FAQ

Jakie są główne obszary działalności Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. są czo­ło­wym pol­skim i jed­nym z naj­waż­niej­szych w Eu­ro­pie pro­du­cen­tem che­mi­ka­liów oraz na­wo­zów azo­to­wych. Nasze Za­kła­dy wy­twa­rza­ją jed­no­skład­ni­ko­we na­wo­zy azo­to­we (sa­le­tra amo­no­wa, mocz­nik, RSM, siar­czan amonu).

Je­ste­śmy jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów me­la­mi­ny i naj­więk­szym pol­skim przed­się­bior­stwem w bran­ży Wiel­kiej Syn­te­zy Che­micz­nej.

Do czo­ło­wych pro­duk­tów w na­szym port­fo­lio na­le­żą także melamina, ka­pro­lak­tam, woda amoniakalna, nad­tle­nek wo­do­ru, NOXy, czy gazy tech­nicz­ne.

Ile osób zatrudniają Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.?

Obecnie w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „PUŁAWY” S.A. zatrudnionych jest 4.280 osób.

Jaka jest struktura organizacyjna Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Podmioty zależne

Gdań­skie Za­kła­dy Na­wo­zów Fos­fo­ro­wych „Fos­fo­ry” Sp. z o.o. – 98,43% (pro­cent udzia­łów w Spół­ce)
Zakłady Azotowe Chorzów S.A. – pro­duk­cja na­wo­zów i che­mi­ka­liów, usłu­gi lo­gi­stycz­ne – 85,00%
Agrochem Puławy Sp. z o.o. – zaopatrzenie rolnictwa – 100%
Agrochem Dobre Miasto Sp. z o.o. – produkcja i sprzedaż nawozów – 100%
Jawor Sp. z o.o. – usłu­gi ho­te­lo­we – 99,96%
Sto-Zap Sp. z o.o. – usłu­gi ka­te­rin­go­we – 96,15%
Prozap Sp. z o.o. – usłu­gi inżynierskie – 84,69%
SCF Natural Sp. z o.o. – producent ekstraktów roślinnych – 99,99%
Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. – obsługa eksportu polskich produktów chemicznych – 50,00%;
CTL „KOLZAP” Sp. z o.o. – transport kolejowy i spedycja towarów – 100,00%

Podmioty stowarzyszone

Elek­trow­nia Pu­ła­wy Sp. z o.o. – pro­jekt ener­ge­tycz­ny – 50,00%
BBM Sp. z o.o. – mor­ski ter­mi­nal eks­por­to­wy – 50,00%
Na­vi­trans Sp. z o.o. – usłu­gi spe­dy­cyj­ne – 26,45%
Tech­no­chim­se­rvis – usłu­gi han­dlo­we – 25,00%

Jak zorganizowany jest sposób zarządzania w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Zarząd

Jacek Janiszek – prezes Zarządu
Krzysztof Homenda – wiceprezes Zarządu
Izabela Małgorzata Świderek – wiceprezes Zarządu
Anna Zarzycka – Rzepecka – wiceprezes Zarządu
Andrzej Skwarek – członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Jacek Nieściór – prze­wod­ni­czą­cy Rady Nad­zor­czej
Maciej Marzec – wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Nad­zor­czej
Wiktor Cwynar – sekretarz Rady Nad­zor­czej
Jacek Józef Wójtowicz – czło­nek Rady Nad­zor­czej
Krzysztof Bednarz – czło­nek Rady Nad­zor­czej

Jakie są zdolności produkcyjne Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Roczne nominalne zdolności produkcyjne Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” przedstawiały się w 2012 roku następująco:

Pro­duk­ty 2009 2010 2011 2012
Mocz­nik ogó­łem 774 768 660 975 955 209 1 055 088
Sa­le­tra amo­no­wa roz­twór 100% 942 588 985 531 1 016 538 1 091 080
Ka­pro­lak­tam cie­kły 56 954 65 752 68 634 65 443
Me­la­mi­na 74 341 76 859 81 648 76 604
Kwas azo­to­wy 761 755 796 103 826 596 883 740
Kwas siar­ko­wy 101 216 116 186 117 801 112 015

Jakie podmioty są głównymi akcjonariuszami Spółki?

Akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:

Nazwa Udział w ka­pi­ta­le Licz­ba akcji i gło­sów na WZ Spół­ki
Grupa Azoty 95,98% 18 345 735
Po­zo­sta­li ak­cjo­na­riu­sze 4,02% 769 265

Kto jest wła­ści­cie­lem Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” S.A.?

Obec­nie więk­szo­ścio­wy pa­kiet akcji Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” S.A. na­le­ży do Grupy Azoty S.A.

Gdzie notowane są akcje Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Akcje Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” notowane są Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Gdzie można uzyskać najświeższe informacje dotyczące Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.​pulawy.​com
Na blogu Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY”: www.​blog.​pulawy.​com
Na pro­fi­lu Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” na Twit­te­rze: twitter.​com/​PULAWY_​COMPANY
Na pro­fi­lu Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” na YouTube: youtube.com/zapulawy
Na pro­fi­lu Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” na Facebooku:​ https://www.facebook.com/GrupaAzotyPULAWY

Jakie są najważniejsze inwestycje w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

In­we­sty­cje w Gru­pie Azoty Za­kła­dach Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” S.A.
Mo­der­ni­za­cja In­sta­la­cji De­mi­ne­ra­li­za­cji Wody – wpro­wa­dze­nie no­wych tech­no­lo­gii i po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­duk­cji wody zde­mi­ne­ra­li­zo­wa­nej
Prze­bu­do­wa in­sta­la­cji usu­wa­nia CO2 z gazu do syn­te­zy amo­nia­ku – wy­mia­na ab­sor­be­rów 150 K2 – po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­duk­cji amo­nia­ku
Mo­der­ni­za­cja pa­kow­ni sa­le­try amo­no­wej – po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­ce­su pa­ko­wa­nia sa­le­try amo­no­wej i bu­do­wa no­we­go obiek­tu pa­kow­ni
Zakup i mon­taż tur­bo­sprę­żar­ki po­wie­trza o wy­daj­no­ści 45 000 Nm3/h – po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­duk­cji amo­nia­ku
Mo­der­ni­za­cja apa­ra­tu­ry kon­tro­l­no-po­mia­ro­wej na in­sta­la­cjach pro­duk­cyj­nych amo­nia­ku – po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­duk­cji amo­nia­ku
Mo­der­ni­za­cja apa­ra­tu­ry kon­tro­l­no-po­mia­ro­wej i au­to­ma­ty­ki oraz sys­te­mu DCS na wszyst­kich li­niach przy­go­to­wa­nia gazu i syn­te­zy na Za­kła­dzie Na­wo­zów – po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­duk­cji na­wo­zów
Nowa in­sta­la­cjach do pro­duk­cji sta­łych na­wo­zów na bazie mocz­ni­ka i siar­cza­nu amonu PUL­GRAN S
Nowa in­sta­la­cja do pro­duk­cji płyn­nych na­wo­zów na bazie mocz­ni­ka i siar­cza­nu amonu: RSM S i PU­LA­SKA
Nowa in­sta­la­cja do od­siar­cza­nia spa­lin
Nowa in­sta­la­cja ma­ga­zy­no­wa­nia amo­nia­ku – zwięk­sze­nie zdol­no­ści ma­ga­zy­no­wych do 15 tys. ton

Wytwórnia Nawozów Granulowanych na bazie saletry amonowej – w trakcie realizacji

Nowy blok energetyczny o mocy 100 MW – ogłoszono przetarg na budowę

In­we­sty­cje w GZNF „Fos­fo­ry” Sp. z o.o.
Mo­der­ni­za­cja in­sta­la­cji pro­duk­cji na­wo­zów
Mo­der­ni­za­cja in­sta­la­cji do­zo­wa­nia su­row­ców do pro­duk­cji na­wo­zów wie­lo­skład­ni­ko­wych
Za­kła­dy Na­wo­zów Płyn­nych, któ­re­go pod­sta­wo­wą dzia­łal­no­ścią bę­dzie pro­duk­cja na­wo­zów płyn­nych na bazie RSM z „PUŁAW” z po­żą­da­ny­mi przez rol­nic­two na tym te­re­nie Pol­ski do­dat­ka­mi: po­ta­su, siar­ki, ma­gne­zu, itp.
Bu­do­wa ma­ga­zy­nu do na­wo­zów w big-ba­gach i pa­le­tach
Bu­do­wa Cen­trum Dys­try­bu­cji Na­wo­zów, któ­re­go pod­sta­wo­wą dzia­łal­no­ścią bę­dzie Świad­cze­nie usług prze­ła­dun­ko­wych i ma­ga­zy­no­wa­nia
Mo­der­ni­za­cja Na­brze­ża Che­mi­ków
Mo­der­ni­za­cja mo­stów ko­le­jo­wych
Mo­der­ni­za­cja ter­mi­na­lu to­wa­rów płyn­nych
Roz­sze­rze­nie sys­te­mu in­for­ma­tycz­ne­go oraz wy­mia­na sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go
Mo­der­ni­za­cja sta­cji roz­ła­dow­czo-za­ła­dow­czych
Mo­der­ni­za­cja bocz­ni­cy ko­le­jo­wejPorozumienie z KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu złóż surowców chemicznychBudowa linii do produkcji tiosiarczanu amonu we współpracy z Grupą Lotos
In­we­sty­cje w Zakładach Azotowych Chorzów S.A.
Nowa in­sta­la­cja do pro­duk­cji ste­ary­ny

Jakie kwoty dywidendy zostały wypłacone do tej pory i kiedy zostały one wypłacone (dane tabelaryczne z poprzednich lat)?

Rok ob­ro­to­wy za lata ob­rotowe 2008/2009 – 2016
Dy­wi­den­da na jedną akcję % zysku netto prze­zna­czo­ne­go na dy­wi­den­dę
2008/2009 155.787.250,00 8,15 zł 80%
2009/2010 19.115.000,00 1,00 zł 54%
2010/2011 69.960.900,00 3,66 zł 29%
2011/2012 179.681.000,00 9,40 zł 29%
2012/2013 198.413.700,00 10,38 zł 49%
2013/2014 134.378.450,00 7,03 zł 48%
2015 200.707.500,00 10,50 zł 42%
2016 164.006.700,00 8,58 zł 60%

W jaki spo­sób Grup Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. dbają o ochro­nę śro­do­wi­ska?

Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” funk­cjo­nu­ją w seg­men­cie tzw. Wiel­kiej Syn­te­zy Che­micz­nej. Sto­so­wa­ne tu pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne i tech­no­lo­gie zwią­za­ne są z wy­ko­rzy­sta­niem wielu sub­stan­cji po­ten­cjal­nie nie­bez­piecz­nych dla śro­do­wi­ska. Świa­do­me swo­je­go wpły­wu na oto­cze­nie wszyst­kie pod­mio­ty Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” S.A. przy­wią­zu­ją szcze­gól­ną wagę do mi­ni­ma­li­zo­wa­nia wpływu pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści prze­my­sło­wej na śro­do­wi­sko. W swojej dzia­łal­no­ści Spółka kie­ru­je się ideą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju.

Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” są jedną z pierw­szych firm w Pol­sce, która w spo­sób grun­tow­ny i pla­no­wy pod­ję­ła dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska. W 1985 roku ofi­cjal­nie przy­ję­to i roz­po­czę­to re­ali­za­cję kom­plek­so­we­go pro­gra­mu ochro­ny śro­do­wi­ska na lata 1985-2000 i dal­sze. Jego re­ali­za­cja do­pro­wa­dzi­ła w zna­czą­cej mie­rze nie tylko do speł­nia­nia przez Grupę Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. wy­mo­gów praw­nych w za­kre­sie po­zwo­leń, po­zio­mu emi­sji i od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko, ale rów­nież pod­ję­cia do­bro­wol­nych dzia­łań pro­eko­lo­gicz­nych.

Naj­waż­niej­szym ele­men­tem tych pro­spo­łecz­nych dzia­łań jest udział od 1995 roku w Mię­dzy­na­ro­do­wym Pro­gra­mie Prze­my­słu Che­micz­ne­go „Od­po­wie­dzial­ność i Tro­ska” (Re­spon­si­ble Care). Prze­ja­wia się on w wy­da­wa­niu „Ra­por­tów Śro­do­wi­sko­wych”, ko­or­dy­na­cji akcji eko­lo­gicz­no-edu­ka­cyj­nych (m.in. ogólnopolska akcja „Drzewko za butelkę”) oraz uczest­nic­twem w tar­gach i sym­po­zjach de­dy­ko­wa­nych ochro­nie śro­do­wi­ska.

Oprócz dzia­łań biz­ne­so­wych – ko­lej­nych in­we­sty­cji po­pra­wia­ją­cych efek­tyw­ność Spół­ki – Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. są też ak­tyw­ne na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej w dys­ku­sjach nad po­li­ty­ką kli­ma­tycz­ną. Dba­jąc o stałe ob­ni­ża­nie emi­sji oraz efek­tyw­ną i od­po­wie­dzial­ną po­li­ty­kę w za­kre­sie od­pa­dów, pa­mię­ta­ją też o naj­młod­szym po­ko­le­niu, do któ­re­go kie­ru­ją swój pro­eko­lo­gicz­ny prze­kaz w for­mie ko­mik­sów. Efek­ty wspo­mnia­nych dzia­łań są do­brze wi­dzial­ne nie tylko w ra­por­to­wa­nych wskaź­ni­kach, ale też w ota­cza­ją­cej in­sta­la­cje „PUŁAW” przy­ro­dzie.

W jakim za­kre­sie Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. wspie­ra­ją sport i kul­tu­rę?

Spon­so­ring to sku­tecz­ne na­rzę­dzie bu­do­wania marki i kre­owa­nia po­zy­tyw­nych re­la­cji z pra­cow­ni­ka­mi oraz spo­łecz­no­ścią lo­kal­ną. Dla­te­go Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. od kilku lat pro­wa­dzą ba­da­nia tego ob­sza­ru swo­jej dzia­łal­no­ści, by kie­ro­wać środ­ki spon­so­rin­go­we na naj­bar­dziej efek­tyw­ne sportowo i naj­bar­dziej ak­cep­to­wa­ne spo­łecz­nie cele.

„PU­ŁA­WY” zwią­za­ły swoją markę z piłką ręcz­ną (Klub Su­per­li­gi męż­czyzn – Azoty Pu­ła­wy). Są też ak­tyw­ne w swoim re­gio­nie po­przez wspie­ra­nie in­nych dys­cy­plin spor­tu, kul­tu­ry, edu­ka­cji i ochro­ny zdro­wia. Spół­ka kon­se­kwent­nie po­dej­mu­je współ­pra­cę z lo­kal­ny­mi part­ne­ra­mi, hoł­du­jąc za­sa­dzie, że dba o miej­sce, w któ­rym funk­cjo­nu­je.

Z Grupą Azoty Za­kła­da­mi Azo­to­wy­mi „PU­ŁA­WY” S.A. można dzię­ki temu ko­ja­rzyć Malwinę Kopron, lekkoatletkę specjalizującą się w rzucie młotem, klub piłkarski Wisła Puławy, po­sia­da­ją­ce kil­ku­dzie­się­cio­let­nią tra­dy­cję Mię­dzy­na­ro­do­we Warsz­ta­ty Jaz­zo­we w Pu­ła­wach, czy naj­więk­sze w tej czę­ści Pol­ski – Wschod­nie Cen­trum Le­cze­nia Opa­rzeń w Łęcz­nej.

Czym jest i od kiedy funkcjonuje Wolontariat Pracowniczy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.?

Pracownicy Grupy Azoty Puławy już wielokrotnie udowodnili swoją wrażliwość społeczną, dlatego też pod koniec 2015 roku ruszyła  pilotażowa edycja Wolontariatu Pracowniczego. Polega on na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej pracowników, którzy poświęcając swój wolny czas oraz wykorzystując swoje umiejętności, pracują społecznie na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. Formą wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy mogą realizować swoje projekty, wśród których znalazły już m.in.: nowe budy dla psów w puławskim schronisku, remont budynku stróżówki przy I LO w Puławach czy stworzenie multimedialnej sali teatralnej w Szkole Podstawowej nr 11 w Puławach.