Climate-smart agriculture szansą dla świata?

| Ochrona środowiska |

Termin „climate-smart agriculture” (CSA) w wolnym tłumaczeniu oznacza „rolnictwo adaptujące się do zmian klimatycznych”. A czym jest w istocie?

Klimat i demografia jako determinanty

CSA to nic innego jak trend w polityce, technologii i inwestycjach, którego celem jest osiągnięcie synergii, mających zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w zmieniającym się świecie. Jako wiodące czynniki, które mają wpływ na kształtowanie się sytuacji globalnej, wskazywane są demografia i klimat. Według prognoz FAO, do roku 2050 liczba ludności na świecie ma zwiększyć się do 8 miliardów. Aby rolnictwo było w stanie zapewnić ilość żywności na odpowiednim poziomie, produkcja rolna będzie musiała wzrosnąć o 60%! Zaś mając na uwadze zachodzące na naszej planecie zmiany klimatyczne, producenci rolni powinni brać je pod uwagę planując rozwój własnych gospodarstw. I to jest fundamentalne założenie przyświecające koncepcji CSA.

Globalne ocieplenie

Według promotorów koncepcji CSA jednym z głównych czynników mających wpływ na zmiany klimatu jest efekt cieplarniany. Zaś według obliczeń FAO, rolnictwo posiada 17% udziałów w globalnej produkcji dwutlenku węgla. Dlatego CSA zakłada intensywne działania w celu redukcji CO2 m.in. poprzez obniżanie ilości tego gazu w przeliczeniu na kilogram wytworzonych produktów rolnych, przy jednoczesnym zachowaniu priorytetu troski o bezpieczeństwo żywnościowe.

Większy rozdźwięk?

Obserwując zmiany klimatyczne, naukowcy przewidują zmianę obszarów produkcji żywności w skali świata. Wzrost odnotujemy w pasie średnich i wyższych szerokości geograficznych, a spadek w strefach tropikalnej i subtropikalnej. Taka sytuacja może mieć wpływ na pogłębienie się różnic pomiędzy regionami rozwiniętymi, a rozwijającymi się. Pozostaje pytanie: czy koncepcja climate-smart agriculture będzie wystarczającym narzędziem motywującym mieszkańców naszej planety do wspólnych starań na rzecz zrównoważonego rozwoju.