Grupa Azoty PUŁAWY – wyniki finansowe za lata 2013-2014

| Nasze zakłady |

16 marca, podczas oficjalnej konferencji prasowej zaprezentowano wyniki finansowe całej Grupy Azoty za 2014 rok, w tym także Grupy Azoty PUŁAWY. Dane finansowe dotyczące Naszych Zakładów odnoszą się do stosunkowo długiego przedziału czasowego ze względu na fakt, że dotychczas w firmie obowiązywał przesunięty rok finansowy. Obecnie uległo to zmianie, aby zrównać się latami obrotowymi z całą Grupą Azoty. Tak więc wyjątkowo Nasza Spółka została zobowiązana do przedstawienia wyników za okres od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Mamy powody do zadowolenia

wyniki
Wyniki Grupy Azoty PUŁAWY, jak i całej Grupy Azoty, okazały się lepsze niż początkowo zakładali analitycy.
Grupa Azoty PUŁAWY odnotowała 50,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kwartale 2014 roku (porównując z 19,36 mln zł zysku z wcześniejszego roku). Marża EBITDA, czyli miara efektywności działalności operacyjnej przedsiębiorstwa poprawiła się o prawie 3%, osiągając wynik – 9,1% w IV kwartale 2014 roku (w porównaniu do 6,2% w IV kwartale 2013 roku).

Zysk operacyjny wyniósł 53,98 mln zł wobec 20,78 mln zł zysku rok wcześniej. Również przychody ze sprzedaży okazały się dużo wyższe, osiągając wynik 954,97 mln zł w IV kw. 2014 roku (wobec 922,79 mln zł rok wcześniej). Największy udział w przychodach Spółki w analizowanym okresie odegrał segment AGRO obejmujący produkcję i dystrybucję nawozów (62,4%) oraz segment CHEMIA związany z wytwarzaniem m.in. melaminy, kaprolaktamu i mocznika (35%).

Nadal utrzymujemy pozycję lidera w produkcji nawozów

Grupa Azoty PUŁAWY nadal pozostaje liderem w branży nawozowej na rynku europejskim. Roczne zdolności wytwórcze wynoszą 1,351 mln ton azotu. Dysponując mocami przerobowymi w wysokości 96,4 tys. ton rocznie dla melaminy, udało nam się zyskać wiodącą przewagę konkurencyjną w gronie czołowych globalnych producentów.

Ponadto, wytwarzając 70 tys. ton kaprolaktamu rocznie Nasze Zakłady plasują się wśród znaczących liderów produkcji tego półproduktu na rynku światowym.

Najważniejsze wydarzenia inwestycyjne

Od lipca 2013 roku Grupa Azoty PUŁAWY poniosła wielomilionowe nakłady inwestycyjne w wysokości 335 mln zł (bez nakładów na prace rozwojowe). Realizowano łącznie 120 projektów inwestycyjnych! Do najważniejszych zaliczyć należy ukończenie znaczących instalacji: do produkcji płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (całkowite nakłady 69,5 mln zł) oraz stokaż amoniaku, pozwalający zwiększyć zdolności magazynowych amoniaku (108,5 mln zł). Dodatkowo uruchomiliśmy instalację produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (w roku 2014 poniesiono nakłady 98 mln zł z 137,5 mln zł) oraz rozbudowywano sieci sprzedaży RSM o 800 zbiorników o pojemności 25m3 i 50m3.

Należy pamiętać o ważnej z punktu widzenia ekologii, inwestycji – instalacji odsiarczania spalin w zakładowej elektrociepłowni. Dodatkowym pozytywnym efektem zastosowanej technologii odsiarczania spalin, stało się pozyskiwanie nowego produktu handlowego, a mianowicie siarczanu amonu (około 40 tys. ton rocznie).