Erozja gleby gruntów rolnych

| Rynek polski |

Erozja wodna to proces niszczenia gleby przez wodę, w którym następuje wypłukiwanie i utrata składników pokarmowych, a czasami dochodzi nawet do deformacji powierzchni terenu – zwłaszcza pól uprawnych. Towarzyszy temu zmniejszenie zbiorów od 10% do 80%! Erozja gleby stanowi problem zarówno dla dużych przedsiębiorstw rolnych, jak i dla małych gospodarstw rodzinnych. Erozja powoduje straty na poziomie 75 mld ton każdego roku w skali całego świata.

Przyczyny erozji gleby

Wśród czynników wywołujących erozję należy wyróżnić klimat, pokrywę roślinną gleby, rzeźbę terenu, a także wpływ działalności człowieka.

Spośród czynników klimatycznych duży wpływ na erozję wodną mają opady i częstotliwość ich występowania, w szczególności ulewne deszcze. Są one najbardziej niebezpieczne dla zaoranej gleby, w okresie braku roślinności na polach.

Innym ważnym czynnikiem erozyjnym pozostaje również rzeźba terenu. Stwierdzono, że natężenie zjawiska jest zależne od spadku i długości zbocza. Wraz ze zwiększaniem kąta nachylenia zbocza od dwóch do czterech stopni, zmywanie gleby zwiększa się niemal dwukrotnie. Jeżeli kąt nachylenia zwiększa się o 4–8 stopni, erozja wzrasta nawet czterokrotnie.

Konferencja naukowo-techniczna w Szonowicach

Erozja wodna, mimo jej negatywnych następstw, jest tematem zaniedbywanym w dyskusjach branżowych i naukowych. A zjawisko to występuje obecnie na powierzchni około 4 mln użytków rolnych w naszym kraju.

W dniach 19 – 20 lutego w Szonowicach odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona erozji wodnej i metodom zapobiegania negatywnym skutkom tego procesu na produkcję rolną. Podczas konferencji przeanalizowano problem erozji gleby w Polsce i na świecie. Pakiet teoretyczno-praktycznych prezentacji został wzbogacony o doświadczenia producentów rolnych, którzy na co dzień muszą zmagać się z tym zjawiskiem. Zostały poruszone także ekonomiczne i finansowe konsekwencje erozji na gruntach ornych.