Bezpieczeństwo żywności w Polsce a przepisy prawne

| Rynek polski |

Poruszając temat bezpieczeństwa żywności w Polsce, warto zwrócić uwagę na przepisy, obowiązujące w naszym kraju. Obecnie produkty rolne, które spożywamy mogą bowiem pochodzić z każdego zakątka świata. Dlatego ważne jest, aby zaostrzające się wciąż przepisy i regulacje prawne dotyczące żywności były konsekwentnie stosowane przez powołane do tego instytucje i organy kontrolne.

Czym jest „bezpieczeństwo żywności”?

Bezpieczeństwo żywności – zgodnie z określeniem zawartym w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, to „ogół warunków, które muszą być spełniane […] i działań które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością – w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka”. W Polsce przepisy prawa żywnościowego, jakie obowiązują obecnie reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nadzór w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce prowadzi:
• Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
• Inspekcja Weterynaryjna (IW)
• Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS)
• Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)
• Inspekcja Handlowa (IH)

Wymogi stawiane przez Unię Europejską

Jako członek Unii Europejskiej, Polska jest zobowiązana do przestrzegania prawa europejskiego. Regulacje unijne to przede wszystkim Rozporządzenie 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

W trosce o swoje zdrowie

Głównym celem stawianym przez polityków przy tworzeniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa żywności jest ochrona konsumentów. Ustanawiane są normy i standardy, do których przestrzegania zobowiązane są nie tylko państwa członkowskie, ale również kraje spoza Unii Europejskiej, z których sprowadzana jest żywność.