zawartością azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.

Charakterystyka saletry amonowej

Przenikalność do gleby saletry amonowej jest niezwykle szybka, szczególnie przy stosowaniu pogłównym. Ponadto wyróżnia się ona wysoką i łatwą rozpuszczalnością w wodzie oraz higroskopijnością, czyli pochłanianiem wilgoci, co może prowadzić do zbrylania się nawozu. Dlatego podczas produkcji przyjmuje ona postać granulek z osłonką, aby zabezpieczyć ją przed nadmiernym wchłanianiem wilgoci z otoczenia. Saletra amonowa wchodzi też w nagłe reakcje chemiczne, więc aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wzmożonych właściwości higroskopijnych i wybuchowych tego związku chemicznego, dodawane są do niego dodatkowe składniki, m.in. azotan magnezu, węglan wapnia, gips, siarczan amonu lub siarczan glinu.

Stosowanie i przechowywanie

Saletra amonowa jest nawozem o uniwersalnym zastosowaniu, odpowiednim do wszystkich gatunków roślin, uprawy polowej i warzywniczej, kwiatów, krzewów i drzew owocowych, oraz różnych gatunków gleb pod wszystkie użytki zielone. Może być stosowana przedsiewnie oraz pogłównie.

Magazynowanie saletry amonowej wymaga stosowania właściwych środków bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy przechowywać ją w czystych, suchych i wentylowanych pomieszczeniach, starannie zabezpieczonych od strony podłoża, tak, aby nie miała dostępu wilgoć. Niezalecane jest przechowywanie jej pod wiatami i na składowiskach. W pomieszczeniach magazynowych, gdzie gromadzony jest azotan amonu, nie wolno składować innych materiałów, które mogą wchodzić z nim w reakcje chemiczne lub które wykazują łatwopalność, takie jak: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, tlenki metali, sproszkowane metale, kwasy, alkalia, węgiel, drewno, słoma, materiały pędne, oleje czy smary.

Saletra amonowa nie powinna zawierać żadnych zanieczyszczeń. Należy również wystrzegać się składowania w jednym miejscu azotanu amonu wraz z mocznikiem. W pomieszczeniach magazynowych, gdzie znajduje się saletra amonowa, nie wolno palić papierosów ani używać otwartego ognia, a przewody elektryczne powinny być starannie zabezpieczone.

Należy pamiętać, aby w jednym pomieszczeniu magazynowym nie przechowywać więcej niż 300 t tej substancji chemicznej.
Palety z workami zawierającymi azotan amonu powinny być ustawione w jednej warstwie, natomiast małe worki o masie np. 30 kg bez palet można układać w stosy złożone najwyżej z 12 warstw. Big-bagi o masie 600 kg należy ustawiać w rzędach dwuwarstwowych. Podczas składowania należy zachować minimalne odległości tj. 0,2 m od ściany magazynu oraz 1,5 m od źródeł ciepła.