Doradztwo rolne w Polsce. Jak podnosić efektywność w rolnictwie?

| Rynek polski |
Thiosulfate will be produced in Poland/fot. photopin.com

Prowadzone przez naukowców badania pokazują, że rośnie w Polsce znaczenie współpracy na linii producenci nawozów – dystrybutorzy – przedstawiciele rolni – rolnicy.

Szukamy skutecznych przekaźników wiedzy

Obecnie m.in. „PUŁAWY” promują ideę, w której odbiorca końcowy naszych produktów jest wspierany przez kilku przedstawicieli rolnych, jak również ma dostęp do wyspecjalizowanych doradców – agrotechników. Ta strategia dostarczania rolnikom potrzebnej wiedzy jest wpisana w przyjęty model biznesowy, który jak pokazują analizy przynosi dla wszystkich stron wymierne korzyści.

Rolnicy poszukują informacji!

Ilekroć miałem okazję uczestniczyć w „Dniach Pola” – to widziałem jak agrotechnicy służą wiedzą rolnikom. Rolnicy przyjeżdżają na te „Dni Pola” i rzeczywiście wówczas następuje kształtowanie się sieci i kanałów przepływu wiedzy oraz informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku. Dlatego „PUŁAWY” wspólnie z SGGW w Warszawie, zorganizowaliśmy studia podyplomowe dla doradców rolnych, żeby podnieść jakość wiedzy tych doradców. Niedawno zakończyliśmy egzaminy, przekazując dyplomy i certyfikaty dotyczące ochrony roślin – 33 absolwentom kierunku!

Ku optymalizacji w nawożeniu

Zwrócić należy uwagę, że „PUŁAWY” – producent nawozów jest żywo zainteresowany podnoszeniem wiedzy doradców rolnych! Jest to kierunek, w jakim zamierzamy dalej zmierzać. Jesteśmy zainteresowani stosowaniem i wdrażaniem, jak najlepszych praktyk rolniczych. Po to, żeby optymalizować wykorzystanie nawozów. Nie chodzi o to, żeby ich wykorzystać jak najwięcej, ale jak najlepiej! Chcemy, aby w procesie implementacji nawozów jak najmniej tracić azotu, żeby się nie ulatniał i żeby jego wykorzystanie było w perspektywie 10 lat znacznie wyższe.

Stawiamy na edukację

Trzeba tę specjalistyczną wiedzę, dotyczącą nawożenia tak podawać przedsiębiorcom rolnym, jak dzisiaj wygląda percepcja tego środowiska. Eksperci podkreślają na podstawie wyników badań, że w 2010 roku 72% rolników samodzielnie podejmowało decyzje dotyczące nawożenia. W roku 2012 już 35% korzystało z podpowiedzi najbliższego otoczenia! Zadaniem firm nawozowo-chemicznych jest się w tym otoczeniu znaleźć. Dzisiejszy polski rolnik, to jest człowiek młody, prężny, rozwijający się, otwarty na świat, otwarty na wiedzę. Trzeba jedynie mu tę wiedzę podać w przystępnej formie. Stąd tak istotne jest dotarcie, z kluczowymi informacjami do rolników, za pośrednictwem dystrybutorów i ich przedstawicieli rolnych.

Budowanie wzajemnego zaufania

Niezależnie od tego „PUŁAWY” starają uczestniczyć, ale również samodzielnie organizować konferencje, sympozja. Poprzez studia podyplomowe, czy działalność Centrum Kompetencji „PUŁAWY” staramy się kształcić menadżerów rolnych, którzy następnie będą w stanie dzielić się swoją wiedzą z rolnikami. Dzięki temu budujemy zaufanie pomiędzy producentem, doradcą rolnym i samym rolnikiem.

Na podstawie wykładu wygłoszonego przez dr Zenona Pokojskiego w trakcie XIX Kongresu IFMA w Warszawie – 26 lipca 2013 roku.