Francja stawia na zielone rolnictwo

| Rynki zagraniczne |

Obecnie władze w Paryżu stawiają sobie za cel: zwiększenie zainteresowania rolnictwem, wzmocnienie znaczenia agroekologii oraz produkcji lokalnej żywności. Nowe prawo ma pomóc rolnikom znad Loary i Sekwany, nadaniu dynamiki rozwoju francuskiego sektora rolnego.

Istota agroekologii

Jest to nauka, która bada zależności pomiędzy organizmami żyjącymi na polach a zmianami ich siedlisk na skutek działań człowieka. To, do czego dąży, to ustalenie warunków, w których rośliny uprawne mogą osiągać jak najwyższe i najbardziej wartościowe plony. Dzięki realizowanym badaniom można ustalać optymalne dawki środków ochrony roślin oraz nawozów, stosowanych pod poszczególne rodzaje upraw.

Francuski model

Niedawno uchwalone prawo ma na celu aktywne wdrażanie założeń agroekologii nie tylko po to, aby sukcesywnie podnosić jakość krajowej produkcji rolnej, ale także, aby skrócić drogę jaką pokonują towary pomiędzy wytwórcą a konsumentem końcowym. Propozycje władz w Paryżu koncentrują się wokół trzech kluczowych postulatów: wzrostu konkurencyjności łańcucha dostaw w rolnictwie, wdrażaniu rozwiązań agroekologicznych, działaniach edukacyjnych z zakresu prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży.

Odpowiedzialność producentów rolnych

Wiele w tym zakresie zależy również od aktywności producentów rolnych, których działalność jest motorem napędowym funkcjonowania całego sektora. Dlatego będą oni zachęcani do realizowania i rozwijania projektów, współfinansowanych przez francuski skarb państwa. Dzięki ich aktywnej postawie możliwą stanie się skuteczna implementacja nowych rozwiązań prawnych w praktyce, a tym samym poprawa relacji pomiędzy producentami rolnymi, środowiskiem naturalnym oraz konsumentami.