VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO

| Bez kategorii |
24 listopada w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym spotkali się naukowcy, przedsiębiorcy rolni oraz przedstawiciele biznesu, by już po raz szósty rozmawiać o najistotniejszych zagadnieniach branży rolniczej. Konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo” organizowana przez Centrum Kompetencji Puławy otrzymała w tym roku Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy a okolicznościowy list do Organizatorów i Uczestników wystosowała Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta RP.
Czytaj więcej →

KGHM i „PUŁAWY” – wspólnie poszukamy surowców

| Bez kategorii, Rynek polski |

W piątek, 10 stycznia 2014 r., KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty „PUŁAWY” oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” zawarły porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwania surowców. Dokument podpisany pomiędzy firmami określa zasady kooperacji obejmującej rozpoznanie i wydobycie złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych.

Powołanie spółki celowej

W dokumencie uwzględniono zakres i harmonogram dalszych prac w ramach wspólnego projektu. Jednym z kluczowych elementów porozumienia jest uzgodnienie szczegółowych warunków umowy inwestycyjnej. To ona będzie początkiem właściwych prac, a tym samym pozwoli powołać spółkę celową oraz ustalić zasady zakupu surowców od tej spółki. GZNF „Fosfory”, Grupa Azoty „PUŁAWY” oraz KGHM Polska Miedź wystąpią o uzyskanie zgód korporacyjnych oraz zgody antymonopolowej od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby móc bez przeszkód powołać nowy podmiot.

 

Giganci rynku łączą siły

Piątkowe porozumienie przewiduje, że liderem całego projektu będzie KGHM Polska Miedź. Udział kapitałowy naszych Spółek – Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” i GZNF „Fosfory” (należących do Grupy Azoty „PUŁAWY”) lub innych podmiotów z Grupy Azoty w spółce celowej będzie wynosił 50 proc.

Zawarte 10 stycznia 2014 r. porozumienie stanowi kontynuację kooperacji między podmiotami, zapoczątkowanej podpisaniem listu intencyjnego o wzajemnej współpracy przy realizacji projektów eksploracyjnych w sierpniu ubiegłego roku.

 

Czytaj więcej →

Grupa Azoty na arenie międzynarodowej

| Bez kategorii, Rynek polski |

Aktywność na rynkach zagranicznych oraz w międzynarodowych organizacjach pozarządowych to ważne elementy funkcjonowania i rozwoju Grupy Azoty.

Energia porusza do działania

W listopadzie Grupa Azoty stała się 21. członkiem stowarzyszenia Central Europe Energy Partners. Celami CEEP są: łączenie potencjałów firm energetycznych oraz placówek naukowo-badawczych z regionu Europy Środkowej oraz wspieranie integracji tego sektora przemysłowego w ramach polityki UE. Grupa Azoty to m.in. drugi producent nawozów mineralnych na Starym Kontynencie, co sprawia, że jest znaczącym konsumentem energii, zwłaszcza pochodzącej z gazu ziemnego. Szczególnie istotna jest dla nas możliwość wymiany doświadczeń z innymi kooperantami w ramach CEEP w zakresie wykorzystania zasobów energetycznych, w bieżącej działalności naszej Spółki.

Polskie nawozy w Ameryce Południowej

Produkowane w Grupie Azoty „PUŁAWY” nawozy trafią w 2014 r. do Brazylii. Podpisano właśnie trzyletnią umowę z firmą Comexport na sprzedaż preparatów wieloskładnikowych z Polic oraz siarczanu amonu z Puław i Tarnowa. Kontrakt wart jest 360 mln zł. Ameryka Południowa to niezwykle istotny kierunek rozwoju wymiany handlowej Grupy Azoty. W 2012 r. trafiło tam aż 19% towarów eksportowanych przez nasz koncern. Z tego 10% towarów sprzedano właśnie w Brazylii, kraju odpowiadającym za prawie połowę PKB Ameryki Łacińskiej. Nie można zapominać, że rolnictwo stanowi najdynamiczniejszą gałąź gospodarki i konsumuje najwięcej na świecie (za Chinami, Indiami i Stanami Zjednoczonymi) składników odżywczych, zawartych w nawozach.

 

Czytaj więcej →

Zmiany w polskim rolnictwie

| Bez kategorii, Rynek polski |

W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami wielu przekształceń i zmian w krajowej gospodarce. Nie ominęły one także rolnictwa, które dziś znacząco różni się od tego z początku XXI w.

Mniej, ale efektywniej

Najważniejszą zmianą była struktura wielkości i ilości gospodarstw rolnych. Aż o 23% spadła ich liczba (w tym o 32% zmniejszyła się liczba tych najmniejszych). Jednocześnie towarzyszył temu wzrost liczebności tych największych (o pow. 50 ha i więcej) o 36% oraz wzrost średniej wielkości gospodarstwa rolnego o 44%. Dzięki temu udział liczby gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych większej niż 20 ha wyniósł w 2011 r. 5,5% w porównaniu do 4% w 2002 r. To ważny proces, ponieważ dzięki komasacji gruntów jest możliwość efektywniejszego prowadzenia produkcji rolnej, co skutkuje wzrostem samowystarczalności.

Produkujemy więcej

Istotne przewartościowanie miało również miejsce w zakresie wykorzystania ziemi. Największy wzrost odnotowano w sadownictwie – aż o 34%. Nieco mniejszy był udziałem gruntów leśnych (+6%) oraz łąk (+4%). Jednocześnie powierzchnia zasiewów spadła o 2%. Dzięki tym zmianom odnotowano wzrost towarowej produkcji rolniczej o ponad 100% oraz wzrost towarowej produkcji rolniczej z 1 ha użytków rolnych o ponad 125%.

 

Czytaj więcej →

Chemicy spotkają się w Spodku

| Bez kategorii, Rynek polski |

W dniach 28 lutego – 1 marca Katowice będą gościć uczestników IV Międzynarodowych Targów Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM. Towarzyszyć jej będzie Międzynarodowa Konferencja EXPOCHEM.

EXPOCHEM to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianego grona interesariuszy przemysłu chemicznego. Zróżnicowana sytuacja ekonomiczna Unii Europejskiej oraz konieczność rozwoju polskiej chemii to bodźce motywujące do integracji tej branży. Dlatego Targi są doskonałą okazją do prezentacji strategii rozwoju i planów inwestycyjnych podmiotów działających w tym obszarze.

Celem Targów jest komercjalizacja nowoczesnych technologii i myśli naukowej, która rozwija się w instytucjach naukowych i badawczych oraz przełożenie tego na przemysł i wdrożenia – mówi Marzena Jedynak z Zarządu Targów Warszawskich S.A., organizatora EXPOCHEM.

W tym roku uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział m. in. w konferencji poświęconej nowym wyzwaniom i inwestycjom w przemyśle chemicznym w Polsce oraz sympozjum poświęconym współpracy międzynarodowej oraz rozwojowi. Zgromadzeni będą dyskutować o programie Inwestycje Polskie, branżowym CSR, surowcach (w tym o gazie łupkowym) czy innowacjach w przemyśle.

Tegorocznej edycji EXPOCHEM patronują m. in. Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu Państwa. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. są głównym sponsorem tegorocznej konferencji EXPOCHEM.

Więcej informacji o EXPOCHEM 2013: TUTAJ.

Czytaj więcej →