Instalacja Przerobu Tłuszczów – w trosce o środowisko

| Ochrona środowiska |

W minionym tygodniu oddano do użytku Instalację Przerobu Tłuszczów w Zakładach Azotowych „CHORZÓW” S.A., wchodzących w skład Grupy Azoty „PUŁAWY”. Zakończenie realizacji tego projektu to również okazja do oceny oddziaływania całości inwestycji na środowisko.

Dbając o środowisko przyrodnicze

Przeprowadzone analizy i badania, na etapie pierwszych technologicznych rozruchów wykazały, że wielkość emisji zanieczyszczeń z instalacji nie wykazuje ponadnormatywnego oddziaływania na jakość powietrza. W otoczeniu zakładu nie odnotowano podwyższonego stężenia jakichkolwiek szkodliwych substancji. Stanowi to jedynie potwierdzenie, że cała inwestycja została zrealizowana w pełni profesjonalnie.

Stosujemy unijne normy i wymogi sanitarne

Od momentu przyjęcia surowca dostarczanego w szczelnych cysternach, cały proces produkcyjny prowadzony jest przy stałej obserwacji, z zastosowaniem nowoczesnych monitoringów, działań i rozwiązań inżynieryjnych. Instalacja Przerobu Tłuszczów wykorzystuje tłuszcze zwierzęce, które ze względu na rodzaj surowca, zostały objęte szczegółowym nadzorem weterynaryjnym. Dzięki temu cała linia produkcyjna, spełnia unijne i krajowe wymogi.

Od początku realizacji inwestycji Zakłady Azotowe „CHORZÓW” Grupy Azoty „PUŁAWY” blisko współpracowały z Powiatowym oraz Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Przetwarzamy produkty uboczne

Całość instalacji została pomyślana w taki sposób, aby wytwarzane odpady, mogły znaleźć zastosowanie w dalszych procesach produkcyjnych. Uruchomiona instalacja jest wyposażona w urządzenia, które umożliwiają przetworzenie produktów ubocznych w tak, aby posiadały one pełną wartość handlową. Dzięki temu odpady powstałe w wyniki procesu produkcyjnego mogą być wykorzystane jako surowiec dla innych gałęzi przemysłu. W instalacji zaprojektowano specjalne płuczki oparów, które zapobiegają emisji odorów do środowiska, a skropliny w połączeniu z wodą procesową wykorzystywane są w dalszej obróbce surowca.

Redukujemy zanieczyszczenia

Podobne rozwiązania zastosowano w przypadku ścieków technologicznych. W ramach instalacji przewidziano osobny węzeł, służący do ich oczyszczania, przez co udało się znacząco zredukować ilość składników niepożądanych. Wstępnie oczyszczone i zneutralizowane ścieki kierowane są do zmodernizowanej zakładowej oczyszczalni ścieków.

W trosce o środowisko naturalne do opalania kotłów, zastosowane zostało paliwo ekologiczne – gaz ziemny. Udało się również zredukować hałas mogący wpłynąć na pobliskie otoczenie. Całość pracy nowej instalacji jest nadzorowany przez nowoczesny system sterowania procesem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zredukowano do minimum ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, zagrażających stabilności procesu produkcyjnego.