Grupa Azoty kontynuuje dobrą passę – wyniki finansowe Grupy Azoty

| Perspektywy i inwestycje |

16 marca zaprezentowano wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 oraz poszczególnych spółek, wchodzących w skład koncernu.

Niezły wynik pomimo trudnego otoczenia rynkowego

Grupa Azoty zakończyła rok 2014 z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom blisko 9,9 mld zł (wobec 9,8 mld zł w 2013 r.) przy zysku netto na poziomie 265 mln zł (oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk netto w 2013 r. wyniósł 245 mln zł). W porównaniu z rokiem ubiegłym podniósł się o blisko 100 mln zł zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) i w omawianym okresie osiągnął poziom 822 mln zł. Co więcej, wyniki finansowe Grupy ponownie okazały się lepsze od początkowo zakładanych.

Sprzedaż w poszczególnych segmentach

2015_prezentacja_wynikowa_2

Kluczową rolę w uzyskaniu dobrych wyników Grupy odgrywał Segment AGRO. Porównując rok 2014 z rokiem ubiegłym, udało się utrzymać poziom rentowności EBITDA, na poziomie około 11 proc. Było to możliwe głównie dzięki satysfakcjonującej współpracy w ramach całej Grupy Kapitałowej oraz dzięki oszczędnościom kosztowym.

Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Grupy Azoty podkreślił w trakcie konferencji prasowej, że „analiza sprzedaży z perspektywy podziału przychodów wg kluczowych biznesów wykazuje znaczący przyrost w Segmencie CHEMIA głównie wskutek niskiej bazy 2013, będącej efektem niepełnego ujęcia sprzedaży Grupy Azoty SIARKOPOL w poprzednim roku (konsolidacja Siarkopolu rozpoczęła się w IV kwartale). Kluczowe segmenty AGRO i TWORZYWA zachowały poziom sprzedaży porównywalny z rokiem ubiegłym”.

Segment TWORZYWA może pochwalić się poprawą marży z -8 proc. do -2 proc., na co znaczny wpływ miała optymalizacja produkcji oraz wzrost sprzedaży wolumenowej. Poziom rentowności EBITDA poprawił się, dzięki spadkom cen surowców energetycznych.

Jeśli chodzi o Segment CHEMIA, mimo wyższej sprzedaży zanotował spadek marży EBITDA do poziomu 45 mln zł z 71 mln zł w roku 2013.

Grupa Azoty w roku 2014 podjęła szereg działań zmierzających do jeszcze bliższej współpracy i aktywniejszej konsolidacji między poszczególnymi podmiotami. Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę Azoty w roku 2014 wyniosły 572 mln zł.

Inwestycje w Grupie Azoty

1_ActiveWindow

W Tarnowie zainicjowaliśmy dwa kluczowa procesy inwestycyjne tj. projekt budowy nowej Wytwórni Poliamidów II 80 tys. ton/rok (łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 320 mln zł) oraz projekt Instalacji Granulacji Mechanicznej (141 mln zł).

Głównymi inwestycjami realizowanymi w Puławach były: instalacja do produkcji płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (całkowite nakłady w wys. 69,5 mln zł) oraz stokaż amoniaku (108,5 mln zł). Dodatkowo poczyniono postępy w instalacji produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (w roku 2014 poniesiono nakłady 98 mln zł z 137,5 mln zł) oraz rozbudowywano sieć zbiorników do sprzedaży RSM.

Do ważniejszych inwestycji podjętych w Policach w 2014 roku wymienić należy modernizację reaktorów syntezy amoniaku (poniesiono nakłady w wys. 10,5 mln zł z 24 mln zł) oraz rozbudowę instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych o dwa nowe reaktory (3,9 mln zł z 8,8 mln zł).

Z kolei w Grupie Azoty ZAK S.A. w 2014 r. rozpoczęto I etap budowy nowej elektrociepłowni (w 2014 roku poniesiono nakłady 61 mln zł z 375 mln zł całkowitych nakładów).