Czy Afryka wykorzysta swój potencjał?

| Rynki zagraniczne |

Kontynent, gdzie 7 na 10 osób jest zatrudnionych w rolnictwie, w dalszym ciągu importuje żywność. Czy tę tendencję można w najbliższym czasie odwrócić z korzyścią dla gospodarek państw afrykańskich?

Potencjał Afryki

Afryka jest posiada warunki, sprzyjające rozwojowi rolnictwa na większości obszarów kontynentu. Ponadto bogactwo stanowią ludzie, którzy zajmują się uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Dzięki wprowadzeniu adekwatnych mechanizmów ułatwiających dostęp do wsparcia finansowego z budżetów państwa oraz możliwości poszerzania wiedzy na tematy związane z optymalizacją pracy na roli, możliwe jest zwiększenie w niedalekiej przyszłości uniezależnienia krajów afrykańskich od dostaw żywności z zewnątrz.

Perspektywy rozwoju rolnictwa

Świadczą o tym prognozy ekspertów. Specjaliści wskazują, że do 2030 r. wartość obrotów żywnością i innymi dobrami pochodzącymi z tego sektora wyniesie 3 tryliony USD, zaś zagraniczne inwestycje do roku 2020 osiągną pułap 45 mld USD. O tym, że warto stawiać na rolnictwo przekonuje się Nigeria. W tym kraju do lat 70. XX w. produkcja rolna miała wiodącą rolę w generowaniu PKB tego kraju. Na skutek boomu związanego z odkryciem i eksploatacją złóż ropy naftowej, udział rolnictwa spadł z 60% (lata 60.) do 22,2% (lata 80.). Jednak dziś ta gałąź zaczyna być w Nigerii na nowo doceniana i rozwijana. Efektem może być przejście z pozycji drugiego, co do wielkości importera ryżu na świecie, na pozycje czołowego eksportera.

Konieczność szerszych działań

Aby móc ożywić afrykańskie rolnictwo, konieczne jest poszerzanie wiedzy nt. nowoczesnych technik upraw i nawożenia, uwzględniających specyfikę poszczególnych obszarów. Ważnym zadaniem stojącym przed władzami państw afrykańskich jest także tworzenie optymalnych warunków dla zagranicznych inwestorów którzy mogliby wspierać dobrze rokujące inicjatywy w rolnictwie. Jeżeli Afryka ma walnie przyczynić się do wyeliminowania głodu na świecie do roku 2050, to nie powinna zwlekać z konkretnymi działaniami w tym zakresie.