FAQ

Jakie są główne obszary działalności Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. są czo­ło­wym pol­skim i jed­nym z naj­waż­niej­szych w Eu­ro­pie pro­du­cen­tem che­mi­ka­liów oraz na­wo­zów azo­to­wych. Nasze Za­kła­dy wy­twa­rza­ją jed­no­skład­ni­ko­we na­wo­zy azo­to­we (sa­le­tra amo­no­wa, mocz­nik, RSM, siar­czan amonu).

Je­ste­śmy jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów me­la­mi­ny i naj­więk­szym pol­skim przed­się­bior­stwem w bran­ży Wiel­kiej Syn­te­zy Che­micz­nej.

Do czo­ło­wych pro­duk­tów w na­szym port­fo­lio na­le­żą także melamina, ka­pro­lak­tam, woda amoniakalna, nad­tle­nek wo­do­ru, NOXy, czy gazy tech­nicz­ne.

Ile osób zatrudniają Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.?

Obecnie w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „PUŁAWY” S.A. zatrudnionych jest 4.280 osób.

Jaka jest struktura organizacyjna Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Podmioty zależne

Gdań­skie Za­kła­dy Na­wo­zów Fos­fo­ro­wych „Fos­fo­ry” Sp. z o.o. – 98,43% (pro­cent udzia­łów w Spół­ce)
Zakłady Azotowe Chorzów S.A. – pro­duk­cja na­wo­zów i che­mi­ka­liów, usłu­gi lo­gi­stycz­ne – 85,00%
Rem­zap Sp. z o.o. – usłu­gi re­mon­to­we – 94,61%
Agrochem Puławy Sp. z o.o. – zaopatrzenie rolnictwa – 100%
Me­di­cal Sp. z o.o. – usłu­gi zdro­wot­ne – 91,41%
Agrochem Dobre Miasto Sp. z o.o. – produkcja i sprzedaż nawozów – 100%
Jawor Sp. z o.o. – usłu­gi ho­te­lo­we – 99,96%
Sto-Zap Sp. z o.o. – usłu­gi ka­te­rin­go­we – 96,15%
Prozap Sp. z o.o. – usłu­gi inżynierskie – 84,69%
SCF Natural Sp. z o.o. – producent ekstraktów roślinnych – 99,99%

Podmioty stowarzyszone

Elek­trow­nia Pu­ła­wy Sp. z o.o. – pro­jekt ener­ge­tycz­ny – 50,00%
BBM Sp. z o.o. – mor­ski ter­mi­nal eks­por­to­wy – 50,00%
CTL Kol­zap Sp. z o.o. – usłu­gi bocz­ni­co­we – 49,00%
Na­vi­trans Sp. z o.o. – usłu­gi spe­dy­cyj­ne – 26,45%
Tech­no­chim­se­rvis – usłu­gi han­dlo­we – 25,00%

Jak zorganizowany jest sposób zarządzania w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Zarząd

Marian Rybak – prezes Zarządu
Zenon Pokojski – wiceprezes Zarządu
Wojciech Kozak – wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Jan Ce­za­ry Mo­żeń­ski – prze­wod­ni­czą­cy Rady Nad­zor­czej
Jerzy Ko­zia­ra – wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Nad­zor­czej
Jacek Józef Wój­to­wicz – czło­nek Rady Nad­zor­czej
Marek Kapłucha – czło­nek Rady Nad­zor­czej
An­drzej Bar­tu­zi – czło­nek Rady Nad­zor­czej
Andrzej Skolmowski – czło­nek Rady Nad­zor­czej

Jakie są zdolności produkcyjne Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Roczne nominalne zdolności produkcyjne Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” przedstawiały się w 2012 roku następująco:

Pro­duk­ty 2009 2010 2011 2012
Mocz­nik ogó­łem 774 768 660 975 955 209 1 055 088
Sa­le­tra amo­no­wa roz­twór 100% 942 588 985 531 1 016 538 1 091 080
Ka­pro­lak­tam cie­kły 56 954 65 752 68 634 65 443
Me­la­mi­na 74 341 76 859 81 648 76 604
Kwas azo­to­wy 761 755 796 103 826 596 883 740
Kwas siar­ko­wy 101 216 116 186 117 801 112 015

Jakie podmioty są głównymi akcjonariuszami Spółki?

Akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:

Nazwa Udział w ka­pi­ta­le Licz­ba akcji i gło­sów na WZ Spół­ki
Grupa Azoty 95,98% 18 345 735
Po­zo­sta­li ak­cjo­na­riu­sze 4,02% 769 265

Kto jest wła­ści­cie­lem Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” S.A.?

Obec­nie więk­szo­ścio­wy pa­kiet akcji Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” S.A. na­le­ży do Grupy Azoty S.A.

Gdzie notowane są akcje Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Akcje Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” notowane są Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Gdzie można uzyskać najświeższe informacje dotyczące Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

Na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.​pulawy.​com
Na blogu Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY”: www.​blog.​pulawy.​com
Na pro­fi­lu Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” na Twit­te­rze: twitter.​com/​PULAWY_​COMPANY
Na pro­fi­lu Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” na YouTube: youtube.com/zapulawy
Na pro­fi­lu Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” na GoldenLine.​pl:​ www.​goldenline.​pl/​firma/​zaklady-azotowe-pulawy

Jakie są najważniejsze inwestycje w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „PUŁAWY” S.A.?

In­we­sty­cje w Gru­pie Azoty Za­kła­dach Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” S.A.
Mo­der­ni­za­cja In­sta­la­cji De­mi­ne­ra­li­za­cji Wody – wpro­wa­dze­nie no­wych tech­no­lo­gii i po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­duk­cji wody zde­mi­ne­ra­li­zo­wa­nej
Prze­bu­do­wa in­sta­la­cji usu­wa­nia CO2 z gazu do syn­te­zy amo­nia­ku – wy­mia­na ab­sor­be­rów 150 K2 – po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­duk­cji amo­nia­ku
Mo­der­ni­za­cja pa­kow­ni sa­le­try amo­no­wej – po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­ce­su pa­ko­wa­nia sa­le­try amo­no­wej i bu­do­wa no­we­go obiek­tu pa­kow­ni
Zakup i mon­taż tur­bo­sprę­żar­ki po­wie­trza o wy­daj­no­ści 45 000 Nm3/h – po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­duk­cji amo­nia­ku
Mo­der­ni­za­cja apa­ra­tu­ry kon­tro­l­no-po­mia­ro­wej na in­sta­la­cjach pro­duk­cyj­nych amo­nia­ku – po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­duk­cji amo­nia­ku
Mo­der­ni­za­cja apa­ra­tu­ry kon­tro­l­no-po­mia­ro­wej i au­to­ma­ty­ki oraz sys­te­mu DCS na wszyst­kich li­niach przy­go­to­wa­nia gazu i syn­te­zy na Za­kła­dzie Na­wo­zów – po­pra­wa efek­tyw­no­ści pro­duk­cji na­wo­zów
Nowa in­sta­la­cjach do pro­duk­cji sta­łych na­wo­zów na bazie mocz­ni­ka i siar­cza­nu amonu PUL­GRAN S
Nowa in­sta­la­cja do pro­duk­cji płyn­nych na­wo­zów na bazie mocz­ni­ka i siar­cza­nu amonu: RSM S i PU­LA­SKA
Nowa in­sta­la­cja do od­siar­cza­nia spa­lin
Nowa in­sta­la­cja ma­ga­zy­no­wa­nia amo­nia­ku – zwięk­sze­nie zdol­no­ści ma­ga­zy­no­wych do 15 tys. tonBudowa elektrowni gazowo-parowej o mocy 800-900 MWe
In­we­sty­cje w GZNF „Fos­fo­ry” Sp. z o.o.
Mo­der­ni­za­cja in­sta­la­cji pro­duk­cji na­wo­zów
Mo­der­ni­za­cja in­sta­la­cji do­zo­wa­nia su­row­ców do pro­duk­cji na­wo­zów wie­lo­skład­ni­ko­wych
Za­kła­dy Na­wo­zów Płyn­nych, któ­re­go pod­sta­wo­wą dzia­łal­no­ścią bę­dzie pro­duk­cja na­wo­zów płyn­nych na bazie RSM z „PUŁAW” z po­żą­da­ny­mi przez rol­nic­two na tym te­re­nie Pol­ski do­dat­ka­mi: po­ta­su, siar­ki, ma­gne­zu, itp.
Bu­do­wa ma­ga­zy­nu do na­wo­zów w big-ba­gach i pa­le­tach
Bu­do­wa Cen­trum Dys­try­bu­cji Na­wo­zów, któ­re­go pod­sta­wo­wą dzia­łal­no­ścią bę­dzie Świad­cze­nie usług prze­ła­dun­ko­wych i ma­ga­zy­no­wa­nia
Mo­der­ni­za­cja Na­brze­ża Che­mi­ków
Mo­der­ni­za­cja mo­stów ko­le­jo­wych
Mo­der­ni­za­cja ter­mi­na­lu to­wa­rów płyn­nych
Roz­sze­rze­nie sys­te­mu in­for­ma­tycz­ne­go oraz wy­mia­na sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go
Mo­der­ni­za­cja sta­cji roz­ła­dow­czo-za­ła­dow­czych
Mo­der­ni­za­cja bocz­ni­cy ko­le­jo­wejPorozumienie z KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu złóż surowców chemicznychBudowa linii do produkcji tiosiarczanu amonu we współpracy z Grupą Lotos
In­we­sty­cje w Zakładach Azotowych Chorzów S.A.
Nowa in­sta­la­cja do pro­duk­cji ste­ary­ny

Na jakie rynki i w jakiej skali docierają ze swoimi produktami Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.?

Kraje, na które przy­pa­da co naj­mniej 5% łącz­nych przy­cho­dów ze sprze­da­ży Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” S.A.:

Kraj prze­zna­cze­nia 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 (I pół­ro­cze)
Pol­ska 52,3 49,6 54,2 51,5
Chiny 12,9 10,2 7,1 5,3
Taj­wan 6,2 7,1 6,8
Niem­cy 5,1 5,3
Fran­cja 5,4 6,7
Wiel­ka Bry­ta­nia 5 7,1

Jakie kwoty dywidendy zostały wypłacone do tej pory i kiedy zostały one wypłacone (dane tabelaryczne z poprzednich lat)?

Rok ob­ro­to­wy za lata ob­ro­to­we 2005/2006 – 2012/2013 Dy­wi­den­da na jedną akcję % zysku netto prze­zna­czo­ne­go na dy­wi­den­dę
2005/2006 38.230.000,00 2,00 zł 30%
2006/2007 32.495.500,00 1,70 zł 25%
2007/2008 82.194.500,00 4,30 zł 25%
2008/2009 155.787.250,00 8,15 zł 80%
2009/2010 19.115.000,00 1,00 zł 54%
2010/2011 69.960.900,00 3,66 zł 29%
2011/2012 179.681.000,00 9,40 zł 29%
2012/2013 198.413.700,00 10,38 zł 49%

W jaki spo­sób Grup Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. dbają o ochro­nę śro­do­wi­ska?

Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” funk­cjo­nu­ją w seg­men­cie tzw. Wiel­kiej Syn­te­zy Che­micz­nej. Sto­so­wa­ne tu pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne i tech­no­lo­gie zwią­za­ne są z wy­ko­rzy­sta­niem wielu sub­stan­cji po­ten­cjal­nie nie­bez­piecz­nych dla śro­do­wi­ska. Świa­do­me swo­je­go wpły­wu na oto­cze­nie wszyst­kie pod­mio­ty Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” S.A. przy­wią­zu­ją szcze­gól­ną wagę do mi­ni­ma­li­zo­wa­nia wpływu pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści prze­my­sło­wej na śro­do­wi­sko. W swojej dzia­łal­no­ści Spółka kie­ru­je się ideą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju.

Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” są jedną z pierw­szych firm w Pol­sce, która w spo­sób grun­tow­ny i pla­no­wy pod­ję­ła dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska. W 1985 roku ofi­cjal­nie przy­ję­to i roz­po­czę­to re­ali­za­cję kom­plek­so­we­go pro­gra­mu ochro­ny śro­do­wi­ska na lata 1985-2000 i dal­sze. Jego re­ali­za­cja do­pro­wa­dzi­ła w zna­czą­cej mie­rze nie tylko do speł­nia­nia przez Grupę Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. wy­mo­gów praw­nych w za­kre­sie po­zwo­leń, po­zio­mu emi­sji i od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko, ale rów­nież pod­ję­cia do­bro­wol­nych dzia­łań pro­eko­lo­gicz­nych.

Naj­waż­niej­szym ele­men­tem tych pro­spo­łecz­nych dzia­łań jest udział od 1995 roku w Mię­dzy­na­ro­do­wym Pro­gra­mie Prze­my­słu Che­micz­ne­go „Od­po­wie­dzial­ność i Tro­ska” (Re­spon­si­ble Care). Prze­ja­wia się on w wy­da­wa­niu „Ra­por­tów Śro­do­wi­sko­wych”, ko­or­dy­na­cji akcji eko­lo­gicz­no-edu­ka­cyj­nych (m.in. ogólnopolska akcja „Drzewko za butelkę”) oraz uczest­nic­twem w tar­gach i sym­po­zjach de­dy­ko­wa­nych ochro­nie śro­do­wi­ska.

Oprócz dzia­łań biz­ne­so­wych – ko­lej­nych in­we­sty­cji po­pra­wia­ją­cych efek­tyw­ność Spół­ki – Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. są też ak­tyw­ne na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej w dys­ku­sjach nad po­li­ty­ką kli­ma­tycz­ną. Dba­jąc o stałe ob­ni­ża­nie emi­sji oraz efek­tyw­ną i od­po­wie­dzial­ną po­li­ty­kę w za­kre­sie od­pa­dów, pa­mię­ta­ją też o naj­młod­szym po­ko­le­niu, do któ­re­go kie­ru­ją swój pro­eko­lo­gicz­ny prze­kaz w for­mie ko­mik­sów. Efek­ty wspo­mnia­nych dzia­łań są do­brze wi­dzial­ne nie tylko w ra­por­to­wa­nych wskaź­ni­kach, ale też w ota­cza­ją­cej in­sta­la­cje „PUŁAW” przy­ro­dzie.

W jakim za­kre­sie Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. wspie­ra­ją sport i kul­tu­rę?

Spon­so­ring to sku­tecz­ne na­rzę­dzie bu­do­wania marki i kre­owa­nia po­zy­tyw­nych re­la­cji z pra­cow­ni­ka­mi oraz spo­łecz­no­ścią lo­kal­ną. Dla­te­go Grupa Azoty Za­kła­dy Azo­to­we „PU­ŁA­WY” S.A. od kilku lat pro­wa­dzą ba­da­nia tego ob­sza­ru swo­jej dzia­łal­no­ści, by kie­ro­wać środ­ki spon­so­rin­go­we na naj­bar­dziej efek­tyw­ne sportowo i naj­bar­dziej ak­cep­to­wa­ne spo­łecz­nie cele.

„PU­ŁA­WY” zwią­za­ły swoją markę z piłką ręcz­ną (Klub Su­per­li­gi męż­czyzn – Azoty Pu­ła­wy). Są też ak­tyw­ne w swoim re­gio­nie po­przez wspie­ra­nie in­nych dys­cy­plin spor­tu, kul­tu­ry, edu­ka­cji i ochro­ny zdro­wia. Spół­ka kon­se­kwent­nie po­dej­mu­je współ­pra­cę z lo­kal­ny­mi part­ne­ra­mi, hoł­du­jąc za­sa­dzie, że dba o miej­sce, w któ­rym funk­cjo­nu­je.

Z Grupą Azoty Za­kła­da­mi Azo­to­wy­mi „PU­ŁA­WY” S.A. można dzię­ki temu ko­ja­rzyć zna­ko­mi­te­go pły­wa­ka Kon­ra­da Czer­nia­ka, klub piłkarski Wisła Puławy, po­sia­da­ją­ce kil­ku­dzie­się­cio­let­nią tra­dy­cję Mię­dzy­na­ro­do­we Warsz­ta­ty Jaz­zo­we w Pu­ła­wach, czy naj­więk­sze w tej czę­ści Pol­ski – Wschod­nie Cen­trum Le­cze­nia Opa­rzeń w Łęcz­nej.

Jakie są ak­tu­al­ne dane jednostkowe do­ty­czą­ce sy­tu­acji fi­nan­so­wej Grupy Azoty Za­kła­dów Azo­to­wych „PU­ŁA­WY” S.A .?

[w tys zł] 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Przy­cho­dy ze sprze­da­ży 2 503 510 2 396 784 2 055 903 2 822 689 3 662 096 3 684 534
EBIT­DA 432 763 407 202 82 166 360 888 744 782 531 375
Marża EBIT­DA (%) 17,29% 16,99% 4,00% 12,79% 20,34% 14,42%
EBIT 358 744 338 332 15 183 278 400 648 760 422 563
Marża EBIT (%) 14,33% 14,12% 0,74% 9,86% 17,72% 11,47%
Zysk brut­to 401 411 241 181 46 938 293 762 683 150 454 122
Zysk netto 330 821 194 626 35 535 226 068 595 561 392 043
Marża zysku netto % 13,21% 8,12% 1,73% 8,01% 16,26% 10,64%
[w tys zł] stan na dzień 30.06.2008 stan na dzień 30.06.2009 stan na dzień 30.06.2010 stan na dzień 30.06.2011 stan na dzień 30.06.2012 stan na dzień 30.06.2013
Ak­ty­wa razem 1 967 850 2 081 788 2 039 461 2 362 342 3 027 599 3 212 251
Ka­pi­tał wła­sny 1 540 198 1 635 906 1 645 004 1 851 957 2 377 557 2 589 919